งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการปรับปรุงศูนย์ รวบรวมน้ำนมดิบ ของสหกรณ์สู่มาตรฐาน GMP ระยะเวลาโครงการ 4 ปี ( ปีงบประมาณ 2554 – 2557 )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการปรับปรุงศูนย์ รวบรวมน้ำนมดิบ ของสหกรณ์สู่มาตรฐาน GMP ระยะเวลาโครงการ 4 ปี ( ปีงบประมาณ 2554 – 2557 )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการปรับปรุงศูนย์ รวบรวมน้ำนมดิบ ของสหกรณ์สู่มาตรฐาน GMP ระยะเวลาโครงการ 4 ปี ( ปีงบประมาณ 2554 – 2557 )

2 วัตถุประส งค์ 1. เพื่อปรับปรุงศูนย์รวบรวม น้ำนมโคของสหกรณ์ เข้าสู่มาตรฐาน GMP 2. เพื่อให้น้ำนมโคจากศูนย์ รวบรวมของสหกรณ์ มี คุณภาพและปลอดภัย เป้าห มาย ศูนย์รวบรวมน้ำนมโคของสหกรณ์ 80 แห่ง ศูนย์รวบรวมน้ำนมโคของสหกรณ์ 80 แห่ง

3 งบประมาณ ดำเนการ จากกองทุน พัฒนาสหกรณ์ จำนวน 160 ล้าน บาท จากกองทุน พัฒนาสหกรณ์ จำนวน 160 ล้าน บาท ปี 2554 จำนวน 40 ล้านบาท ปี 2555 จำนวน 40 ล้านบาท ปี 2556 จำนวน 40 ล้านบาท ปี 2557 จำนวน 40 ล้านบาท

4 วิธีดำเนิน การ 1. สำรวจความพร้อมของสหกรณ์ 2. คัดเลือกสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ 3. สหกรณ์จัดทำคำขอกู้ตามขั้นตอน 4. คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ พิจารณาอนุมัติ

5 วิธีดำเนินการ ( ต่อ ) 5. กองทุนจ่ายเงินกู้ร้อยละ 80 สหกรณ์จ่ายสมทบ ร้อยละ 20 6. สหกรณ์นำเงินไปปรับปรุง ศูนย์รวบรวมน้ำนมโค ให้แล้ว เสร็จภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่ วันรับเงินกู้ชำระคืนภายใน 5 ปี 7. กรมส่งเสริมสหกรณ์ประสาน ปศุสัตว์ในการตรวจประเมิน GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมโค ของสหกรณ์ 8. ติดตามประเมินผล

6 ผลที่คาดว่า จะได้รับ 1. น้ำนมโคมีคุณภาพ ลดอัตรา การสูญเสีย อัน เนื่องมาจากอุปกรณ์ที่ไม่ได้ มาตรฐาน 2. สมาชิกสหกรณ์มีรายได้ เพิ่มขึ้นจากการผลิตน้ำนมที่ มีคุณภาพ ตัวชี้วั ด ร้อยละ 70 ของสหกรณ์ที่ เข้าร่วมโครงการในแต่ละปี ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP ร้อยละ 70 ของสหกรณ์ที่ เข้าร่วมโครงการในแต่ละปี ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP


ดาวน์โหลด ppt โครงการปรับปรุงศูนย์ รวบรวมน้ำนมดิบ ของสหกรณ์สู่มาตรฐาน GMP ระยะเวลาโครงการ 4 ปี ( ปีงบประมาณ 2554 – 2557 )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google