งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

? ? ? โครงการส่งเสริม กิจกรรมพิเศษสำหรับ ทรัพยากรมนุษย์ประเภท ใด ? ที่ท่านต้องการ ให้มี มากที่สุด ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ.....

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "? ? ? โครงการส่งเสริม กิจกรรมพิเศษสำหรับ ทรัพยากรมนุษย์ประเภท ใด ? ที่ท่านต้องการ ให้มี มากที่สุด ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ....."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ? ? ? โครงการส่งเสริม กิจกรรมพิเศษสำหรับ ทรัพยากรมนุษย์ประเภท ใด ? ที่ท่านต้องการ ให้มี มากที่สุด ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ.....

2 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึง ความต้องการของ พนักงานในองค์การ ต่อโครงการ ทรัพยากรมนุษย์ ในช่วงภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ

3 รายละเอียดการศึกษา แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับ โครงการทรัพยากรมนุษย์ประเภทใด ที่ท่านต้องการให้มีมากที่สุด ส่วนที่ 3 เป็นคำถามเกี่ยวกับ ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการ และประโยชน์ที่จะได้รับ รายละเอียดการศึกษา

4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ สามารถนำไปใช้จริงได้ ในองค์กรและ ตรงตามความต้องการ ของพนักงาน

5 โครงการสหกรณ์พนักงานออมทรัพย์

6 Decrease for Increase Decrease for Increase ลดค่าใช้จ่าย เพิ่ม รายได้ ตั้งเป้าการลดค่าใช้จ่ายของ แต่ละแผนก ให้ชัดเจนว่าต้อง ช่วยกันลดจากเท่าไร ให้เหลือ เท่าไรเมื่อไร เช่น ค่าใช้จ่ายสำนักงาน ค่าน้ำ ค่าไฟ เป็นต้น กรณีลด ค่าใช้จ่ายได้เป็นเงินจำนวน หนึ่ง ก็อาจแบ่งเป็น 2 ส่วน เช่น คืนกลับให้องค์กร 50 % อีก 50 % ก็แบ่งปันจัดสรรให้ พนักงาน หรือหน่วยงานที่ลด ค่าใช้จ่ายได้ตามเป้าหมาย โครงการประหยัดให้องค์กรเพิ่มรายได้ให้พนักงาน

7

8 โครงการลดน้ำมันเพิ่มรายได้

9 โครงการงานอดิเรกเพิ่มรายได้

10 “Sell for Survival” ให้พนักงานทุกคน ทุกแผนก ช่วยขาย สินค้าและบริการ ขององค์กรเพื่อ ความอยู่รอด เมื่อ ขายได้พนักงานก็ ได้ผลประโยชน์ ตอบแทน เช่น ค่า คอมมิชชั่น หรือ incentive เหมือน พนักงานขาย แต่ งานเดิมก็ยังคงต้อง ทำอยู่ เป้าหมาย หลักของแนวทาง ข้อนี้ คือ หารายได้ เข้ามาในองค์กร มากขึ้น อย่าเพิ่ง คิดปฏิเสธว่าเป็นไป ไม่ได้... “Knowledge is Income.” ขายองค์ความรู้ หรือ ทักษะความชำนาญ ให้กับองค์กรต่าง ๆ เช่น องค์กรเรามีความชำนาญ ด้านการขาย ก็รับจ้าง ให้บริการฝึกอบรม หลักสูตรการขาย ชำนาญด้านบริการก็รับ ฝึกอบรมด้านการ ให้บริการ หรือองค์กร ไหนมีการทำระบบการ บริหารงานบุคคลดี ๆ ทำ แล้ว ประสบความสำเร็จ ก็รับจ้างเป็น ที่ปรึกษา

11 เครือข่าย 7 สิ่งมหัศจรรย์ในชีวิต โครงการธรรมะเพื่อชีวิต 7 หลักคิด..... มหัศจรรย์แห่งชีวิต

12 สรุ ป ประมวลผลจากแบบสอบถาม

13 36% 45% 54% 9% 32% ชื่อโครงการ โครงการทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องการให้เกิดในองค์การกรณีภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ

14 38% 2% ความพร้อมในการเข้าโครงการ 60%

15 41% 6% ความพร้อมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 54%

16 28% 2% ประโยชน์ที่คาดว่าองค์การจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 70%

17 2% 93% อาชีพ 0% 5%

18 68% 32% เพศ

19 30% 36% 30% 2% อายุ

20 20% 0% วุฒิการศึกษา 80%

21 โครงการงานอดิเรกเพิ่มรายได้

22 โครงการธรรมะเพื่อชีวิต

23 โครงการประหยัดเพื่อองค์การเพิ่มรายได้ให้พนักงาน

24 โครงการลดน้ำมันเพิ่มรายได้

25 โครงการสหกรณ์พนักงานออมทรัพย์

26 นัฐนันท์ จุลาภัย 5110621022 จุฑามาศ นันทพงษ์ 5110621027 นันทนัช วัชราภิชาต 5110621028 วิฌาณี ตันสินชัย 5110621089 ปิยมาส หมั่นเจริญลาภ 5110621091 รายชื่อกลุ่ม

27 Thank you…… for your attention


ดาวน์โหลด ppt ? ? ? โครงการส่งเสริม กิจกรรมพิเศษสำหรับ ทรัพยากรมนุษย์ประเภท ใด ? ที่ท่านต้องการ ให้มี มากที่สุด ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ.....

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google