งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประกวดผลงานวิจัยและ นวัตกรรม งานสัมมนาวิชาการ เครือข่ายระบบ ทะเบียนนักศึกษา และประมวลผล การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 8 ประเภทงานวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประกวดผลงานวิจัยและ นวัตกรรม งานสัมมนาวิชาการ เครือข่ายระบบ ทะเบียนนักศึกษา และประมวลผล การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 8 ประเภทงานวิจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประกวดผลงานวิจัยและ นวัตกรรม งานสัมมนาวิชาการ เครือข่ายระบบ ทะเบียนนักศึกษา และประมวลผล การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 8 ประเภทงานวิจัย

2 วัตถุประสงค์การวิจัย ผู้วิจัยนางสาวพัฒนา บุญอ่ำ หน่วย งาน สำนักทะเบียนและประมวลผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ ประมวลผลการศึกษา และวิธีแก้ไขปัญหา การปรับปรุงงานกระบวนการปลดล็อค การ แก้ไขเกรดโดยการออกแบบระบบ สารสนเทศ Two- Way Grading Confirm  ลดการใช้ระบบ Manual ของเจ้าหน้าที่ การวิเคราะห์กระบวนการประมวลผลการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

3 การ ดำเนินการ วิจัย กระบวนการ ดำเนินงาน

4 การดำเนินการวิจัย / ผล ขั้นตอนที่ 1 การศึกษา กระบวนการประมวลผลการศึกษา วิธีการ : FLOWCHART ผลการศึกษา กระบวนการส่งเกรด ประกาศเกรด ปลดล็อค ตรวจสอบผู้พิมพ์รายงานเกรด

5 ขั้นตอนที่ 2 การค้นหาปัญหา (Q,C,D) เพื่อคัดเลือก ปัญหา วิธีการ : AAR CHECK SHEET ผลการศึกษา กระบวนการปลด ล็อค การแก้เกรด I, เกรดทั่วไปผ่านระบบ MANUAL

6 ขั้นตอนที่ 3 สำรวจสภาพปัจจุบันและตั้งเป้าหมาย วิธีการ : WHY-WHY ANALYSIS บัตรความคิด ผลการศึกษา ดัชนี ความรุนแรง ความเป็นไปได้ ความคุ้มค่า 375 คะแนน ความรุนแรง ระดับ 5 คือ การขอปลดล็อค, การแก้ไขเกรด ลดการใช้ MANUAL จนท. ให้ทำผ่านระบบทั้งหมด 9

7 ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์สาเหตุปัญหากำหนด แผนการแก้ไข วิธีการ WHY-WHY ANALYSIS ปรับปรุงวิธีทำงาน ECRS+ ระดม สมอง ผลการศึกษา การไม่ปฏิบัติตาม WI ไม่มีการควบคุม ไม่มี การออกแบบระบบที่เหมาะสมกับสภาพทำงานจริง ขั้นตอนเยอะ

8 ขั้นตอนที่ 5 การดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการ แก้ไข วิธีการ : : 5W1H+ พัฒนาโปรแกรม TWO-WAY GRADING CONFIRM ผลการศึกษา ออกแบบโปรแกรม TWO-WAY GRADING CONFIRM: แก้เกรด โปรแกรม DOUBLE CONFIRM FOR REVISE GRADING การปลดล็อค

9 ขั้นตอนที่ 5 การดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการ แก้ไข ( ต่อ ) การเปรียบเทียบมาตรการแก้ไขการขอปลดล็อค ระบบเพื่อแก้ไขการบันทึกเกรด

10 ขั้นตอนที่ 5 การดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการ แก้ไข ( ต่อ ) การเปรียบเทียบมาตรการแก้ไขเกรด I และการแก้ เกรดทั่วไป

11 ขั้นตอนที่ 6 การตรวจสอบผลสรุปผลการแก้ไข วิธีการ : เปรียบเทียบผล : กราฟเรดาร์ ผลการศึกษา ผลการทดสอบ การใช้โปรแกรมกับกลุ่มตัวอย่าง + จนท. 15 วิชา เดือน มิ. ย.- ก. ย. 56 ลดปัญหาลง 100% ความพึงพอใจของ จนท. สูงขึ้นจาก เดิม 65% เป็น 97.33%

12 ขั้นตอนที่ 7 จัดทำมาตรฐานสรุปผล วิธีการ : จัททำคู่มือการใช้งานโปรแกรม (WI) ผลการศึกษา จัดทำ คู่มือการใช้งานโปรแกรม TWO-WAY GRADING CONFIRM จัด สอนวิธีการใช้งาน ตรวจประเมินวิธีทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกภาค เรียน

13 การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

14 การนำผลการวิจัยไป ใช้ประโยชน์ ( ต่อ )

15


ดาวน์โหลด ppt การประกวดผลงานวิจัยและ นวัตกรรม งานสัมมนาวิชาการ เครือข่ายระบบ ทะเบียนนักศึกษา และประมวลผล การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 8 ประเภทงานวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google