งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการสำรวจ แบบสอบถามเรื่อง รูปแบบการจัดโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รูปแบบใดที่ดึงดูด ความสนใจของพนักงานในกลุ่ม Consumer Product.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการสำรวจ แบบสอบถามเรื่อง รูปแบบการจัดโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รูปแบบใดที่ดึงดูด ความสนใจของพนักงานในกลุ่ม Consumer Product."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการสำรวจ แบบสอบถามเรื่อง รูปแบบการจัดโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รูปแบบใดที่ดึงดูด ความสนใจของพนักงานในกลุ่ม Consumer Product

2 โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ที่มาของโครงการ เนื่องจากปัจจุบัน หลายธุรกิจเริ่มปิดตัวลง ในภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา ซึ่งกลุ่มธุรกิจ consumer product ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ดังนั้น องค์กรควรวางแผนการพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมรองรับกับภาวะเศรษฐกิจที่มีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา องค์กรส่วนใหญ่มักจัดโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบการฝึกอบรมแบบเดิมๆ ซึ่งทำให้พนักงานขาดความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมโครงการฯ ดังนั้น เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบการจัดโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ พนักงานในกลุ่ม Consumer Product สนใจเข้าร่วม ทางกลุ่มจึงจัดทำแบบสำรวจ “รูปแบบการจัดโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รูปแบบใดที่ดึงดูด ความสนใจของพนักงานในกลุ่ม” โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทำลาย กรอบเดิม ๆ

3 วัตถุประสงค์ของการทำสำรวจ
เพื่อทราบถึงรูปแบบการจัดโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ พนักงานในกลุ่ม Consumer Product สนใจเข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความน่าสนใจ ตรงตามความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

4 สร้างคำถาม 5 ข้อ : เป็นคำถามปลายปิด
ความคาดหวังที่คุณต้องการจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มากที่สุด ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่ท่านสนใจเข้าร่วม มากที่สุด รูปแบบโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 5 แบบ ที่ท่านสนใจเข้าร่วม มากที่สุด การออกแบบโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แบบใดที่ท่านสนใจ โดยส่วนใหญ่เหตุผลที่ท่านเข้าร่วมโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขององค์การคือ .....

5 กลุ่มตัวอย่าง พนักงานกลุ่ม consumer product
ระดับพนักงาน : ระดับปฏิบัติการ ช่วงอายุ : ปี จำนวน 82 คน

6 ผลการสำรวจ 1. ความคาดหวังที่คุณต้องการจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มากที่สุด

7 ผลการสำรวจ 2. ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่ท่านสนใจเข้าร่วม มากที่สุด

8 ผลการสำรวจ 3. รูปแบบโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 5 แบบ ที่ท่านสนใจเข้าร่วม มากที่สุด

9 ผลการสำรวจ 4. การออกแบบโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แบบใดที่ท่านสนใจ

10 ผลการสำรวจ 5. โดยส่วนใหญ่เหตุผลที่ท่านเข้าร่วมโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขององค์การ คือ.....

11 สรุปจากการสำรวจ ความคาดหวังที่พนักงานต้องการเข้าร่วมโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากที่สุด คือ โครงการที่ก่อให้เกิดเติบโตในสายงาน ระยะเวลาโครงการ 1 สัปดาห์ รูปแบบโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 5 แบบ ที่พนักงานสนใจ OJT สัมมนา ศึกษาดูงาน กิจกรรมกลุ่มและหลักสูตรระยะสั้น

12 สรุปจากการสำรวจ การออกแบบโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พนักงานต้องการมีส่วนร่วมในการออกแบบโครงการฯ พนักงานส่วนใหญ่มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ

13 สรุปจากการสำรวจ Step See you Next Next Next Present Week

14 รายชื่อกลุ่ม วสพร โพธิ์ชู 025 วีระภัทร์ พิมทะโนทัย 052
วสพร  โพธิ์ชู   025 วีระภัทร์  พิมทะโนทัย   052   ประโยชน์  ทิพวรรณ์   059   ยุทธพล  มณีอินทร์   086    ธิดารัตน์  แซ่อื้อ   090  


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการสำรวจ แบบสอบถามเรื่อง รูปแบบการจัดโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รูปแบบใดที่ดึงดูด ความสนใจของพนักงานในกลุ่ม Consumer Product.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google