งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายฤทธิรณ วงศ์นวล นิติกรชำนาญการ สท. ลำปาง นบ., นบท., นม.( กฎหมายภาษี ) 18 พฤศจิกายน 2556 กฎหมายภาษีอากรตาม ประมวลรัษฎากรในส่วนที่ เกี่ยวกับ “ สหกรณ์ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายฤทธิรณ วงศ์นวล นิติกรชำนาญการ สท. ลำปาง นบ., นบท., นม.( กฎหมายภาษี ) 18 พฤศจิกายน 2556 กฎหมายภาษีอากรตาม ประมวลรัษฎากรในส่วนที่ เกี่ยวกับ “ สหกรณ์ ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายฤทธิรณ วงศ์นวล นิติกรชำนาญการ สท. ลำปาง นบ., นบท., นม.( กฎหมายภาษี ) 18 พฤศจิกายน 2556 กฎหมายภาษีอากรตาม ประมวลรัษฎากรในส่วนที่ เกี่ยวกับ “ สหกรณ์ ”

2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กรมสรรพากร 1. กรมสรรพากร กรมสรรพากร + กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในอดีตเคยเป็นญาติ กัน ?? กรมสรรพากร + กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในอดีตเคยเป็นญาติ กัน เครื่องหมายราชการของกรมสรรพากร เป้าจัดเก็บปีงบประมาณ 2557  1.89 ล้านล้าน ( คิดเป็น ร้อยละ 83.1 ของประมาณการรายรับ 2.17 ล้านล้าน ) เป้าจัดเก็บปีงบประมาณ 2557 2. ภาษีที่กรมสรรพากรจัดเก็บ - จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร ( ภาษีเงินได้ ( บุคคลธรรมดา + นิติบุคคล ), ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ, อากรแสตมป์ ) - ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ตาม พรบ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ. ศ.2514 3. แหล่งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกรมสรรพากร 3. แหล่งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกรมสรรพากร, สท. ลำปาง สท. ลำปาง

3 สหกรณ์ กับภาษีอากรตาม ประมวลรัษฎากร 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ( ปรก.) 1.1 ปรก. เป็นกฎหมายพิเศษ 1.2 การเปิดประมวล 1.3 เงินได้พึงประเมิน และประเภทของเงินได้พึงประเมิน 2. สหกรณ์ กับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2.1 สหกรณ์ + ภาษีเงินได้ 2.2 สหกรณ์ + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 2.3 สหกรณ์ + ภาษีธุรกิจเฉพาะ 2.4 สหกรณ์ + อากรแสตมป์

4 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประมวล รัษฎากร 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ( ปรก.) 1.1 ปรก. เป็นกฎหมายพิเศษ – เงินเพิ่ม ม.27 ปรก.+ ดอกเบี้ย ม.7, ม.224 ปพพ. เงินเพิ่ม ม.27 ปรก. ดอกเบี้ย ม.7, ม.224 ปพพ. – อำนาจยึดอายัด ม.12 ปรก. + การยึดอายัด ปพพ./ ปวิพ. อำนาจยึดอายัด ม.12 ปรก. – กรณี ม.42 พรบ. สหกรณ์ พ. ศ.2542 1.2 การเปิดประมวลรัษฎากร 1.3 เงินได้พึงประเมิน และประเภทของเงินได้ พึงประเมิน

5 2. สหกรณ์ กับภาษีอากรตาม ประมวลรัษฎากร 2.1 สหกรณ์ + ภาษีเงินได้ 2.1.1 สหกรณ์ + ภาษีเงินได้นิติบุคคล - มาตรา 35 ปรก. “ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ” มาตรา 35 ปรก. “ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ” - หักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีกฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่ ต้องหัก 2.1.2 สหกรณ์ + ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย - ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ม.3 เอกาทส + ประกาศ อธิบดีกำหนดให้มีเลข ผู้เสียภาษี ก่อนจ่ายเงินได้ ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ม.3 เอกาทส ประกาศ อธิบดีกำหนดให้มีเลข ผู้เสียภาษี - กรณีที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่ง กรมสรรพากร ( ม.50, ม.3 เตรส + ทป.4/2528 + กฎ กระทรวงฯ ฉ.144( พ. ศ.2522), ม.69 ตรี – หักภาษีกรณีขา ยอสังหาฯ, ม.70- หักภาษีเงินได้ส่งออกนอกประเทศ ) กรณีที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่ง กรมสรรพากร ม.50 ม.3 เตรส ม.69 ตรี ม.70-

6 2. สหกรณ์ กับภาษีอากรตาม ประมวลรัษฎากร 2.1 สหกรณ์ + ภาษีเงินได้ 2.1.3 สหกรณ์ + ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1. บุคคลภายนอกสหกรณ์  WT นำส่งกรมสรรพากร ( ม.50+ ม.3 เตรส ) 2. บุคคลภายในสหกรณ์ - พนักงาน  WT นำส่งกรมสรรพากร ( ม.50+ ม.3 เต รส ) - สมาชิก  WT นำส่งกรมสรรพากร ( ม.50+ ม.3 เต รส ) - สมาชิกได้รับยกเว้นเงินได้ที่ได้รับจากสหกรณ์ กรณี ดอกเบี้ย - เงินฝากออมทรัพย์ทั้งหมด ( ม.42(8)( ข ) / ประจำยกเว้นแบบมีเงื่อนไข ( พรฎ ( ฉ.301) พ. ศ.2539) ( ม.42(8)( ข ) ( พรฎ ( ฉ.301) พ. ศ.2539) - เงินปันผล + เงินเฉลี่ยคืนทั้งหมด ( พรฎ ( ฉ.40) พ. ศ.2514) ( พรฎ ( ฉ.40) พ. ศ.2514)

7 2. สหกรณ์ กับภาษีอากรตาม ประมวลรัษฎากร 2.2 สหกรณ์ + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 2.2.1 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 2.2.2 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ม.81, 81/1-81/3) ม.81, 81/1-81/3 2.2.3 ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ม.78, 78/1- 78/3) ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 2.2.4 ฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ม.79, 79/1-79/7) ฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม 2.2.5 อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม  มี 2 อัตราคือ (1) ร้อยละ 10 พรฎ ( ฉ.549) พ. ศ.2555 ลดเหลือ ร้อยละ 6.3 และ (2) ร้อยละ 0 2.2.6 การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม 2.2.7 หน้าที่ของผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หน้าที่ของผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

8 2. สหกรณ์ กับภาษีอากรตาม ประมวลรัษฎากร 2.3 สหกรณ์ + ภาษีธุรกิจเฉพาะ 2.3.1 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ( ม.91/2) ผู้มีหน้าที่เสียภาษี 2.3.2 การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ ( ม.91/3) การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ( ม.91/3) 2.3.3 ฐานภาษี  กรณีขายอสังหาริมทรัพย์ คือ รายรับ ก่อนหักรายจ่าย ( ม.91/5(6)) 2.3.4 อัตราภาษี  กรณีขายอสังหาฯ ร้อยละ 3.0 ( ม.91/6(3)) + ภาษีท้องถิ่น อีกร้อยละ 10 ของจำนวนภาษี 2.3.5 หน้าที่ของผู้เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ - จดทะเบียน ภายใน 30 วัน นับแต่วันเริ่มประกอบ กิจการ - ยื่นแบบแสดงรายการ เป็นรายเดือนภาษีภายใน วันที่ 15 ของเดือนถัดไป - ทำรายงานแสดงรายรับก่อนหักรายจ่าย, ออกใบ รับให้ผู้ซื้อ, ผู้เช่าซื้อ หรือผู้จ่ายเงิน

9 2. สหกรณ์ กับภาษีอากรตาม ประมวลรัษฎากร 2.4 สหกรณ์ + อากรแสตมป์ 2.4.1 ตราสารที่ต้องเสียอากรแสตมป์  เอกสารที่ต้อง เสียอากรตาม ปรก. มี 28 ลักษณะ ปรก. มี 28 ลักษณะ 2.4.2 ผู้มีหน้าที่เสียอากรแสตมป์  ช่องที่ 3 บัญชีอัตรา อากรแสตมป์, กรณีตราสารขึ้นในต่างประเทศ ให้ผู้ทรงตรา สารคนแรกในประเทศเป็นผู้เสียภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ ตราสารนั้น 2.4.3 การยกเว้นอากร  พรฎ.( ฉ.10) พ. ศ.2500 การยกเว้นอากร พรฎ.( ฉ.10) พ. ศ.2500 2.4.4 วิธีการเสียอากร วิธีการเสียอากร

10 สหกรณ์ กับภาษีอากรตาม ประมวลรัษฎากร ??? คำถาม ???


ดาวน์โหลด ppt นายฤทธิรณ วงศ์นวล นิติกรชำนาญการ สท. ลำปาง นบ., นบท., นม.( กฎหมายภาษี ) 18 พฤศจิกายน 2556 กฎหมายภาษีอากรตาม ประมวลรัษฎากรในส่วนที่ เกี่ยวกับ “ สหกรณ์ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google