งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างต้นทุนการผลิต และราคาขาย ณ โรงงาน สุรา ( สุรากลั่นชุมชน ) - เมื่อใดที่จะต้องเปลี่ยนแปลง โครงสร้างราคาขาย - วิธีการคำนวณภาษีสรรพสามิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างต้นทุนการผลิต และราคาขาย ณ โรงงาน สุรา ( สุรากลั่นชุมชน ) - เมื่อใดที่จะต้องเปลี่ยนแปลง โครงสร้างราคาขาย - วิธีการคำนวณภาษีสรรพสามิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โครงสร้างต้นทุนการผลิต และราคาขาย ณ โรงงาน สุรา ( สุรากลั่นชุมชน ) - เมื่อใดที่จะต้องเปลี่ยนแปลง โครงสร้างราคาขาย - วิธีการคำนวณภาษีสรรพสามิต

3 โครงสร้างราคาขาย จะเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก โครงสร้างราคาขาย จะเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี สุรา มีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี สุรา ตามกฎกระทรวงการคลัง ตามกฎกระทรวงการคลัง มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้าน ต้นทุน และกำไร มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้าน ต้นทุน และกำไร ของผู้ได้รับอนุญาตฯ ของผู้ได้รับอนุญาตฯ

4 คำนวณภาษีสรรพสามิตจาก ฐานใด ? - อัตราภาษีตามมูลค่า - อัตราภาษีตามปริมาณ

5 อัตราภาษีตามมูลค่า มาตรา 8 จัตวา การเสียภาษีสุรา ตามมูลค่านั้น ให้ถือมูลค่าตาม (1) และ (2) โดยให้รวมภาษีสุราที่พึง ต้องชำระด้วยดังนี้.- มาตรา 8 จัตวา การเสียภาษีสุรา ตามมูลค่านั้น ให้ถือมูลค่าตาม (1) และ (2) โดยให้รวมภาษีสุราที่พึง ต้องชำระด้วยดังนี้.- (1) ในกรณีสุราที่ทำใน ราชอาณาจักร (1) ในกรณีสุราที่ทำใน ราชอาณาจักร (2) ในกรณีสุราที่นำเข้ามาใน ราชอาณาจักร (2) ในกรณีสุราที่นำเข้ามาใน ราชอาณาจักร

6 กรณีสุราที่ทำในราชอาณาจักร วิธีคำนวณภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า มี 2 วิธีดังนี้ วิธีคำนวณภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า มี 2 วิธีดังนี้ 1. ภาษีสรรพสามิต = มูลค่า x อัตรา ภาษี 1. ภาษีสรรพสามิต = มูลค่า x อัตรา ภาษี 2. ภาษีสรรพสามิต = ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมที่ยังไม่รวมภาษี สรรพสามิต x อัตราภาษีสรรพสามิต 2. ภาษีสรรพสามิต = ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมที่ยังไม่รวมภาษี สรรพสามิต x อัตราภาษีสรรพสามิต 1-(1.1 x อัตราภาษีสรรพสามิต ) 1-(1.1 x อัตราภาษีสรรพสามิต ) หมายเหตุ ความหมายคำว่า “ มูลค่า ” คือราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพื่อ มหาดไทย หมายเหตุ ความหมายคำว่า “ มูลค่า ” คือราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพื่อ มหาดไทย

7 กรณีสินค้านำเข้าตามมาตรา 8 จัตวา (2) วิธีคำนวณภาษีสรรพสามิตตามมูลค่ามี 2 วิธี ดังนี้ วิธีคำนวณภาษีสรรพสามิตตามมูลค่ามี 2 วิธี ดังนี้ 1. ภาษีสรรพสามิต = มูลค่า x อัตราภาษีสรรพสามิต 1. ภาษีสรรพสามิต = มูลค่า x อัตราภาษีสรรพสามิต 2. ภาษีสรรพสามิต = (C.I.F + อากรขาเข้า + ค่าธรรมเนียมอื่นไม่รวม Vat) x อัตราภาษีสรรพสามิต 2. ภาษีสรรพสามิต = (C.I.F + อากรขาเข้า + ค่าธรรมเนียมอื่นไม่รวม Vat) x อัตราภาษีสรรพสามิต 1 - (1.1 x อัตราภาษีสรรพสามิต ) 1 - (1.1 x อัตราภาษีสรรพสามิต ) หมายเหตุ มูลค่าคือ ราคา ซี. ไอ. เอฟ ของสินค้า + อากรขาเข้า + ค่าธรรมเนียม หมายเหตุ มูลค่าคือ ราคา ซี. ไอ. เอฟ ของสินค้า + อากรขาเข้า + ค่าธรรมเนียม พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน + ภาษีและค่าธรรมเนียมอื่น พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน + ภาษีและค่าธรรมเนียมอื่น ตามที่จะได้กำหนดในพระราชกฤษฎีกา แต่ไม่รวมถึง Vat + ภาษีสรรพสามิต ตามที่จะได้กำหนดในพระราชกฤษฎีกา แต่ไม่รวมถึง Vat + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพื่อกระทรวงมหาดไทย + ภาษีเพื่อกระทรวงมหาดไทย

8 เมื่อใดจึงใช้สูตรหรือไม่ใช้สูตรในการ คำนวณภาษีสุรา กรณีที่ 1 ทราบราคาขาย ซึ่งเป็นมูลค่าสินค้าตามกฎหมาย สรรพสามิต และจะต้องไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) ก ก ก กรณีนี้ให้คำนวณ ภาษีโดย ไม่ต้องใช้สูตร แต่ให้คำนวณ ภาษีสรรพสามิตดังนี้.- ภาษีสรรพสามิต = มูลค่า x อัตราภาษี สรรพสามิต หมายเหตุ การคำนวณภาษีสุราดังกล่าวใช้ใน กรณีที่ทราบราคาขาย หน้าโรงงาน และราคาขายดังกล่าวเป็นราคาที่รวม ภาษีสรรพสามิต และ ภาษีเพื่อ กระทรวงมหาดไทย เรียบร้อยแล้ว

9 กรณีที่ 2 ยังไม่ทราบราคาขายหน้า โรงงาน กรณีที่ 2 ยังไม่ทราบราคาขายหน้า โรงงาน จะพบในรายที่ผู้รับใบอนุญาตรายใหม่เริ่มจะ เข้าสู่ระบบภาษีสรรพสามิต และยังไม่ สามารถตั้งราคาที่รวมภาษีที่พึงต้องชำระ ให้คำนวณภาษีสรรพสามิต โดยวิธีใช้สูตร ดังนี้. จะพบในรายที่ผู้รับใบอนุญาตรายใหม่เริ่มจะ เข้าสู่ระบบภาษีสรรพสามิต และยังไม่ สามารถตั้งราคาที่รวมภาษีที่พึงต้องชำระ ให้คำนวณภาษีสรรพสามิต โดยวิธีใช้สูตร ดังนี้. ภาษีตามมูลค่า = ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมที่ยังไม่รวมภาษี สรรพสามิต x อัตราภาษีสรรพสามิต ภาษีตามมูลค่า = ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมที่ยังไม่รวมภาษี สรรพสามิต x อัตราภาษีสรรพสามิต 1 - (1.1 x อัตราภาษีสรรพสามิต ) 1 - (1.1 x อัตราภาษีสรรพสามิต )

10 อัตราภาษีตามปริมาณ ภาษีสรรพสามิต = ปริมาณสินค้า x อัตราภาษี ภาษีสรรพสามิต = ปริมาณสินค้า x อัตราภาษี คำนวณภาษีสุราตามปริมาณดังนี้.- คำนวณภาษีสุราตามปริมาณดังนี้.- ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ = ขนาดบรรจุ ภาชนะ x ดีกรี x อัตราภาษี

11 ตัวอย่างการคำนวณภาษีสุรา กรณีทราบราคาขาย ณ โรงงานสุราที่ใช้ เป็นมูลค่าในการคำนวณภาษี กรณีทราบราคาขาย ณ โรงงานสุราที่ใช้ เป็นมูลค่าในการคำนวณภาษี สหกรณ์ ก. ผลิตสุราขาวแรงแอลกอฮอล์ 40 ดีกรี บรรจุขวดขนาด ลิตร ราคาขาย ณโรงงานตามที่ แจ้งต่อกรมสรรพสามิต ขวดละ 42 บาท ให้คำนวณ ภาษีสรรพสามิตในอัตราตามมูลค่า และตามปริมาณ ? สหกรณ์ ก. ผลิตสุราขาวแรงแอลกอฮอล์ 40 ดีกรี บรรจุขวดขนาด ลิตร ราคาขาย ณโรงงานตามที่ แจ้งต่อกรมสรรพสามิต ขวดละ 42 บาท ให้คำนวณ ภาษีสรรพสามิตในอัตราตามมูลค่า และตามปริมาณ ? 1) คำนวณในอัตราภาษีตามมูลค่า อัตราภาษีร้อยละ 50 ของมูลค่า 1) คำนวณในอัตราภาษีตามมูลค่า อัตราภาษีร้อยละ 50 ของมูลค่า ภาษีสุรา = มูลค่า x อัตราภาษี ภาษีสุรา = มูลค่า x อัตราภาษี แทนค่า = 42 x 50 % = บาทต่อขวด แทนค่า = 42 x 50 % = บาทต่อขวด ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อมหาดไทย ร้อยละ 10 ของภาษีสุรา ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อมหาดไทย ร้อยละ 10 ของภาษีสุรา = x 10% = 2.10 บาทต่อขวด = x 10% = 2.10 บาทต่อขวด ** รวมภาษีที่พึงชำระ = = บาท ต่อขวด ** รวมภาษีที่พึงชำระ = = บาท ต่อขวด

12 2) คำนวณในอัตราภาษีตามปริมาณ อัตราภาษีลิตรละ 110 บาท แห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ( ที่ 100 ดีกรี ) 2) คำนวณในอัตราภาษีตามปริมาณ อัตราภาษีลิตรละ 110 บาท แห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ( ที่ 100 ดีกรี ) สุราขาว 100 ดีกรี ปริมาณ 1 ลิตร คิดเป็นภาษี = 110 บาท สุราขาว 100 ดีกรี ปริมาณ 1 ลิตร คิดเป็นภาษี = 110 บาท สุราขาว 40 ดีกรี ปริมาณ 1 ลิตร คิดเป็นภาษี = 110 x 40 บาท. 100 สุราขาว 40 ดีกรี ปริมาณ 1 ลิตร คิดเป็นภาษี = 110 x 40 บาท. 100 สุราขาว 40 ดีกรี ปริมาณ ลิตร คิดเป็นภาษี = 40 x x 110 บาท สุราขาว 40 ดีกรี ปริมาณ ลิตร คิดเป็นภาษี = 40 x x 110 บาท ภาษีสุรา = บาท ภาษีสุรา = บาท ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อมหาดไทย ร้อยละ 10 ของภาษีสุรา = x 10 = 2.75 บาท ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อมหาดไทย ร้อยละ 10 ของภาษีสุรา = x 10 = 2.75 บาท ** รวมภาษีที่พึงชำระ = = บาท ต่อขวด ** รวมภาษีที่พึงชำระ = = บาท ต่อขวด

13 ตัวอย่างการคำนวณภาษีสุรา กรณียังไม่ทราบราคาขายหน้าโรงงาน กรณียังไม่ทราบราคาขายหน้าโรงงาน สหกรณ์ ข. ผลิตสุราขาวแรง แอลกอฮอล์ 40 ดีกรี บรรจุขวด สหกรณ์ ข. ผลิตสุราขาวแรง แอลกอฮอล์ 40 ดีกรี บรรจุขวด ขนาด ลิตรราคาขายขวดละ บาท ( เป็นราคาที่ยังไม่ ขนาด ลิตรราคาขายขวดละ บาท ( เป็นราคาที่ยังไม่ รวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ ) ให้ คำนวณภาษีโดยวิธีใช้สูตร รวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ ) ให้ คำนวณภาษีโดยวิธีใช้สูตร หมายเหตุ ภาษีสรรพสามิตที่พึงต้อง ชำระ ( ภาษีสรรพสามิต หมายเหตุ ภาษีสรรพสามิตที่พึงต้อง ชำระ ( ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อ กระทรวงมหาดไทย 10%) + ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อ กระทรวงมหาดไทย 10%)

14 วิธีคำนวณ วิธีคำนวณ ภาษีสรรพสามิต = ราคาขาย ณโรงอุตสาหกรรม ( ยังไม่รวมภาษี สรรพสามิตที่พึงต้องชำระ x อัตราภาษีฯ 1 - ( 1.1 x อัตราภาษีสรรพสามิต ) 1 - ( 1.1 x อัตราภาษีสรรพสามิต ) ภาษีสรรพสามิต = x 50% ภาษีสรรพสามิต = x 50% 1 - ( 1.1 x 50%) 1 - ( 1.1 x 50%) ภาษีตามมูลค่า = ภาษีตามมูลค่า = ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทยร้อยละ 10 ที่พึงต้องชำระ = x 10% = 1.31 ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทยร้อยละ 10 ที่พึงต้องชำระ = x 10% = 1.31 ดังนั้น ราคาสุราซึ่งรวมภาษีสรรพสามิตและภาษีเก็บเพิ่มเพื่อ กระทรวงมหาดไทยร้อยละ 10 แล้ว ดังนั้น ราคาสุราซึ่งรวมภาษีสรรพสามิตและภาษีเก็บเพิ่มเพื่อ กระทรวงมหาดไทยร้อยละ 10 แล้ว ( ราคาตามมูลค่า ) = = บาท ( ราคาตามมูลค่า ) = = บาท


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างต้นทุนการผลิต และราคาขาย ณ โรงงาน สุรา ( สุรากลั่นชุมชน ) - เมื่อใดที่จะต้องเปลี่ยนแปลง โครงสร้างราคาขาย - วิธีการคำนวณภาษีสรรพสามิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google