งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KM RID Team Work / Team Learning / AAR. ประเด็นพูดคุย ความเชื่อมโยงกับ PMQA ปรับไปสู่การปฏิบัติงานจริง สิ่งที่กรม ฯ ดำเนินการ สิ่งที่ท่านต้องดำเนินการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KM RID Team Work / Team Learning / AAR. ประเด็นพูดคุย ความเชื่อมโยงกับ PMQA ปรับไปสู่การปฏิบัติงานจริง สิ่งที่กรม ฯ ดำเนินการ สิ่งที่ท่านต้องดำเนินการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KM RID Team Work / Team Learning / AAR

2 ประเด็นพูดคุย ความเชื่อมโยงกับ PMQA ปรับไปสู่การปฏิบัติงานจริง สิ่งที่กรม ฯ ดำเนินการ สิ่งที่ท่านต้องดำเนินการ

3 PMQA Organization 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ P. ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และ ความท้าทาย PMQA Model 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ

4 กระบวนการเรียนรู้ในการ ทำงานร่วมกัน PLANDO CHECK SHARE ACT A D L I PMQA

5

6 กิจกรรมการจัดการ ความรู้ 2552 การสื่อสาร สาส์นอธิบดี / KM Site Visit สร้างเครือข่าย ตั้งทีมงานเครือข่าย / ประกวด หน่วยงาน KM ดีเด่น สร้างความรู้ การฝึกอบรม / ผลงานสร้างสรรค์ ดีเด่น / คู่มือวิศวกร พิพิธภัณฑ์กรมชลประทาน / อภิธานศัพท์ / ห้องสมุด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Day / Web based Society รวบรวมจัดเก็บความรู้ ศูนย์ความรู้กลาง / 36 คลัง ความรู้ กล ยุทธ์

7

8

9

10

11 สพบ. ศท.ศท.

12 สอบ. กตน.

13 สจ ก. สชป. 1

14 สชป. 3 สชป. 4

15 สชป. 6 สชป. 8

16 สชป. 11 สชป. 12

17 สชป. 16 สชป. 17

18

19

20

21

22

23 สชป. 14, 9 สชป. 2, 5, 7, 10, 13 สชป. 16, 17 ได้รับ รางวัล พร้อม ให้ สชป. 15, สชป. 1, 3, 4, 8, 11 สชป. 6,12 1 2 3 4 5 พัฒนา แล้ว กำลัง พัฒนา จัดกลุ่มหน่วยงานจัดการความรู้ ปี 2551( สชป. 1-17 ) ใฝ่รู้

24 ได้รับ รางวัล พร้อม ให้ สรธ. 1 2 3 4 5 พัฒนา แล้ว กำลัง พัฒนา สวพ. สพบ. สจก. สอบ. กตน. ศท. สคญ. กพศ., กมด. กพร. สลก. กกพ. สบก. กผง. สคก. สอน. จัดกลุ่มหน่วยงานจัดการความรู้ ปี 2551 ( สำนัก / กองส่วนกลาง ) ใฝ่รู้

25 สิ่งที่ต้องดำเนินการ ต่อไป เป็นเครือข่ายการจัดการความรู้ของกรม ชลประทานในส่วน / กลุ่ม / ฝ่าย / โครงการ ( ระบุรายชื่อใน KM Network ) เป็นพี่เลี้ยงให้สำนัก ในการสร้างกิจกรรม การเรียนรู้ของหน่วยงานให้เกิดทีมเรียนรู้ที่ มีการสรุปบทเรียนจากการทำงาน เป็นผู้รวบรวมสรุปบทเรียนที่ได้จากการ ทำงานของส่วน / กลุ่ม / ฝ่าย / โครงการ จัดส่งให้ทีมงานเครือข่ายการจัดการความรู้ ของสำนักเผยแพร่แลกเปลี่ยนในเว็บคลัง ความรู้ของสำนักสรุปบทเรียน

26 สุดยอดของการ บริหารงาน คือ การจัดการคน สุดยอดของการ จัดการคน คือ การจัดการ ความรู้

27 ขอขอบคุณทุก ความร่วมมือ เพื่อให้กรม ชลประทานของ เรา ก้าวสู่องค์กรแห่ง การเรียนรู้


ดาวน์โหลด ppt KM RID Team Work / Team Learning / AAR. ประเด็นพูดคุย ความเชื่อมโยงกับ PMQA ปรับไปสู่การปฏิบัติงานจริง สิ่งที่กรม ฯ ดำเนินการ สิ่งที่ท่านต้องดำเนินการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google