งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเรียนรู้รูปแบบใดที่ส่งผลให้ โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในองค์การบรรลุวัตถุประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเรียนรู้รูปแบบใดที่ส่งผลให้ โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในองค์การบรรลุวัตถุประสงค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเรียนรู้รูปแบบใดที่ส่งผลให้ โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในองค์การบรรลุวัตถุประสงค์

2 วัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจแนวโน้มของ “รูปแบบการ เรียนรู้ที่มีความสำคัญต่อโครงการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ “

3 ประชากร ทุกกลุ่มธุรกิจ อายุเฉลี่ยองค์กร 34 ปี และจน. พนักงานเฉลี่ย 4,330 คน บริการ ผลิต ขายและการตลาด ระยะเวลา วันที่ 15-20 มิถุนายน 2552 วิธีเก็บข้อมูล ใช้แบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ส่วน

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 การเรียนรู้ผ่านการทำงาน ด้วยความสมัครใจ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง Adult learning

16 สมาชิกกลุ่ม อำนาจ ศรีเกิด 5110621003 กรพินท์ ณ พัทลุง 5110621031 สุภาภรณ์ ศัสตุระ 5110621063 ภัคจิรา สุวรรณธรรมา 5110621066


ดาวน์โหลด ppt การเรียนรู้รูปแบบใดที่ส่งผลให้ โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในองค์การบรรลุวัตถุประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google