งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสอบภาษี น้ำมันและ ผลิตภัณฑ์น้ำมัน สำนักตรวจสอบ ป้องกัน และปราบปราม ส่วนตรวจสอบภาษีและ สืบสวน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสอบภาษี น้ำมันและ ผลิตภัณฑ์น้ำมัน สำนักตรวจสอบ ป้องกัน และปราบปราม ส่วนตรวจสอบภาษีและ สืบสวน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสอบภาษี น้ำมันและ ผลิตภัณฑ์น้ำมัน สำนักตรวจสอบ ป้องกัน และปราบปราม ส่วนตรวจสอบภาษีและ สืบสวน

2 หัวข้อบรรยาย โรงกลั่น น้ำมัน คลังน้ำมัน การตรวจสอบภาษี สรรพสามิต

3 เส้นทางธุรกิจน้ำมันและ ผลิตภัณฑ์น้ำมัน เส้นทางธุรกิจน้ำมันและ ผลิตภัณฑ์น้ำมัน เส้นทางธุรกิจน้ำมัน = น้ำมันดิบ - โรงกลั่น - คลังถังเก็บน้ำมัน สำเร็จรูป - สถานีบริการ - ผู้ใช้น้ำมัน

4 กฎหมายหลักที่ใช้ในการ ตรวจสอบภาษี พ. ร. บ. ภาษีสรรพสามิต พ. ศ. 2527 พ. ร. บ. พิกัดภาษีสรรพสามิต พ. ศ. 2527 ( รวมถึง พ. ร. ก. แก้ไข ) กฎกระทรวงการคลัง ประกาศกระทรวงการคลัง ประกาศกรมสรรพสามิต ระเบียบกรมสรรพสามิต คำสั่งกรมสรรพสามิต หนังสือกรมสรรพสามิต ( สามารถค้นหา และ DOWNLOAD ได้ที่ http:bta.excise.go.th )

5 น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจาก ปิโตรเลียม ได้แก่ น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับ เครื่องบินไอพ่น น้ำมันดีเซล น้ำมัน เชื้อเพลิงหนัก น้ำมันเตา และน้ำมันอื่นๆ ที่ คล้ายกับน้ำมันที่ได้ออกชื่อมาแล้ว น้ำมันหล่อลื่น ปิโตรเลียมปิทูเมน ( แอล ฟัลต์ ) ปิโตรเลียมโค้ก ก๊าซปิโตรเลียม ชนิดต่างๆ ก๊าซธรรมชาติเหลว ก๊าซ ธรรมชาติสารละลายหรือโซลเว้นท์ชนิด ต่างๆ สารพลอยได้ และกากอื่นๆ ที่ได้รับ จากปิโตรเลียมและให้หมายความรวมถึง น้ำมันอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่น ที่ได้รับการ กลั่นหรือแยกปิโตรเลียมตามที่รัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคำจำกัดความ

6 ผลิต หมายความว่า ทำ ประกอบ ปรับปรุง แปรรูป หรือ แปรสภาพสินค้าหรือทำการอย่าง ใดอย่างหนึ่งให้มีขึ้นซึ่งสินค้าไม่ว่า ด้วยวิธีใดๆ แต่มิให้รวมถึงการ ประดิษฐ์ค้นคว้าที่มิได้ทำขึ้นเพื่อ ขาย คำจำกัดความ - ต่อ

7  ตามปริมาณ (Specific rate) หน่วยที่ใช้เป็นลิตร เศษของลิตรให้ นับเป็นหนึ่งลิตร เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมัน แก๊สโซฮอล์ ก๊าซธรรมชาติเหลว ( เอ็น. จี. แอล.) เป็นต้น หน่วยที่ใช้เป็นกิโลกรัม เศษของกิโลกรัม ให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม เช่น ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG ) เป็น ต้น  ตามมูลค่า (Ad valorem) ร้อยละของมูลค่าของสินค้า เช่น น้ำมันเตา สารละลายประเภท ไฮโดรคาร์บอน เป็นต้น  ตามปริมาณ (Specific rate) หน่วยที่ใช้เป็นลิตร เศษของลิตรให้ นับเป็นหนึ่งลิตร เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมัน แก๊สโซฮอล์ ก๊าซธรรมชาติเหลว ( เอ็น. จี. แอล.) เป็นต้น หน่วยที่ใช้เป็นกิโลกรัม เศษของกิโลกรัม ให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม เช่น ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG ) เป็น ต้น  ตามมูลค่า (Ad valorem) ร้อยละของมูลค่าของสินค้า เช่น น้ำมันเตา สารละลายประเภท ไฮโดรคาร์บอน เป็นต้นฐานภาษี

8  พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษี สรรพสามิต พ. ศ. 2527 ( ฉบับที่ 5) พ. ศ. 2552  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลด อัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต ( ฉบับที่ 29) ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2535  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลด อัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต ( ฉบับที่ 85) ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2552  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลด อัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต ( ฉบับที่ 97) ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ( ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2555)  พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษี สรรพสามิต พ. ศ. 2527 ( ฉบับที่ 5) พ. ศ. 2552  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลด อัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต ( ฉบับที่ 29) ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2535  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลด อัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต ( ฉบับที่ 85) ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2552  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลด อัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต ( ฉบับที่ 97) ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ( ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2555)การลดอัตราและยกเว้นภาษี

9   ความรับผิดในการชำระภาษี ( มาตรา 10) กรณีผลิตใน ราชอาณาจักร – เกิดขึ้นเมื่อนำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม คลังสินค้าทัณฑ์บน ฯ – เกิดขึ้นพร้อมกับความรับผิดในการเสีย ภาษีมูลค่าเพิ่ม  การขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลาการชำระภาษี ( มาตรา 14) ตามประกาศกระทรวงการคลัง ขยายกำหนดเวลาชำระ ภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2534 ข้อ 1 และ ข้อ 2) – เกิดขึ้นเมื่อนำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม คลังสินค้าทัณฑ์บน ฯ ยื่นแบบฯ พร้อมกับชำระภาษี ภายใน 10 วันนับแต่ วันที่นำสินค้าออกจาก โรงอุตสาหกรรม คลังสินค้าทัณฑ์บน ฯ – เกิดขึ้นพร้อมกับความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ยื่นแบบฯ พร้อมกับชำระภาษี ภายใน 10 วันนับแต่ วันที่นำสินค้าออกจาก โรงอุตสาหกรรม คลังสินค้าทัณฑ์บน ฯ กำหนดเวลาการยื่นแบบชำระ ภาษี

10 การลดหย่อนภาษี คือ การลดหย่อนภาษี ให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี เพื่อให้ภาระภาษีของ บุคคลนั้นลดน้อยลง ( ** อ้างอิงจากหนังสือ “ คำอธิบาย กฎหมายภาษีสรรพสามิต ” โดย อ. ประภาศ คงเอียด หน้า 199- 200**) มาตรา 101 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมใด จะขอลดหย่อนภาษีสำหรับสินค้าที่กำหนดใน กฎกระทรวง โดยการนำภาษีสรรพสามิตที่ได้ เสียไว้แล้วสำหรับสินค้าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบ ในการผลิต ไปหักออกจากจำนวนเงินภาษีที่ ต้องเสียสำหรับสินค้านั้น ให้ยื่นคำร้องและ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ อธิบดีกำหนดการหักลดหย่อนภาษี

11 การหักลดหย่อนภาษี ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสอบภาษี น้ำมันและ ผลิตภัณฑ์น้ำมัน สำนักตรวจสอบ ป้องกัน และปราบปราม ส่วนตรวจสอบภาษีและ สืบสวน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google