งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ ตรวจสอบภาษีสรรพสามิต พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ. ศ.2527 พระราชบัญญัติพิกัดภาษีสรรพสามิต พ. ศ.2527 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ ตรวจสอบภาษีสรรพสามิต พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ. ศ.2527 พระราชบัญญัติพิกัดภาษีสรรพสามิต พ. ศ.2527 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ ตรวจสอบภาษีสรรพสามิต พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ. ศ.2527 พระราชบัญญัติพิกัดภาษีสรรพสามิต พ. ศ.2527 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ. ศ.2539

2 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ. ศ.2527 ฐานภาษี มาตรา 8 กรณีสินค้าที่ผลิตในราชอาณาจักร กรณีบริการ กรณีสินค้าที่นำเข้า

3 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ. ศ.2527 ภาระความรับผิดในอันจะต้อง เสียภาษี มาตรา 10 สินค้าที่ผลิตใน ราชอาณาจักร บริการ สินค้าอยู่ในโรง อุตสาหกรรม สินค้าที่เก็บอยู่ใน คลังสินค้าทัณฑ์บน

4 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ. ศ.2527 ความรับผิดของ VAT กรณีขายสินค้า ส่งมอบสินค้า โอนกรรมสิทธิ์ สินค้า ชำระราคาสินค้า ออกใบกำกับภาษี กรณีบริการ ได้รับชำระ ค่าบริการ ออกใบกำกับภาษี ได้ใช้บริการ

5 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ. ศ.2527 กำหนดระยะเวลายื่นแบบฯ พร้อมกับชำระภาษี มาตรา 48 สินค้าที่ผลิตในราชอาณาจักร บริการ สินค้าที่นำเข้า กรณีอื่น

6 อำนาจการประเมินภาษี อายุความการ ประเมิน เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม อำนาจการประเมินภาษี มาตรา 79 อายุความการประเมิน มาตรา 83 เบี้ยปรับ มาตรา 136 เงินเพิ่ม มาตรา 137 มาตรา 79 (2) ยื่นแบบฯ ภายในกำหนดเวลา แต่ยื่นไว้ไม่ครบ, ผิดพลาด 2 ปี นับแต่วันสุดท้าย แห่งกำหนดเวลาให้ยื่น / ขยายเวลาให้ มาตรา 136 (2) 1 เท่าของภาษี ร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือน ของเงินภาษีที่ต้องชำระ มาตรา 79 (1) ยื่นแบบฯ หลังวันสุดท้าย ที่กำหนดให้ยื่น แต่ไม่เกิน 10 ปี หลังวันสุดท้ายที่กำหนดให้ยื่น 2 ปี นับแต่วันยื่นแบบฯ มาตรา 136 (1) 2 เท่าของภาษี ร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือน ของเงินภาษีที่ต้องชำระ มาตรา 79 (1) กรณีไม่ยื่นแบบฯ 10 ปี นับจากวันสุดท้าย ที่กำหนดให้ยื่น มาตรา 136 (1) 2 เท่าของภาษี ร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือน ของเงินภาษีที่ต้องชำระ มาตรา 79 (2) ยื่นแบบฯ แต่แสดงมูลค่าสินค้า / บริการ ขาดเกิน 25 % ของมูลค่าที่แสดงใน แบบ 10 ปี นับจากวันสุดท้าย ที่กำหนดให้ยื่น มาตรา 136 (2) 1 เท่าของภาษี ร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือน ของเงินภาษีที่ต้องชำระ

7 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ. ศ.2527 การส่งหนังสือ มาตรา 18 ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ พนักงานเจ้าหน้าที่นำไปส่ง ปิดหนังสือนั้นในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย โฆษณาในหนังสือพิมพ์

8 การตรวจสอบภาษี ความรู้ ที่ต้องมี ความรู้ที่ เกี่ยวกับการ ประกอบ ธุรกิจ หลักการ บัญชีที่ รับรองทั่วไป ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง เทคนิคการ ไต่สวน บันทึก คำให้การ

9 การตรวจสอบภาษี ตามระเบียบ ใหม่ การตรวจกำกับดูแล การตรวจแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ การตรวจสอบตามหนังสือเรียก

10 การตรวจสอบภาษี การตรวจกำกับดูแล ขั้นเตรียมการก่อนออกตรวจ ขั้นการออกตรวจ ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อตรวจแล้ว เสร็จ

11 การตรวจสอบภาษี รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำผลการวิเคราะห์พร้อมความเห็นและประเด็นที่จะ ตรวจ ขออนุมัติออกตรวจและจัดทำหนังสือนำตัวออกตรวจ จัดทำสมุดสั่งการออกตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตามแบบ ตส. 03 - 01 ขั้นเตรียมการก่อน ออกตรวจ การตรวจ กำกับดูแล

12 การตรวจสอบภาษี ขั้นการออก ตรวจ การตรวจ กำกับดูแล ตรวจสอ บ เสร็ จ ไม่ เสร็จ บันทึกคำให้การ ( ตส. 04 - 06 / ตส. 04 – 06/1) รับมอบเอกสารกลับมา ตรวจสอบ ที่สำนักงาน ( ตส. 04 - 07 ) บันทึก การ ตรวจสอบ ภาษี ( ตส. 04 - 18)

13 การตรวจสอบภาษี ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อ ตรวจแล้วเสร็จ การตรวจ กำกับดูแล จัดเก็บ สำนว น จัดเก็บ สำนว น รายงานผลการออกตรวจต่อผู้บังคับบัญชา ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ตรวจกำกับดูแลแล้วเสร็จ ประเด็น ความผิด ติดตามผลการ ตรวจสอบภาษี ดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อออก หนังสือเรียกฯ ชำระ ภาษี ไม่ ชำระ ชำระ พบไม่ พบ เก็บข้อมูลเป็น แฟ้มประวัติ รายตัว

14 การตรวจสอบภาษี การตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ ให้ออกตรวจภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ ตำแหน่งหัวหน้าคณะไม่ต่ำกว่าชำนาญการ แสดงบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่และหนังสือนำตัวออก ตรวจฯ

15 การตรวจสอบภาษี การตรวจสอบตาม หนังสือเรียก รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ดำเนินการขออนุมัติออก หนังสือเรียก ดำเนินการตรวจสอบ สรุปผลการตรวจสอบ และแจ้ง ให้ผู้เสียภาษีทราบ พบ ประเด็น ไม่พบ ประเด็น รายงานผล / ขออนุมัติ ปิดสำนวน

16 การตรวจสอบภาษี การตรวจสอบตาม หนังสือเรียก ขออนุมัติการประเมินภาษี แจ้งให้ผู้เสียภาษีมาพบ เพื่อรับทราบผลการ ตรวจสอบภาษี ขออนุมัติ / ลดเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม จัดเก็บสำนวน ไม่มา รับทราบ ต่อ ส่งหนังสือแจ้งการประเมิน ภษ. 02 – 15/1 มารับทราบ / ยินยอม ภษ. 02 - 08


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ ตรวจสอบภาษีสรรพสามิต พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ. ศ.2527 พระราชบัญญัติพิกัดภาษีสรรพสามิต พ. ศ.2527 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google