งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การเริ่มต้นและการ วางแผนโครงการ. 2 การกำหนดปัญหา (Problem Definition) การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) การยื่นข้อเสนอให้ผู้บริหารเพื่อยืนยันโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การเริ่มต้นและการ วางแผนโครงการ. 2 การกำหนดปัญหา (Problem Definition) การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) การยื่นข้อเสนอให้ผู้บริหารเพื่อยืนยันโครงการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การเริ่มต้นและการ วางแผนโครงการ

2 2 การกำหนดปัญหา (Problem Definition) การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) การยื่นข้อเสนอให้ผู้บริหารเพื่อยืนยันโครงการ การวางแผนและควบคุมกิจกรรม และ การ บริหารโครงการ

3 3 การกำหนดปัญหาและการศึกษา ความเป็นไปได้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการพัฒนาระบบใหม่  ผู้ใช้งานร้องขอให้ปรับปรุงระบบใหม่  ผู้บริหารระดับสูงต้องการพัฒนาระบบใหม่  ปัญหาและข้อผิดพลาดของระบบงานปัจจุบัน  แรงผลักดันจากภายนอกส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุง ระบบ  ส่วนงานบริการสารสนเทศแนะนำให้มีการปรับปรุง ระบบ

4 4 การกำหนดปัญหา (Problem Definition) การตรวจสอบปัญหา  ตรวจสอบปัญหาจากการปฏิบัติงาน การทำงานให้เสร็จเป็นไปด้วยความล่าช้า ข้อผิดพลาดสูง การทำงานไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ ไม่บรรลุเป้าหมาย  การสังเกตพฤติกรรมพนักงาน พนักงานเจ็บป่วยบ่อย พนักงานไม่พึงพอใจงานที่ทำอยู่ ขาดความกระตือรือร้น อัตราการลาออกสูง

5 5 การกำหนดหัวข้อปัญหาและ สาเหตุของปัญหา การเขียนแผนภูมิก้างปลา การนำเสนอรูปแบบปัญหาด้วยถ้อยแถลงปัญหา

6 6 การเขียนแผนภูมิก้างปลา Fishbone diagram Cause and Effect diagram Ishikawa diagram

7 7 การเขียนแผนภูมิก้างปลา สาเหตุ 2 สาเหตุ 1 สาเหตุ 3 ปัญหา สาเหตุย่อย

8 8 กรณีศึกษา ศูนย์บริการรถเช่า บริษัทก่อตั้งมา 10 ปี ให้บริการรถเช่าแก่ นักท่องเที่ยว มีรถยนต์กว่า 80 คัน บริษัทมีช่าง ซ่อมบำรุงรักษารถของบริษัทเอง รายได้จากการ ดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยดี แต่เนื่องจากระบบงาน ที่ดำเนินงานอยู่เป็นเวลานานเริ่มก่อปัญหาสะสม อย่างต่อเนื่อง โดยระบบงานจะประมวลผลด้วย มือ มีการจัดเก็บข้อมูลลงคอมพิวเตอร์บ้างแต่ไม่ เป็นระบบ เนื่องจากไม่ได้จัดเก็บในรูปฐานข้อมูล แต่บันทึกโดยใช้โปรแกรมประมวลผลคำและ โปรแกรมตารางงานเป็นส่วนใหญ่ เอกสาร หนังสือสัญญามีจำนวนมาก เอกสารการ บำรุงรักษารถเก็บไม่เป็นระบบไม่สามารถดู รายละเอียดประวัติการซ่อมย้อนหลัง เป็นต้น

9 9 ปัญหา กรณีศึกษาศูนย์บริการรถ เช่า ระบบข้อมูลลูกค้ายังไม่มีการจัดการ ข้อมูล ซ้ำซ้อน การดูรายการรถที่ปล่อยเช่า รถที่เหลือต้อง ตรวจสอบจากเอกสารหลายครั้ง ปัญหาการคำนวณค่าเช่า ค่าปรับ ส่วนลด ผิดพลาด เอกสารสัญญาสูญหาย ตรวจสอบประวัติการเช่า ไม่ได้ ลูกค้าบางรายอยู่ในกลุ่มเสี่ยง การตรวจสอบ ประวัติลูกค้าไม่ถี่ถ้วน รายละเอียดประวัติลูกค้า เก็บไม่เป็นระเบียบ ค้นหายาก รายงานบางชนิดใช้เวลาในการทำมากไป ผิดพลาดบ่อย

10 10 สรุปปัญหาจากกรณีศึกษา ระบบเดิมไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่ แท้จริงของผู้ใช้ ผู้ใช้ไม่พอใจระบบที่มีอยู่ ระบบเดิมเทคโนโลยีล้าสมัย ระบบเดิมไม่สนับสนุนการดำเนินงานในอนาคต ระบบเดิมมีขั้นตอนการทำงานยุ่งยาก ซ้ำซ้อน ไม่เป็นระบบระเบียบ ระบบเดิมมีการดำเนินการผิดพลาดบ่อย ทำให้ รายงานไม่น่าเชื่อถือ ระบบเดิมเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร ทำให้การ ค้นหา การทำรายงานล่าช้า

11 11 ตัวอย่างการเขียนแผนภูมิก้างปลาแสดง ปัญหาและสาเหตุของปัญหาในระบบเช่า รถ เอกสารและรายงาน ไม่มีประสิทธิภาพ การทำงาน ไม่เป็นระบบ การบริการไม่ดี ระบบศูนย์บริการรถเช่า มีประสิทธิภาพต่ำ รายงานไม่ตอบสนอง การงาน รายงานมี ข้อผิดพลาดบ่อย นำเสนอ รายงาน ล่าช้า เทคโนโลยีล้าสมัย มีขั้นตอนยุ่งยาก ซ้ำซ้อน ระบบงานไม่สนับสนุนการ ดำเนินงานในอนาคต ค้นหาข้อมูลล่าช้า ขาดการประสานที่ดี ใช้เวลาในการดำเนินงานยาวนาน

12 12 การนำเสนอรูปแบบปัญหาด้วย ถ้อยแถลงปัญหา Problem Statement มักเป็นข้อความแบบย่อ เน้นความกระชับและ ชัดเจน ประกอบด้วย รายละเอียดปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ รายละเอียดปัญหาต้องตอบข้อซักถามต่อไปนี้ ได้  ปัญหาที่มีอยู่ ความเป็นไปได้ในการพัฒนา ระบบงานใหม่  ขนาดระบบ ระยะเวลาในการพัฒนา  ทางเลือกที่เป็นไปได้ในการแก้ปัญหา  ต้นทุน ผลประโยชน์ที่ได้รับแต่ละทางเลือก

13 13 ตัวอย่างการนำเสนอรูปแบบปัญหาด้วย ถ้อยแถลงปัญหา ระบบเช่ารถ

14 14

15 15 จงหาสาเหตุของปัญหาด้วยการเขียนแผนภูมิ ก้างปลาและเขียนถ้อยแถลงปัญหาจาก ระบบงานที่สนใจ


ดาวน์โหลด ppt 1 การเริ่มต้นและการ วางแผนโครงการ. 2 การกำหนดปัญหา (Problem Definition) การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) การยื่นข้อเสนอให้ผู้บริหารเพื่อยืนยันโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google