งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม 2 ข้อ 4. ปัญหา สาเหตุแนวทางป้องกันแนวทางแก้ไข 1. อัตราดอกเบี้ย เงินกู้ของสถาบัน การเงินอื่น ( ธนาคารออมสิน 3.5% กรุงไทย 3%) ต่ำและวงเงินกู้ยิ่ง สูงสมาชิกกู้ยืมกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม 2 ข้อ 4. ปัญหา สาเหตุแนวทางป้องกันแนวทางแก้ไข 1. อัตราดอกเบี้ย เงินกู้ของสถาบัน การเงินอื่น ( ธนาคารออมสิน 3.5% กรุงไทย 3%) ต่ำและวงเงินกู้ยิ่ง สูงสมาชิกกู้ยืมกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม 2 ข้อ 4. ปัญหา สาเหตุแนวทางป้องกันแนวทางแก้ไข 1. อัตราดอกเบี้ย เงินกู้ของสถาบัน การเงินอื่น ( ธนาคารออมสิน 3.5% กรุงไทย 3%) ต่ำและวงเงินกู้ยิ่ง สูงสมาชิกกู้ยืมกัน มาคืนสหกรณ์ทำ ให้สมาชิกไม่มาทำ ธุรกิจกับสหกรณ์ ( สหกรณ์ออม ทรัพย์ ) - สหกรณ์ออม ทรัพย์ทำการชี้แจง ให้สมาชิกทราบถึง ผลประโยชน์ที่ สมาชิกได้รับจาก สหกรณ์ - ส่งเสริมการออม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และเพิ่มเงินทุน ดำเนินงานของ สหกรณ์ - สหกรณ์ให้วงเงิน กู้เพิ่มและทำตาราง เปรียบเทียบ สมาชิกได้เงินปัน ผลและเงินเฉลี่ย คืนตามส่วนธุรกิจ

2 กลุ่ม 2 ข้อ 4. ปัญหา สาเหตุแนวทางป้องกันแนวทางแก้ไข 2. จำนวนสมาชิก ของ สกต. มี จำนวนมาก สมาชิกซื้อสินค้า ตาม ธกส. กำหนด - สร้างศรัทธา เกี่ยวกับการ สหกรณ์ โดยให้ การศึกษาอบรม อุดมการณ์ หลักการและวิธีการ สหกรณ์ - ขอความร่วมมือ ธกส. จ่ายเงินกู้ใน รูปวัสดุการเกษตร โดยผ่าน สกต. เท่านั้น 3. สหกรณ์ขนาด เล็กขาดแคลน เงินทุนให้แก่ สมาชิกอย่างทั่วถึง - สร้างศรัทธา ให้แก่สมาชิกให้มี ความร่วมกับ สหกรณ์ - คณะกรรมการให้ ความร่วมมือกับ สหกรณ์ - ระดมทุนจาก ภายใน - จัดหาเงินทุนจาก ภายนอก

3 กลุ่ม 2 ข้อ 4. ปัญหา สาเหตุแนวทางป้องกันแนวทางแก้ไข 4. สหกรณ์ขนาด เล็กขาดทุน มีทุน ดำเนินงานน้อย - อยากให้มี โครงการ กพส. เพื่อช่วยเหลือ สหกรณ์ต่อเนื่อง ( ระยะที่ 2) เพื่อให้ สหกรณ์ขนาดเล็ก ที่ตั้งใหม่หรือ สหกรณ์ขนาดเล็ก เดิมมีความเข้มแข็ง ขึ้น - สหกรณ์ได้รับเงิน กพส. ตามโครงการ สินเชื่อเพื่อความ มั่นคงทำให้สหกรณ์ ฟื้นตัว สามารถตั้งตัว ดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง ได้ มีกำไร มีทุน ดำเนินงานเพิ่มขึ้น - อยากให้มีโครงการ กพส. เพื่อช่วยเหลือ สหกรณ์ต่อเนื่อง ( ระยะที่ 2) เพื่อให้ สหกรณ์ขนาดเล็กที่ตั้ง ใหม่หรือสหกรณ์ขนาด เล็กเดิมมีความ เข้มแข็งขึ้น

4 กลุ่ม 2 ข้อ 4. ปัญหา สาเหตุแนวทางป้องกันแนวทางแก้ไข 5. การกู้เงินจาก สหกรณ์แยกตาม สัญญา 7 กลุ่ม 7 สัญญา แต่สัญญา กลุ่ม ๆ ละ 10 คน ควรนับเป็นสมาชิก 70 คน - ให้ทำสัญญากู้ ร่วมและนับจำนวน คนกู้ร่วม

5 กลุ่ม 2 ข้อ 4. ปัญหา สาเหตุแนวทางป้องกันแนวทางแก้ไข 6. สมาชิก 1 คน สมัครเป็นสมาชิก สหกรณ์หลายแห่ง และทำธุรกิจเป็น สหกรณ์ที่สมาชิก รับประโยชน์มาก ที่สุด เช่น เป็น สมาชิกสหกรณ์ การเกษตรและ สมาชิกสหกรณ์ นิคม หรือสมาชิก สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ ฯลฯ หรือลูกค้า ธกส. - ให้สหกรณ์แต่ละ แห่ในแดน ดำเนินงาน ตรวจสอบสมาชิก ซ้ำซ้อน เคยให้ใช้ บริการสินเชื่อแห่ง ใดแห่งหนึ่ง - ให้สมาชิก สหกรณ์การเกษตร หรือสมาชิก สหกรณ์นิคม ให้บริการสมาชิก เท่าเทียมกันและ เชื่อมโยงกัน


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม 2 ข้อ 4. ปัญหา สาเหตุแนวทางป้องกันแนวทางแก้ไข 1. อัตราดอกเบี้ย เงินกู้ของสถาบัน การเงินอื่น ( ธนาคารออมสิน 3.5% กรุงไทย 3%) ต่ำและวงเงินกู้ยิ่ง สูงสมาชิกกู้ยืมกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google