งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสำรวจภาพลักษณ์ NIDA กับคนในชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสำรวจภาพลักษณ์ NIDA กับคนในชุมชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการสำรวจภาพลักษณ์ NIDA กับคนในชุมชน

2 ประเภท Short term Medium term Long term บุคคล NIDA ชุมชน
- มีการแสดงออกที่เหมาะสมต่อสาธารณชน - เป็นแบบอย่างที่ดีของชุมชนรอบข้าง เช่น ด้านความประพฤติ ความเป็นผู้นำ ฯลฯ NIDA - NIDA เป็นที่รู้จักของคนในชุมชนมากขึ้น - NIDA ได้รับความสนใจในการเลือกศึกษาต่อมากขึ้น - NIDA จะมีงบประมาณในการบริหารหลักสูตรและพัฒนาบุคลากรได้มากขึ้น - NIDA ทราบความต้องการของชุมชนว่าต้องการให้ทำอะไรเพื่อชุมชน - NIDA เข้าใจปัญหาและตัดสินใจในการเลือกกิจกรรมมาพัฒนาชุมชน - NIDA ได้รับการยอมรับจากชุมชน ชุมชน - คนในชุมชนเกิดแรงจูงใจในการส่งบุตรหลานมาศึกษาต่อมากขึ้น - คนในชุมชนตัดสินใจง่ายขึ้นในการเลือกเรียนที่ NIDA - ทำให้ชุมชนมีความรู้และนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาชุมชนให้ก้าวหน้า เพื่อสร้างเข้มแข็งและยั่งยืนให้ชุมชน

3 รายชื่อกลุ่ม น.ส.อุไรวรรณ ชัยทัด 046 นายประโยชน์ ทิพวรรณ 059
น.ส.อุไรวรรณ ชัยทัด นายประโยชน์ ทิพวรรณ 059 นางณัฐนันท์ ไทยภิรมย์ 078 น.ส.วิฌาณี ตันสินชัย ร.ท.หญิง ปิยมาส หมั่นเจริญลาภ 091


ดาวน์โหลด ppt โครงการสำรวจภาพลักษณ์ NIDA กับคนในชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google