งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การ จัดเก็บ ภาษี รถจักรยา นยนต์ - นำเข้า - นำมา ประกอบ ใหม่ ( ผลิต ) - ถูกจับ ดำเนินคดี ฝ่ายป้องกันและปราบปราม สนง. สรรพสามิตภาคที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การ จัดเก็บ ภาษี รถจักรยา นยนต์ - นำเข้า - นำมา ประกอบ ใหม่ ( ผลิต ) - ถูกจับ ดำเนินคดี ฝ่ายป้องกันและปราบปราม สนง. สรรพสามิตภาคที่ 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การ จัดเก็บ ภาษี รถจักรยา นยนต์ - นำเข้า - นำมา ประกอบ ใหม่ ( ผลิต ) - ถูกจับ ดำเนินคดี ฝ่ายป้องกันและปราบปราม สนง. สรรพสามิตภาคที่ 3

2 การนำเข้า รถจักรยานยนต์ ( ที่ใช้ แล้ว ) การนำเข้ารถจักรยานยนต์ ทั้งคัน การนำเข้าในลักษณะชิ้นส่วน

3 การชำภาษีการนำเข้าทั้งคัน ชำระภาษีพร้อมกับการชำระอากรขาเข้าของศุลกากร ณ ด่านศุลกากร ( กรมศุลฯเก็บภาษี ) ภาษีศุลกากร = ภาษีสรรพสามิต = ภาษีสรรพากร = ราคา C.I.F X อากรขาเข้า ( อธิบดีกรมศุลฯ หรือเจ้าพนักงาศุลฯ กำหนด หรือประเมินราคาสินค้าได้ ) ราคา C.I.F + อากรขาเข้า + ค่าธรรมเนียมอื่นๆ X อัตราภาษี สรรพสามิต ราคา C.I.F + อากรขาเข้า + ภาษี สรรพสามิต X อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม

4 - ชำระภาษีศุลกากร ( อากรขาเข้า ) ในรูปของ ชิ้นส่วนเก่าในลักษณะของชิ้นส่วนของ เครื่องยนต์ หรือซากรถจักรยานยนต์ - นำมาประกอบ หรือผลิตตัวรถจักรยานยนต์โดยใช้ วัสดุภายในประเทศ โดยผู้ ประกอบอุตสาหกรรมตามมาตรา 4 ( พ. ร. บ. ภาษี สรรพสามิต ) - ยื่นแบบเพื่อชำระภาษี โดยใช้ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม หรือ ตามราคาที่ อธิบดีประกาศกำหนด ตามมาตรา 8 ( พ. ร. บ. ภาษี สรรพสามิต ) - นำรถจักรยานยนต์ไปให้ ม. อ. ก. ตรวจเพื่อรับรอง สภาพของรถจักรยายนต์ - นำหลักฐานการชำระภาษีสรรพสามิต และ ใบรับรองของ ม. อ. ก. ไปยื่นขนส่งเพื่อ ขอจดทะเบียน

5 ราคาขาย ณ โรงงาน ( โครงสร้างราคา ) ราคาชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ที่นำเข้า ( ตามใบ Invoice) ราคาวัสดุอุปกรณ์ในประเทศที่ใช้ใน การประกอบหรือผลิตรถจักรยานยนต์ ค่าแรงงานที่ใช้ในการผลิต ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการผลิต ( ค่าน้ำ ค่า ไฟ ฯลฯ ) กำไรจากการผลิตสินค้า

6 ราคาตามมูลค่า ราคามูลค่า = ราคาขาย ณ โรงงาน + ภาษีสรรพสามิตที่พึงชำระ ( ภาษีสรรพสามิต + รายได้มหาดไทย ) ภาษีสรรพสามิตคำนวณได้จาก ราคาขาย ณ โรงงาน x อัตรา ภาษี 1 - ( 1 - 1.1 x อัตรา ภาษี )

7 มาตรา 8 มาตรา 8...... การเสียภาษีตามมูลค่านั้น ให้ ถือมูลค่าตาม (1)(2) และ (3) โดยให้รวม ภาษีสรรพสามิตที่พึงชำระด้วย ดังนี้ (1) ในกรณีสินค้าที่ผลิตในราชอาณาจักรให้ ถือตามราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม ในกรณีไม่มีราคาขาย ณ โรงงาน อุตสาหกรรม หรือราคาขาย ณ โรงงาน อุตสาหกรรมมีหลายราคา ให้ถือตามราคาที่ อธิบดีกำหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กำหนดในกฎกระทรวง

8 เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี อธิบดี โดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศมูลค่าของ สินค้าที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็น เกณฑ์ในการคำนวณภาษี โดยกำหนดกำหนด จากราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมในตลาด ปกติได้ (2) ในกรณีบริการ ให้ถือตามรายรับของ สถานบริการ (3) ในกรณีสินค้าที่นำเข้า ให้ถือราคา ซี. ไอ. เอฟ. ของสินค้าบวกด้วยอากรขาเข้า ค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการ ส่งเสริมการลงทุน และภาษี และค่าธรรมเนียม พิเศษ.........................

9 การจับกุมดำเนินคดีรถจักรยา ยนต์ที่ไม่เสียภาษี ดำเนินคดีกับผู้ครอบครองตาม ม.161(1) หรือ ม.162(1) ประเมินมูลค่าสินค้าเพื่อใช้ในการ คำนวณค่าปรับ โดยเจ้าพนักงานผู้ เปรียบเทียบตามมาตรา 132 เมื่อคดีสิ้นสุด ให้ชำระภาษีตาม ม.163

10 มาตรา 132 มาตรา 132 ในกรณีที่ต้องประเมิน มูลค่าของสินค้าเพื่อประโยชน์ในการ กำหนดค่าปรับ ให้ถือมูลค่าของสินค้า ชนิดเดียวกันซึ่งได้เสียภาษีโดยถูกต้อง แล้วในเวลาหรือใกล้เวลาที่กระทำ ความผิดนั้น ถ้าไม่มีสินค้าชนิดเดียวกัน ให้ถือมูลค่าของสินค้าที่มีลักษณะ ใกล้เคียงกันตามที่ซื้อขายกันในเวลา ดังกล่าว

11 เส้นทางการนำเข้า รถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้ว เส้นทางตามกฎหมาย ด่านศุลกากร ( อากรขาเข้า + ภาษีสรรพสามิต +VAT) ออกนอกเส้นทาง แจ้งการนำเข้าเป็น ชิ้นส่วน ( อากรขาเข้า +VAT) เสียภาษีสรรพสามิต ( ผลิต ) ถูกประเมินราคาตาม ม.8 ถูกจับกุมตาม ม.161 ( ราคาประเมิน ม.132) เสียภาษีตาม ม.163


ดาวน์โหลด ppt การ จัดเก็บ ภาษี รถจักรยา นยนต์ - นำเข้า - นำมา ประกอบ ใหม่ ( ผลิต ) - ถูกจับ ดำเนินคดี ฝ่ายป้องกันและปราบปราม สนง. สรรพสามิตภาคที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google