งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 EVALUATION: check and verify What do you want to know?How will you know it? Framework for Project Planning & Evaluation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 EVALUATION: check and verify What do you want to know?How will you know it? Framework for Project Planning & Evaluation."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 EVALUATION: check and verify What do you want to know?How will you know it? Framework for Project Planning & Evaluation

2 ลำดับShot termMedium TermLong Term บุคคล- ผู้บริจาคได้รับความรู้จาก เอกสารเรื่องการเลือก รับประทานอาหารที่เหมาะสมกับ กรุ๊ปเลือด - ผู้บริจาคเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม กับกรุ๊ปเลือด - ผู้บริจาคเป็นคนสุขภาพดี - ผู้บริจาคยินดีจ่ายเงินเพื่อการ บริจาคเล็ก ๆ น้อย - ผู้บริจาคมีความสบายใจ สุขใจในการที่ได้ทำ ประโยชน์ต่าง ๆ - ผู้บริจาคมีทัศนคติที่ดีในการเป็น ผู้ให้เพื่อผู้อื่นหรือเพื่อสังคม คณะและ NIDA - คณะ HROD ได้เป็นที่รู้จักของผู้ บริจาค - คณะ HROD มีภาพลักษณ์ที่ดีในการสนับสนุน โครงการ - คณะ HROD ได้รับความสนใจใน การพิจารณาเข้าศึกษาในคณะ - สถาบันฯ ได้เป็นที่รู้จักของผู้ บริจาค - สถาบันฯ มีภาพลักษณ์ที่ดี- สถาบันฯ มีผู้สนใจในการเข้ามา ศึกษาต่อ ชุมชน- ชุมชนได้รับหนังสือจากการ บริจาค - คนในชุมชนมีความรู้ที่ได้รับจากการอ่าน หนังสือ - ชุมชนได้รับการพัฒนา เนื่องจากคน ในชุมชนนำความรู้ไปปฏิบัติ - ชุมชนได้เป็นที่รู้จักของ ประชาชนเพิ่มขึ้น - ชุมชนมีโอกาสในการนำเสนอสินค้า ผลงาน ของชุมชนให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักหรือขาย สินค้าในชุมชนได้มากขึ้น - ชุมชนมีโอกาสในการได้รับการ บริจาคจากกลุ่มอื่น ๆ เพิ่มมากขี้น - ชุมชนมีโอกาสในการได้พัฒนา เพิ่มเติม Logic Model โครงการปันความรู้ สุขภาพ สู่ชุมชน หมายเหตุ กิจกรรมของทางกลุ่มคือ “โครงการปันความรู้ สุขภาพ สู่ชุมชน” โดยทางกลุ่มทำกิจกรรมขอบริจาคเงินจากประชาชนและ มีเอกสารการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับกรุ๊ปเลือดมอบให้ โดยเงินที่ได้รับจากการบริจาค จะนำไปซื้อหนังสือเพื่อบริจาคให้ชุมชน ต่าง ๆ โดยมอบในนามคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HROD) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดยครอบคลุ่ม 3 ข้อ คือ 1. สร้าง รายได้ 2.สร้างภาพลักษณ์ของคณะและนิด้า 3. สร้างความรู้ให้กับองค์กร

3 สมาชิก HROD #7 Sec. 1 ปิยวรรณ บุญทอง 5110621012 ศรีจันทร์ โสนน้อย 5110621072 ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ ผ่องใส 5110621071


ดาวน์โหลด ppt 1 EVALUATION: check and verify What do you want to know?How will you know it? Framework for Project Planning & Evaluation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google