งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งบบุคลากร เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๕ รายการ ค่าใช้จ่ายปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งบบุคลากร เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๕ รายการ ค่าใช้จ่ายปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งบบุคลากร เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๕ รายการ ค่าใช้จ่ายปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ค่าใช้จ่ายฯ ๕ รายการสำหรับครอบครัว และสถานประกอบการ - อื่นๆ

2 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ เงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับผู้ได้รับการแต่งตั้งรายใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๑ กันยายน ๒๕๕๕ ค่าจ้างประจำ ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุใน ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๖ ควรตรวจสอบร่วมกับ กลุ่มบุคคลากร เพื่อ แจ้ง สพร. และจะได้รวบรวม เพื่อขอคืนเป็นตำแหน่งที่จ้างด้วยงบ ดำเนินงานต่อไป

3 ค่าตอบแทนพนักงานให้ ราชการ การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ แนวทางการดำเนินการตามประกาศคณะ กรรมการบริหารพนักงานราชการ ข้อเสนอแนะ ขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง เพื่อให้ ดำเนินการได้ทันเวลา และจัดสรรงบประมาณได้ถูกต้อง ไม่ ผิดพลาด ส่งข้อมูลให้ทันกำหนดเวลา เพื่อให้ สพฐ. ดำเนินการได้ทัน เนื่องจากการโอน งบประมาณให้รายการค่าตอบแทน พนักงานราชการที่ไม่เพียงพอต้อง ดำเนินการภายในวงเงินงบบุคลากร หากงบบุคลากรติดลบ จะไม่สามารโอน งบประมาณได้

4 งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๕ รายการ สำหรับภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๖ โรงเรียนที้งสิ้น ๓๐, ๓๗๗ โรง จัดครบ ๑๐๐ % จัดครบ ๑, ๒๙๓ โรง แล้ว มีนักเรียนลดลง ทำให้ได้รับวงเงินไปเกิน๑๓, ๐๙๕ โรง เป็นโรงเรียนปกติ ๑๓, ๐๐๑ โรง และโรงเรียน หน่วยเบิก ๙๔ โรง จะไม่ได้รับจัดสรรในครั้งนี้ แต่จะหักลบในภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๖ ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมในครั้งนี้ ๑๕, ๙๘๙ โรง เป็น โรงเรียนปกติ ๑๕๙๙๓ โรงและโรงเรียนหน่วย เบิก ๕๖ โรง มีโรงเรียนที่ไม่รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล และมีจำนวนนักเรียนเป็น ๐ ทำให้ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ และงบประมาณติดลบ ๓๙๔ โรง ๑๒๖ เขต ขอให้เร่งตรวจสอบและยืนยันข้อมูล นักเรียนเพื่อใช้เป็นฐาน ในการจัดสรรงบประมาณภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๖

5 งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายปัจจัยนักเรียนยากจน ประมวลผลภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๖ แล้ว จาก ข้อมูลนักเรียนยากจน ๓, ๕๗๘, ๒๘๑ คน จัดสรร ๑, ๖๗๓, ๑๑๐ คน วงเงิน ที่จัดสรร ๑, ๓๐๗, ๗๔๘, ๐๐๐ บาท จัดสรรใน ครั้งที่ ๑ ตามหนังสือ ศธ ๐๔๐๐๖ / ๑๙๑๐ ลง วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๑๙, ๐๙๖ โรง จำนวน ๕๕๐, ๘๓๕, ๐๐๐ บาท รอจัดสรรในภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๖ จำนวน ๗๕๖, ๙๑๓, ๐๐๐ บาท เมื่อได้รับงบประมาณ ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๗

6 งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายนักเรียนพักนอน ภาค ๒ / ๒๕๕๖ จะจัดจากข้อมูล นักเรียน จริง ขอให้รายงานข้อมูลนักเรียนให้ เสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ จัดสรรภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ภาค ๑ / ๒๕๕๗ ใช้ข้อมูลภาค ๒ / ๒๕๕๖ และจัดสรรให้ก่อน ๗๐ % และเขต สำรวจข้อมูลจริง ส่งภายในเดือน กรกฏาคม ๒๕๕๖ จัดสรรภายในเดือนกรกฏาคม ๒๕๕๗

7 งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนโดย ครอบครัว ภาค ๒ / ๒๕๕๖ จะจัดจากข้อมูล นักเรียนจริง ขอให้รายงานข้อมูล นักเรียนให้เสร็จภายใน จัดสรรภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ภาค ๑ / ๒๕๕๗ ใช้ข้อมูล จัดสรรภายในเดือนกรกฏาคม ๒๕๕๗

8 งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนโดยสถาน ประกอบการ ภาค ๒ / ๒๕๕๖ จะจัดจากข้อมูล นักเรียนจริง ขอให้รายงานข้อมูล นักเรียนให้เสร็จ จัดสรรภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ภาค ๑ / ๒๕๕๗ ใช้ข้อมูลภาค ๒ / ๒๕๕๖ จัดสรร ๗๐ % จัดสรรภายในเดือนกรกฏาคม ๒๕๕๗

9 อื่นๆ แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๗ แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเงิน อุดหนุน ประเภทต่างๆ ครอบครัว สถานศึกษาประกอบการ ศูนย์การเรียน ? การปรับค่าใช้จ่ายรายหัว ข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt งบบุคลากร เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๕ รายการ ค่าใช้จ่ายปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google