งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 พระราชบัญญัติพิกัดภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

2 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527
มาตรา 8 ฐานภาษี กรณีสินค้าที่ผลิตในราชอาณาจักร กรณีบริการ กรณีสินค้าที่นำเข้า

3 สินค้าที่ผลิตในราชอาณาจักร
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 มาตรา 10 ภาระความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษี สินค้าที่ผลิตในราชอาณาจักร บริการ สินค้าอยู่ในโรงอุตสาหกรรม สินค้าที่เก็บอยู่ในคลังสินค้าทัณฑ์บน

4 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527
ความรับผิดของ VAT กรณีขายสินค้า ส่งมอบสินค้า โอนกรรมสิทธิ์สินค้า ชำระราคาสินค้า ออกใบกำกับภาษี กรณีบริการ ได้รับชำระค่าบริการ ได้ใช้บริการ

5 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527
มาตรา 48 กำหนดระยะเวลายื่นแบบฯ พร้อมกับชำระภาษี สินค้าที่ผลิตในราชอาณาจักร บริการ สินค้าที่นำเข้า กรณีอื่น

6 อำนาจการประเมินภาษี อายุความการประเมิน เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม
อำนาจการประเมินภาษี มาตรา 79 อายุความการประเมิน มาตรา 83 เบี้ยปรับ มาตรา 136 เงินเพิ่ม มาตรา 137 มาตรา 79 (2) ยื่นแบบฯ ภายในกำหนดเวลา แต่ยื่นไว้ไม่ครบ, ผิดพลาด 2 ปี นับแต่วันสุดท้าย แห่งกำหนดเวลาให้ยื่น / ขยายเวลาให้ มาตรา 136 (2) 1 เท่าของภาษี ร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือน ของเงินภาษีที่ต้องชำระ มาตรา 79 (1) ยื่นแบบฯ หลังวันสุดท้าย ที่กำหนดให้ยื่น แต่ไม่เกิน 10 ปี หลังวันสุดท้ายที่กำหนดให้ยื่น 2 ปี นับแต่วันยื่นแบบฯ มาตรา 136 (1) 2 เท่าของภาษี กรณีไม่ยื่นแบบฯ 10 ปี นับจากวันสุดท้าย ที่กำหนดให้ยื่น มาตรา 79 (2) ยื่นแบบฯ แต่แสดงมูลค่าสินค้า / บริการ ขาดเกิน 25% ของมูลค่าที่แสดงในแบบ

7 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527
มาตรา 18 การส่งหนังสือ ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ พนักงานเจ้าหน้าที่นำไปส่ง ปิดหนังสือนั้นในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย โฆษณาในหนังสือพิมพ์

8 การตรวจสอบภาษี ความรู้ที่ต้องมี ความรู้ที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เทคนิคการไต่สวน บันทึกคำให้การ

9 การตรวจสอบภาษี การตรวจกำกับดูแล การตรวจแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ
ตามระเบียบใหม่ การตรวจกำกับดูแล การตรวจแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ การตรวจสอบตามหนังสือเรียก

10 การตรวจสอบภาษี ขั้นเตรียมการก่อนออกตรวจ ขั้นการออกตรวจ
การตรวจกำกับดูแล ขั้นเตรียมการก่อนออกตรวจ ขั้นการออกตรวจ ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อตรวจแล้วเสร็จ

11 ขั้นเตรียมการก่อนออกตรวจ
การตรวจสอบภาษี การตรวจกำกับดูแล ขั้นเตรียมการก่อนออกตรวจ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำผลการวิเคราะห์พร้อมความเห็นและประเด็นที่จะตรวจ ขออนุมัติออกตรวจและจัดทำหนังสือนำตัวออกตรวจ จัดทำสมุดสั่งการออกตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตามแบบ ตส

12 รับมอบเอกสารกลับมาตรวจสอบ
การตรวจสอบภาษี การตรวจกำกับดูแล ขั้นการออกตรวจ ไม่เสร็จ รับมอบเอกสารกลับมาตรวจสอบ ที่สำนักงาน (ตส ) ตรวจสอบ เสร็จ บันทึก การตรวจสอบภาษี (ตส ) บันทึกคำให้การ (ตส / ตส. 04 – 06/1)

13 การตรวจสอบภาษี การตรวจกำกับดูแล ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อตรวจแล้วเสร็จ
รายงานผลการออกตรวจต่อผู้บังคับบัญชา ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ตรวจกำกับดูแลแล้วเสร็จ พบ ไม่พบ ประเด็นความผิด ติดตามผลการตรวจสอบภาษี เก็บข้อมูลเป็นแฟ้มประวัติรายตัว ชำระ ชำระภาษี ไม่ชำระ จัดเก็บ สำนวน ดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อออกหนังสือเรียกฯ

14 การตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ
การตรวจสอบภาษี การตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ ให้ออกตรวจภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ ตำแหน่งหัวหน้าคณะไม่ต่ำกว่าชำนาญการ แสดงบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่และหนังสือนำตัวออกตรวจฯ

15 การตรวจสอบภาษี การตรวจสอบตามหนังสือเรียก รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ดำเนินการขออนุมัติออกหนังสือเรียก ดำเนินการตรวจสอบ สรุปผลการตรวจสอบ และแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบ พบประเด็น ไม่พบประเด็น รายงานผล / ขออนุมัติปิดสำนวน

16 การตรวจสอบภาษี การตรวจสอบตามหนังสือเรียก ต่อ ขออนุมัติการประเมินภาษี
แจ้งให้ผู้เสียภาษีมาพบ เพื่อรับทราบผลการตรวจสอบภาษี ภษ. 02 – 15/1 ไม่มารับทราบ ขออนุมัติ / ลดเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม มารับทราบ / ยินยอม ภษ ส่งหนังสือแจ้งการประเมิน จัดเก็บสำนวน


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google