งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำไมผู้บริหารจึงไม่ให้ความสำคัญกับ โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำไมผู้บริหารจึงไม่ให้ความสำคัญกับ โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทำไมผู้บริหารจึงไม่ให้ความสำคัญกับ โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2 ทำไมผู้บริหารจึงไม่ให้ความสำคัญกับโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงเหตุผลที่ผู้บริหารยังไม่ให้ความสำคัญกับโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. เพื่อทราบว่าประเภทและขนาดขององค์กร มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็น ของผู้บริหารในเรื่องโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือไม่ 2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ตอบโจทย์ ผู้บริหาร

3 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 76 คน
ระดับการทำงาน: ระดับผู้บริหารที่มีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับ โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 76 คน อายุโดยเฉลี่ย: ปี ลักษณะองค์กร: บริษัทเอกชนของคนไทย 50% บริษัทเอกชนข้ามชาติ 43% รัฐวิสาหกิจ 3% รัฐบาล 2%

4 ยังไม่ใช่เรื่องสำคัญ 1% เร่งด่วนต้องรีบจัดทำ 21%
ท่านเห็นว่าโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความสำคัญระดับใด จำเป็นต้องมี 72% ปานกลาง 6% ยังไม่ใช่เรื่องสำคัญ 1% เร่งด่วนต้องรีบจัดทำ 21%

5 องค์กรของท่านมีการจัดทำโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือไม่
มี 80 % ไม่มี 20 %

6 องค์กรของท่านมีการจัดทำโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อะไรบ้าง
4% 26% 36% 36% 40% 100% Other: KM

7 โครงการใดต่อไปนี้ที่ท่านจะดำเนินการเป็นอันดับแรกเพื่อทำให้องค์กรของท่านบรรลุเป้าหมาย
2% 3% 5% 6% 6% 8% 9% 62%

8 เหตุผลสำคัญที่สุดที่ทำให้ท่านยังไม่ให้ความสำคัญกับโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3% 3% 4% 9% 10% 16% 26% 28% ความคิดเห็นอื่นๆ พัฒนาแล้วพนักงานได้ลาออกไปอยู่ที่อื่นที่ได้ค่าตอบแทนมากกว่า

9 เหตุผลด้านประโยชน์ที่ได้รับ
ต้องใช้ระยะเวลานาน กว่าจะเห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับ 75 % ไม่เห็นผลประโยชน์ที่ได้รับอย่างชัดเจน 37 % ความคิดเห็นอื่น % เมื่อพนักงานได้รับการพัฒนาแล้ว มักจะลาออกไปทำงานที่อื่น เหตุผลด้านงบประมาณ ต้องใช้งบประมาณต่อเนื่องระยะยาว 87 % ใช้งบประมาณสูง % ความคิดเห็นอื่นๆ % ต้องคำนึงถึงผลประกอบการของบริษัทด้วย

10 เหตุผลด้านความพร้อมของพนักงาน
เหตุผลด้านระยะเวลา ต้องใช้ระยะเวลาต่อเนื่องระยะยาว 69 % ไม่สามารถจัดสรรเวลาทำงานของพนักงาน 50 % เพื่อมาเข้าร่วมโครงการได้ ความคิดเห็นอื่นๆ % บางช่วงอยู่ในช่วงงานมากและเร่งด่วน เหตุผลด้านความพร้อมของพนักงาน พนักงานไม่เห็นความสำคัญของการพัฒนา 56 % พนักงานไม่มีเวลาเพื่อการพัฒนา 56 % พนักงานยังไม่มีศักยภาพเพียงพอในการพัฒนา 22 % ความคิดเห็นอื่นๆ % พนักงานไม่ให้ความร่วมมือ

11 เหตุผลด้านทัศนคติของหัวหน้างาน
หัวหน้าไม่เห็นความสำคัญของการส่งพนักงานเข้าร่วมโครงการ 76 % หัวหน้ามีทัศนคติทางลบกับลูกน้องจึงไม่ส่งเสริมเรื่องการพัฒนา 17 % ความคิดเห็นอื่นๆ % หัวหน้างานได้รับคำสั่งให้เน้น Out put มากกว่า หัวหน้าเห็นว่าหน้าที่หลักตามตำแหน่งงานมีความสำคัญมากกว่า

12 บริษัทเอกชนของคนไทย

13 บริษัทเอกชนข้ามชาติ

14 ข้อควรพิจารณาในการจัดทำโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สรุป ข้อควรพิจารณาในการจัดทำโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประโยชน์ สมดุล ระยะเวลา งบประมาณ

15 THANK YOU

16 สมาชิกกลุ่ม ศิริวรรณ เจริญฉ่ำ 018 จิลดา จันทร์โสภีกุล 047
ศิริวรรณ  เจริญฉ่ำ 018 จิลดา  จันทร์โสภีกุล   047 สุเทพ  กันทับทิม   057 ณัฐนันท์  ไทยภิรมย์ 078 นุสรา  โชคประจักษ์ชัด 080


ดาวน์โหลด ppt ทำไมผู้บริหารจึงไม่ให้ความสำคัญกับ โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google