งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Framework for Project Planning & Evaluation

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Framework for Project Planning & Evaluation"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Framework for Project Planning & Evaluation
What do you want to know? How will you know it? EVALUATION: check and verify 1

2 โครงการปันความรู้ สุขภาพ สู่ชุมชน
Logic Model โครงการปันความรู้ สุขภาพ สู่ชุมชน ลำดับ Shot term Medium Term Long Term บุคคล ผู้บริจาคได้รับความรู้จาก เอกสารเรื่องการเลือก รับประทานอาหารที่เหมาะสมกับ กรุ๊ปเลือด ผู้บริจาคเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม กับกรุ๊ปเลือด - ผู้บริจาคเป็นคนสุขภาพดี ผู้บริจาคยินดีจ่ายเงินเพื่อการ บริจาคเล็ก ๆ น้อย ผู้บริจาคมีความสบายใจ สุขใจในการที่ได้ทำ ประโยชน์ต่าง ๆ ผู้บริจาคมีทัศนคติที่ดีในการเป็น ผู้ให้เพื่อผู้อื่นหรือเพื่อสังคม คณะและNIDA คณะ HROD ได้เป็นที่รู้จักของผู้ บริจาค คณะ HROD มีภาพลักษณ์ที่ดีในการสนับสนุน โครงการ คณะ HROD ได้รับความสนใจใน การพิจารณาเข้าศึกษาในคณะ - สถาบันฯ ได้เป็นที่รู้จักของผู้ - สถาบันฯ มีภาพลักษณ์ที่ดี สถาบันฯ มีผู้สนใจในการเข้ามา ศึกษาต่อ ชุมชน ชุมชนได้รับหนังสือจากการ คนในชุมชนมีความรู้ที่ได้รับจากการอ่าน หนังสือ ชุมชนได้รับการพัฒนา เนื่องจากคน ในชุมชนนำความรู้ไปปฏิบัติ ชุมชนได้เป็นที่รู้จักของ ประชาชนเพิ่มขึ้น ชุมชนมีโอกาสในการนำเสนอสินค้า ผลงาน ของชุมชนให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักหรือขาย สินค้าในชุมชนได้มากขึ้น ชุมชนมีโอกาสในการได้รับการ บริจาคจากกลุ่มอื่น ๆ เพิ่มมากขี้น ชุมชนมีโอกาสในการได้พัฒนา เพิ่มเติม หมายเหตุ กิจกรรมของทางกลุ่มคือ “โครงการปันความรู้ สุขภาพ สู่ชุมชน” โดยทางกลุ่มทำกิจกรรมขอบริจาคเงินจากประชาชนและมีเอกสารการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับกรุ๊ปเลือดมอบให้ โดยเงินที่ได้รับจากการบริจาค จะนำไปซื้อหนังสือเพื่อบริจาคให้ชุมชนต่าง ๆ โดยมอบในนามคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HROD) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดยครอบคลุ่ม 3 ข้อ คือ 1. สร้างรายได้ 2.สร้างภาพลักษณ์ของคณะและนิด้า 3. สร้างความรู้ให้กับองค์กร

3 ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ ผ่องใส
สมาชิก HROD #7 Sec. 1 ปิยวรรณ บุญทอง ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ ผ่องใส ศรีจันทร์ โสนน้อย


ดาวน์โหลด ppt Framework for Project Planning & Evaluation

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google