งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Ecommerce_tax.ppt ภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Apirada Thadadech.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Ecommerce_tax.ppt ภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Apirada Thadadech."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Ecommerce_tax.ppt ภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Apirada Thadadech

2 Contents ผลกระทบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อระบบ ภาษี เกณฑ์ปฏิบัติสากล เกณฑ์ปฏิบัติของไทย แนวทางการปรับระบบภาษี

3 ผลกระทบของพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ต่อระบบภาษี พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตทำ ให้เกิดผลกระทบที่สำคัญต่อระบบภาษี จาก คุณลักษณะของการค้ารูปแบบใหม่ 3 ประการ คือ – ประการที่ 1 การค้าขายข้ามประเทศ – ประการที่ 2 มูลค่าเพิ่มที่สร้างขึ้นจาการค้า – ประการที่ 3 การระบุผู้ซื้อขายในธุรกรรมยากขึ้น ผลกระทบที่เกิดขึ้น รัฐบาลได้เสนอหลักการและ เกณฑ์ปฎิบัติในการชำระภาษี

4 เกณฑ์ปฏิบัติสากล แนวทางระบบภาษี หลักการ 5 ข้อ คือ หลักการข้อที่ 1 – ความเป็นกลางทางภาษี (Neutrality) หลักการข้อที่ 2 – ประสิทธิภาพของการจัดเก็บ (Efficiency) หลักการข้อที่ 3 – ความแน่นอน (Certainty and Simplicity) หลักการข้อที่ 4 – ความยุติธรรม (Effectiveness and Fairness) หลักการข้อที่ 5 – ความยืดหยุ่น (Flexibility)

5 เกณฑ์ปฏิบัติสากล ภาษีทางตรง – กลุ่มประเทศ OECD ได้วางแนวทางจัดเก็บภาษี (Model Tax Convention) ไว้โดยมีหลักการสำคัญ ให้พิจารณาแหล่งเงินได้เพื่อจัดเก็บภาษีทางตรง จากสถานประกอบการถาวร (Permanent Establishment) ซึ่งหากแปลเป็นไทยอาจได้ ความหมายที่ไม่ตรงนัก เพราะความหมายของ Permanent Establishment มิได้รวมถึงสถาน ประกอบการที่สร้างด้วยอิฐเท่านั้น

6 เกณฑ์ปฏิบัติสากล ภาษีทางอ้อม – คล้ายกับภาษีมูลค่าเพิ่มของไทยในแง่ ที่ว่าผู้ซื้อสินค้าหรือบริการเป็นผู้จ่ายภาษี แต่ความแตกต่างที่สำคัญคือไม่มีการขอ คืนภาษีระหว่างทาง และผู้จัดเก็บภาษี การขายนี้คือรัฐบาลท้องถิ่น ทำให้ภาษี การขายในแต่ละรัฐนั้นมีอัตราไม่เท่ากัน

7 เกณฑ์ปฏิบัติของไทย หัวใจสำคัญในการพิจารณาเรื่องภาษีคือการ พิจารณาว่าสินค้าที่เกี่ยวข้องนั้น เป็นสินค้า หรือ บริการ เพราะกรมสรรพกรไทยมีระบบจัดเก็บ ภาษีแตกต่างกันตามคุณลักษณะนี้ สินค้าที่จัด ว่าเป็นสินค้านั้นก็ได้แก่สิ่งของที่จับต้องได้ ตามปกติ การค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ สินค้าประเภทนี้จัดเป็นพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทางอ้อม

8 เกณฑ์ปฏิบัติของไทย ภาษีเงินได้ – การเสียภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดาที่เป็นคนไทย และนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยนั้น การค้าทางอินเทอร์เน็ตมิได้มีการให้สิทธิ์พิเศษ ประการใด จึงยังคงต้องเสียภาษีตามปกติ โดยยื่น แบบแสดงรายได้ ภงด. 90 และ ภงด. 50 ตามลำดับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม – ในการขายสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั้น หากเป็น การขายให้แก่ผู้ซื้อที่อยู่ในประเทศ ผู้ขายสินค้าใน ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตามปกติ แต่หากเป็นการส่งออกกรมสรรพกร สนับสนุนพ่อค้าไทยโดยให้เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มใน อัตราศูนย์ เพื่อให้สินค้าไทยสามารถแข่งขันกับ ต่างประเทศได้

9 เกณฑ์ปฏิบัติของไทย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย – การซื้อสินค้าดิจิตัลผ่านเวบไซต์และผู้ซื้อดาวน์ โหลดสินค้าเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองนั้น เนื่องจากกรมสรรพากรไทยตีความให้สินค้าดิจิตอล เป็นบริการ ผู้ซื้อสินค้าในไทยจึงมีหน้าที่ในการหัก ภาษี ณ ที่จ่ายจากการซื้อสินค้าเหล่านี้ด้วยตามตาม มาตรา 70 ทวิ ภาษีศุลกากร – ประเทศไทยสนับสนุนการส่งออก ดังนั้นไม่มีการ เรียกเก็บภาษีศุลการกรขาออก ยกเว้นหนังดิบ แต่ เมื่อสินค้าเข้าสู่ประเทศลูกค้าแล้ว ลูกค้าต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบภาษีศุลกากรขาเข้าซึ่ง แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

10 แนวทางการปรับระบบภาษี แนวทางการปรับระบบภาษีของไทยให้ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ที่เกิดขึ้น 1. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีต้อง ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดเก็บภาษี ตลอดจนการบริการผู้เสียภาษี 2. ระบบจัดเก็บภาษีควรสามารถใช้เทคโนโลยี เพื่อตรวจสอบและติดตามธุรกรรมที่เกิดขึ้นได้ 3. ต้องมีการประสานความร่วมมือในการจัดเก็บ ภาษีกับหน่วยงานต่างประเทศ 4. ไทยยังควรยึดหลักการเก็บภาษีจากจุดบริโภค


ดาวน์โหลด ppt Ecommerce_tax.ppt ภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Apirada Thadadech.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google