งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักบริหารยุทธศาสตร์ มีนาคม 2553 1 “ สรุปบทเรียนจากการ เสวนาคุยกันสบายๆ ในรอบ 1 ปี ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักบริหารยุทธศาสตร์ มีนาคม 2553 1 “ สรุปบทเรียนจากการ เสวนาคุยกันสบายๆ ในรอบ 1 ปี ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักบริหารยุทธศาสตร์ มีนาคม 2553 1 “ สรุปบทเรียนจากการ เสวนาคุยกันสบายๆ ในรอบ 1 ปี ”

2 สำนักบริหารยุทธศาสตร์ มีนาคม 2553 2 การพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) KM ( การจัดการ ความรู้ ) แผน KM สมอ. OG BCP........ กิจกรรม KM COP การ ประชาสัมพั นธ์ การจัด บอร์ด KM Intranet สมอ. …

3 สำนักบริหารยุทธศาสตร์ มีนาคม 2553 3 สรุปการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( ปีงบประมาณ พ. ศ. 2552) กิจกรรมการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนิน กิจกรรม จัดเสวนาคุยกันสบายๆ หลากสไตล์การมาตรฐานเพื่อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 19 ครั้ง นำองค์ความรู้ที่ได้จากการเสวนาคุยกันสบายๆ หลาก สไตล์การมาตรฐานจัดเก็บ / เผยแพร่ ใน Intranet ของ สมอ. 19 เรื่อง จัดทำเนื้อหาความรู้ด้านการมาตรฐานในรูปแบบ E- learning ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ สมอ. www.tisi.go.th 1 ระบบ จัดทำฐานข้อมูลรายชื่อกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนตาม ลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี และความปลอดภัยในการใช้งาน จำนวน 20 กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ 20 กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ จัดทำคู่มือการวิเคราะห์ปัจจัยในการควบคุมคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้สามารถรักษาคุณภาพได้อย่างสม่ำเสมอที่ จำเป็นต้องมี พร้อมทั้งนำคู่มือฯ ขึ้นเว็บไซต์ สบช. และเวียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ภายใน สำนักฯ ทราบ 20 ฉบับ จัด CoP ในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ( หัวข้อ “ ปัจจัยคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ต้องมีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ”) 1 ครั้ง

4 สำนักบริหารยุทธศาสตร์ มีนาคม 2553 4 สรุปภาพรวมการเสวนาคุยกันสบายๆ หลาก สไตล์การมาตรฐาน (COP) ( ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2553) การนำเสนอการเสวนา ปีงบประมาณ พ. ศ. 2552 ปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 19 เรื่อง ( ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2552) 16 เรื่อง รวม 35 เรื่อง ปีงบประ มาณ สำนักที่นำเสนอการเสวนา 10 สำนัก สบ ป. สร บ. สพ ค. สบ ย. สบ. 3 สบ. 1 สก ม. สบ. 2 สบ. 4 สส พ. 25527521211100 25532333111011 รวม ( ครั้ง ) 9854322111

5 สำนักบริหารยุทธศาสตร์ มีนาคม 2553 5 บุคลากรที่นำเสนอการเสวนา รวม 25 ราย บุคลากรที่นำเสนอมาก ที่สุด 3 ลำดับแรก ผู้บรรยายครั้งที่ นำเสน อ สำนักรวม ( ครั้ง ) ลำดับที่ 1. น. ส. อาภัสสร สุกใส 1,4,15,18,25 สบป. 5 ลำดับที่ 2. นายเอกนิติ รม ยานนท์ 8,19,26,3 5 สรบ. 4 ลำดับที่ 3. ผอ. สบป. 14,15,18 สบป. 3 ลำดับที่ 3. นายประสงค์ ประยงค์เพชร 11,12,29 สรบ. 3

6 สำนักบริหารยุทธศาสตร์ มีนาคม 2553 6 บุคลากรที่เข้าร่วมการเสวนา บุคลากรที่เข้าร่วมการเสวนา มากที่สุด 5 ลำดับแรก ผู้เข้าร่วมสำนักรวม ( ครั้ง ) ลำดับที่ 1. นางอารัมภ์รัตน์ รัชดานุรักษ์ สพค. 32 ลำดับที่ 2. นางสุวรรณา ธนพัฒน์ สบป. 31 ลำดับที่ 3. นางกอบกุล กฤต ผลชัย สบ.3 28 ลำดับที่ 4. นายสมเจตน์ สิน สถาพรพงศ์ สบ. 4 26 ลำดับที่ 5. นางนภาพร เหราบัตย์ สบป. 24

7 สำนักบริหารยุทธศาสตร์ มีนาคม 2553 7 การจำแนกประเภทความรู้ในการเสวนา ฯ จำแนกประเภทความรู้ในการ เสวนาฯ 6 ประเภท ประเภทความรู้จำนวนที่ นำเสนอ 1. ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด กฎ ระเบียบ ระบบการจัดการด้านการมาตรฐาน 16 เรื่อง 2. ความรู้ด้านการรับรองระบบงาน 4 เรื่อง 3. ความรู้ด้านการตรวจประเมิน 1 เรื่อง 4. ความรู้ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 3 เรื่อง 5. ความรู้ด้านการบริหารจัดการ / การพัฒนา ระบบราชการ 3 เรื่อง 6. ความรู้ทั่วไป 8 เรื่อง

8 สำนักบริหารยุทธศาสตร์ มีนาคม 2553 8 ข้อสังเกตจากการจัดเสวนาฯ  เป็นการนำ Explicit Knowledge มา บรรยายให้ทราบ แต่ยังขาดการนำ Tacit Knowledge ( ประสบการณ์ ) มา แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้  หัวข้อการเสวนาฯ เป็นเรื่องเฉพาะ ทำให้มี ผู้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนน้อย  ผู้เข้าร่วมการเสวนาส่วนใหญ่จะเป็นผู้รับ ฟัง แต่ไม่เป็นผู้แลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้  ควรมีการจัดสรรรางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจ ในการร่วมกิจกรรมเสวนาฯ


ดาวน์โหลด ppt สำนักบริหารยุทธศาสตร์ มีนาคม 2553 1 “ สรุปบทเรียนจากการ เสวนาคุยกันสบายๆ ในรอบ 1 ปี ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google