งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป็นผู้นำการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มุ่งส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง สามารถเป็นที่พึ่งของตนเอง และสังคมได้อย่างยั่งยืน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป็นผู้นำการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มุ่งส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง สามารถเป็นที่พึ่งของตนเอง และสังคมได้อย่างยั่งยืน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เป็นผู้นำการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มุ่งส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง สามารถเป็นที่พึ่งของตนเอง และสังคมได้อย่างยั่งยืน

2 1. ดำเนินการจัดที่ดินตาม พรบ. จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ. ศ. 2511 2. สร้างองค์ความรู้เพื่อส่งเสริม เผยแพร่เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ 3. คุ้มครองระบบสหกรณ์ให้เข้มแข็งเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ 4. พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจและเทคโนโลยีแก่สหกรณ์ 5. เสริมสร้างโอกาส พัฒนาอาชีพ การเข้าหาแหล่งทุน ให้แก่สมาชิกและสหกรณ์

3

4

5

6 หัวหน้านิคมสหกรณ์ งานบริหาร ทั่วไป งานส่งเสริมสหกรณ์งานจัดสรรที่ดิน ลูกจ้างประ จำ

7 อัตรากำลังของ หน่วยงาน อัตรากำลังของนิคมสหกรณ์กบินทร์บุรี ประกอบด้วย - ข้าราชการ จำนวน 2 คน - ลูกจ้างประจำ จำนวน 8 คน - ลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 2 คน

8 นิคมสหกรณ์กบินทร์บุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี มีหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และนโยบายให้ปฏิบัติงานจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการจัดที่ดินให้แก่ราษฎรด้วยวิธีการสหกรณ์คือ 1. จัดที่ดินพื้นที่โครงการตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ. ศ.2511 2. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์นิคมตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ. ศ. 2542 3. ดำเนินโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ตามนโยบายรัฐบาล พื้นที่โครงการเดิมมี ประมาณ 169,952 ไร่ พื้นที่โครงการเดิมมี ประมาณ 169,952 ไร่ - พื้นที่จัดสรรได้ ประมาณ 98,000 ไร่ - พื้นที่จัดสรรได้ ประมาณ 98,000 ไร่ - พื้นที่จัดสรรไม่ได้ ประมาณ 71,952 ไร่ - พื้นที่จัดสรรไม่ได้ ประมาณ 71,952 ไร่


ดาวน์โหลด ppt เป็นผู้นำการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มุ่งส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง สามารถเป็นที่พึ่งของตนเอง และสังคมได้อย่างยั่งยืน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google