งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสำรวจภาพลักษณ์ NIDA กับคนในชุมชน. ประเภ ท Short term Medium term Long term บุคคล - ได้รับความภูมิใจ ในความเป็นเป็น NIDA - มีการแสดงออก ที่เหมาะสมต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสำรวจภาพลักษณ์ NIDA กับคนในชุมชน. ประเภ ท Short term Medium term Long term บุคคล - ได้รับความภูมิใจ ในความเป็นเป็น NIDA - มีการแสดงออก ที่เหมาะสมต่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการสำรวจภาพลักษณ์ NIDA กับคนในชุมชน

2 ประเภ ท Short term Medium term Long term บุคคล - ได้รับความภูมิใจ ในความเป็นเป็น NIDA - มีการแสดงออก ที่เหมาะสมต่อ สาธารณชน - เป็นแบบอย่างที่ ดีของชุมชนรอบ ข้าง เช่น ด้าน ความประพฤติ ความเป็นผู้นำ ฯลฯ NIDA - NIDA เป็นที่รู้จัก ของคนในชุมชน มากขึ้น - NIDA ได้รับ ความสนใจในการ เลือกศึกษาต่อ มากขึ้น - NIDA จะมี งบประมาณในการ บริหารหลักสูตร และพัฒนา บุคลากรได้มาก ขึ้น - NIDA ทราบ ความต้องการของ ชุมชนว่าต้องการ ให้ทำอะไรเพื่อ ชุมชน - NIDA เข้าใจ ปัญหาและ ตัดสินใจในการ เลือกกิจกรรมมา พัฒนาชุมชน - NIDA ได้รับการ ยอมรับจากชุมชน ชุมช น - คนในชุมชนเกิด แรงจูงใจในการส่ง บุตรหลานมา ศึกษาต่อมากขึ้น - คนในชุมชน ตัดสินใจง่ายขึ้นใน การเลือกเรียนที่ NIDA - ทำให้ชุมชนมี ความรู้และนำ ความรู้ที่ได้ไป พัฒนาชุมชนให้ ก้าวหน้า เพื่อสร้าง เข้มแข็งและยั่งยืน ให้ชุมชน

3 รายชื่อกลุ่ม น. ส. อุไรวรรณ ชัยทัด 046 นายประโยชน์ ทิพวรรณ 059 นางณัฐนันท์ ไทยภิรมย์ 078 น. ส. วิฌาณี ตันสินชัย 089 ร. ท. หญิง ปิยมาส หมั่นเจริญลาภ 091


ดาวน์โหลด ppt โครงการสำรวจภาพลักษณ์ NIDA กับคนในชุมชน. ประเภ ท Short term Medium term Long term บุคคล - ได้รับความภูมิใจ ในความเป็นเป็น NIDA - มีการแสดงออก ที่เหมาะสมต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google