งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการสำรวจ แบบสอบถามเรื่อง รูปแบบการจัด โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รูปแบบใดที่ดึงดูด ความสนใจของ พนักงานในกลุ่ม Consumer Product.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการสำรวจ แบบสอบถามเรื่อง รูปแบบการจัด โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รูปแบบใดที่ดึงดูด ความสนใจของ พนักงานในกลุ่ม Consumer Product."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการสำรวจ แบบสอบถามเรื่อง รูปแบบการจัด โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รูปแบบใดที่ดึงดูด ความสนใจของ พนักงานในกลุ่ม Consumer Product

2 องค์กรส่วนใหญ่มักจัดโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในรูปแบบการฝึกอบรมแบบเดิมๆ ซึ่งทำให้พนักงานขาด ความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมโครงการฯ ดังนั้น เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบการจัดโครงการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ที่ พนักงานในกลุ่ม Consumer Product สนใจเข้า ร่วม ทางกลุ่มจึงจัดทำแบบสำรวจ “ รูปแบบการจัด โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รูปแบบใดที่ดึงดูด ความ สนใจของพนักงานในกลุ่ม ” ที่มาของโครงการ เนื่องจากปัจจุบัน หลายธุรกิจเริ่มปิดตัวลง ใน ภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา ซึ่งกลุ่มธุรกิจ consumer product ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ดังนั้น องค์กรควรวางแผนการพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมรองรับกับภาวะเศรษฐกิจที่มี เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โครงการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ ทำลาย กรอบเดิม ๆ

3 วัตถุประสงค์ของการทำ สำรวจ เพื่อทราบถึงรูปแบบการจัดโครงการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ที่ พนักงานในกลุ่ม Consumer Product สนใจเข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดโครงการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ให้มีความน่าสนใจ ตรงตาม ความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบโครงการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

4 สร้างคำถาม 5 ข้อ : เป็น คำถามปลายปิด 1. ความคาดหวังที่คุณ ต้องการจากการเข้าร่วม โครงการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ มากที่สุด 2. ระยะเวลาในการเข้าร่วม โครงการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ ที่ท่านสนใจเข้าร่วม มากที่สุด 3. รูปแบบโครงการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ 5 แบบ ที่ ท่านสนใจเข้าร่วม มาก ที่สุด 4. การออกแบบโครงการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แบบใดที่ท่านสนใจ 5. โดยส่วนใหญ่เหตุผลที่ ท่านเข้าร่วมโครงการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขององค์การคือ.....

5 กลุ่มตัวอย่าง พนักงานกลุ่ม consumer product ระดับพนักงาน : ระดับ ปฏิบัติการ ช่วงอายุ : 25 - 35 ปี จำนวน 82 คน

6 ผลการสำรวจ 1. ความคาดหวังที่คุณต้องการจากการเข้า ร่วมโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มากที่สุด

7 ผลการสำรวจ 2. ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ ที่ท่านสนใจเข้าร่วม มากที่สุด

8 ผลการสำรวจ 3. รูปแบบโครงการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ 5 แบบ ที่ท่านสนใจเข้าร่วม มาก ที่สุด

9 ผลการสำรวจ 4. การออกแบบโครงการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ แบบใดที่ท่าน สนใจ

10 ผลการสำรวจ 5. โดยส่วนใหญ่เหตุผลที่ท่านเข้าร่วม โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของ องค์การ คือ.....

11 ความคาดหวังที่พนักงานต้องการเข้าร่วม โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากที่สุด คือ โครงการที่ก่อให้เกิดเติบโตในสายงาน ระยะเวลาโครงการ 1 สัปดาห์ รูปแบบโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 5 แบบ ที่พนักงานสนใจ สรุปจากการสำรวจ 1. OJT 2. สัมมนา 3. ศึกษาดูงาน 4. - 5. กิจกรรมกลุ่มและหลักสูตรระยะสั้น

12 การออกแบบโครงการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ พนักงาน ต้องการมีส่วนร่วมในการ ออกแบบโครงการฯ พนักงานส่วนใหญ่มีความสมัคร ใจเข้าร่วมโครงการฯ สรุปจากการสำรวจ

13 Step NextSee you Present Week Next

14 รายชื่อกลุ่ม วสพร โพธิ์ชู 025 วีระภัทร์ พิมทะ โนทัย 052 ประโยชน์ ทิพวรรณ์ 059 ยุทธพล มณี อินทร์ 086 ธิดารัตน์ แซ่ อื้อ 090


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการสำรวจ แบบสอบถามเรื่อง รูปแบบการจัด โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รูปแบบใดที่ดึงดูด ความสนใจของ พนักงานในกลุ่ม Consumer Product.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google