งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริการ ข้อมูล ออนไลน์จากศูนย์สารสนเทศนานาชาติ หน่วยงาน ศูนย์สารสนเทศนานาชาติ สมาชิกในกลุ่ม นางสาวพรทิพย์ เอื้ออภัยกุล ประธานกลุ่ม นางสาวสุนิสา ชูยิ่ง นางสาวอมรรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริการ ข้อมูล ออนไลน์จากศูนย์สารสนเทศนานาชาติ หน่วยงาน ศูนย์สารสนเทศนานาชาติ สมาชิกในกลุ่ม นางสาวพรทิพย์ เอื้ออภัยกุล ประธานกลุ่ม นางสาวสุนิสา ชูยิ่ง นางสาวอมรรัตน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริการ ข้อมูล ออนไลน์จากศูนย์สารสนเทศนานาชาติ หน่วยงาน ศูนย์สารสนเทศนานาชาติ สมาชิกในกลุ่ม นางสาวพรทิพย์ เอื้ออภัยกุล ประธานกลุ่ม นางสาวสุนิสา ชูยิ่ง นางสาวอมรรัตน์ ศรีสุรภานนท์ นางวิไล อติชาติธเนศวร

2 ที่มา / มูลเหตุจูงใจของโครงการ  อำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้รับบริการโดยการส่งหน้า สารบัญวารสารและรายชื่อ บทความทาง e-mail  ปรับปรุงเป็นบริการข้อมูล ออนไลน์ โดยเพิ่มเติมบริการ อื่นๆตามความประสงค์เฉพาะ บุคคล

3 เป้าหมายและตัวชี้วัด ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

4 สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของ ปัญหา ( ก้างปลา )  บทความที่ส่งให้ไม่ตรงกับ ความสนใจของผู้ใช้  แบบฟอร์มสมัครสมาชิก ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์

5 สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ ได้ดำเนินการ  ทำแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจและสอบถามเนื้อหาที่ผู้ใช้สนใจ  ส่งและรวบรวมแบบสอบถาม  คัดบทความของวารสารที่จะจัดส่งให้ตรงตามความสนใจของผู้ใช้  สร้างแบบฟอร์มการสมัครใหม่ และนำขึ้นหน้าเว็บศูนย์วิทยทรัพยากร

6 ผลลัพธ์การดำเนินการ ( ข้อมูลตัวชี้วัดเปรียบเทียบ ก่อนหลังการปรับปรุง )  มีผู้สนใจเข้ามาขอรับบริการข้อมูลออนไลน์ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์  ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่พึงพอใจในบริการใหม่  มีผู้ใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มขึ้น

7 แผ่นประชาสัมพันธ์บริการข้อมูลออนไลน์ บนพื้นที่ทองคำของหน้าเว็บศูนย์วิทยทรัพยากร

8 ตัวอย่าง การดำเนินงานที่ผ่าน มา การจัดทำหน้าข่าวประสาพันธ์บนเว็บของศูนย์วิทยทรัพยากร

9 แบบฟอร์มออนไลน์ของบริการข้อมูลออนไลน์

10

11 จำนวนสมาชิกเดิม 115 คน จำนวนสมาชิกใหม่ 156 คน

12 ขอบคุณทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt บริการ ข้อมูล ออนไลน์จากศูนย์สารสนเทศนานาชาติ หน่วยงาน ศูนย์สารสนเทศนานาชาติ สมาชิกในกลุ่ม นางสาวพรทิพย์ เอื้ออภัยกุล ประธานกลุ่ม นางสาวสุนิสา ชูยิ่ง นางสาวอมรรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google