งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักบริหารยุทธศาสตร์ มีนาคม 2553 1 “ สรุปบทเรียนจากการ เสวนาคุยกันสบายๆ ในรอบ 1 ปี ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักบริหารยุทธศาสตร์ มีนาคม 2553 1 “ สรุปบทเรียนจากการ เสวนาคุยกันสบายๆ ในรอบ 1 ปี ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักบริหารยุทธศาสตร์ มีนาคม “ สรุปบทเรียนจากการ เสวนาคุยกันสบายๆ ในรอบ 1 ปี ”

2 สำนักบริหารยุทธศาสตร์ มีนาคม การพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) KM ( การจัดการ ความรู้ ) แผน KM สมอ. OG BCP กิจกรรม KM COP การ ประชาสัมพั นธ์ การจัด บอร์ด KM Intranet สมอ. …

3 สำนักบริหารยุทธศาสตร์ มีนาคม สรุปการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( ปีงบประมาณ พ. ศ. 2552) กิจกรรมการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนิน กิจกรรม จัดเสวนาคุยกันสบายๆ หลากสไตล์การมาตรฐานเพื่อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 19 ครั้ง นำองค์ความรู้ที่ได้จากการเสวนาคุยกันสบายๆ หลาก สไตล์การมาตรฐานจัดเก็บ / เผยแพร่ ใน Intranet ของ สมอ. 19 เรื่อง จัดทำเนื้อหาความรู้ด้านการมาตรฐานในรูปแบบ E- learning ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ สมอ. 1 ระบบ จัดทำฐานข้อมูลรายชื่อกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนตาม ลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี และความปลอดภัยในการใช้งาน จำนวน 20 กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ 20 กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ จัดทำคู่มือการวิเคราะห์ปัจจัยในการควบคุมคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้สามารถรักษาคุณภาพได้อย่างสม่ำเสมอที่ จำเป็นต้องมี พร้อมทั้งนำคู่มือฯ ขึ้นเว็บไซต์ สบช. และเวียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ภายใน สำนักฯ ทราบ 20 ฉบับ จัด CoP ในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ( หัวข้อ “ ปัจจัยคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ต้องมีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ”) 1 ครั้ง

4 สำนักบริหารยุทธศาสตร์ มีนาคม สรุปภาพรวมการเสวนาคุยกันสบายๆ หลาก สไตล์การมาตรฐาน (COP) ( ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2553) การนำเสนอการเสวนา ปีงบประมาณ พ. ศ ปีงบประมาณ พ. ศ เรื่อง ( ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2552) 16 เรื่อง รวม 35 เรื่อง ปีงบประ มาณ สำนักที่นำเสนอการเสวนา 10 สำนัก สบ ป. สร บ. สพ ค. สบ ย. สบ. 3 สบ. 1 สก ม. สบ. 2 สบ. 4 สส พ รวม ( ครั้ง )

5 สำนักบริหารยุทธศาสตร์ มีนาคม บุคลากรที่นำเสนอการเสวนา รวม 25 ราย บุคลากรที่นำเสนอมาก ที่สุด 3 ลำดับแรก ผู้บรรยายครั้งที่ นำเสน อ สำนักรวม ( ครั้ง ) ลำดับที่ 1. น. ส. อาภัสสร สุกใส 1,4,15,18,25 สบป. 5 ลำดับที่ 2. นายเอกนิติ รม ยานนท์ 8,19,26,3 5 สรบ. 4 ลำดับที่ 3. ผอ. สบป. 14,15,18 สบป. 3 ลำดับที่ 3. นายประสงค์ ประยงค์เพชร 11,12,29 สรบ. 3

6 สำนักบริหารยุทธศาสตร์ มีนาคม บุคลากรที่เข้าร่วมการเสวนา บุคลากรที่เข้าร่วมการเสวนา มากที่สุด 5 ลำดับแรก ผู้เข้าร่วมสำนักรวม ( ครั้ง ) ลำดับที่ 1. นางอารัมภ์รัตน์ รัชดานุรักษ์ สพค. 32 ลำดับที่ 2. นางสุวรรณา ธนพัฒน์ สบป. 31 ลำดับที่ 3. นางกอบกุล กฤต ผลชัย สบ.3 28 ลำดับที่ 4. นายสมเจตน์ สิน สถาพรพงศ์ สบ ลำดับที่ 5. นางนภาพร เหราบัตย์ สบป. 24

7 สำนักบริหารยุทธศาสตร์ มีนาคม การจำแนกประเภทความรู้ในการเสวนา ฯ จำแนกประเภทความรู้ในการ เสวนาฯ 6 ประเภท ประเภทความรู้จำนวนที่ นำเสนอ 1. ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด กฎ ระเบียบ ระบบการจัดการด้านการมาตรฐาน 16 เรื่อง 2. ความรู้ด้านการรับรองระบบงาน 4 เรื่อง 3. ความรู้ด้านการตรวจประเมิน 1 เรื่อง 4. ความรู้ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 3 เรื่อง 5. ความรู้ด้านการบริหารจัดการ / การพัฒนา ระบบราชการ 3 เรื่อง 6. ความรู้ทั่วไป 8 เรื่อง

8 สำนักบริหารยุทธศาสตร์ มีนาคม ข้อสังเกตจากการจัดเสวนาฯ  เป็นการนำ Explicit Knowledge มา บรรยายให้ทราบ แต่ยังขาดการนำ Tacit Knowledge ( ประสบการณ์ ) มา แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้  หัวข้อการเสวนาฯ เป็นเรื่องเฉพาะ ทำให้มี ผู้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนน้อย  ผู้เข้าร่วมการเสวนาส่วนใหญ่จะเป็นผู้รับ ฟัง แต่ไม่เป็นผู้แลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้  ควรมีการจัดสรรรางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจ ในการร่วมกิจกรรมเสวนาฯ


ดาวน์โหลด ppt สำนักบริหารยุทธศาสตร์ มีนาคม 2553 1 “ สรุปบทเรียนจากการ เสวนาคุยกันสบายๆ ในรอบ 1 ปี ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google