งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

? ? ? ? ? ? โครงการส่งเสริมกิจกรรมพิเศษสำหรับทรัพยากรมนุษย์ประเภทใด?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "? ? ? ? ? ? โครงการส่งเสริมกิจกรรมพิเศษสำหรับทรัพยากรมนุษย์ประเภทใด?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ? ? ? ? ? ? โครงการส่งเสริมกิจกรรมพิเศษสำหรับทรัพยากรมนุษย์ประเภทใด?
ที่ท่านต้องการ ให้มีมากที่สุด ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ.....

2 ในช่วงภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ
เพื่อศึกษาถึง ความต้องการของ พนักงานในองค์การ ต่อโครงการ ทรัพยากรมนุษย์ ในช่วงภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ วัตถุประสงค์

3 แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับ โครงการทรัพยากรมนุษย์ประเภทใด ที่ท่านต้องการให้มีมากที่สุด ส่วนที่ 3 เป็นคำถามเกี่ยวกับ ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการ และประโยชน์ที่จะได้รับ รายละเอียดการศึกษา แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน รายละเอียดการศึกษา

4 สามารถนำไปใช้จริงได้ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ในองค์กรและ ตรงตามความต้องการ ของพนักงาน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5 โครงการสหกรณ์พนักงานออมทรัพย์

6 ลดค่าใช้จ่าย เพิ่ม รายได้
โครงการประหยัดให้องค์กรเพิ่มรายได้ให้พนักงาน  Decrease for Increase ลดค่าใช้จ่าย เพิ่ม รายได้ ตั้งเป้าการลดค่าใช้จ่ายของแต่ละแผนก ให้ชัดเจนว่าต้องช่วยกันลดจากเท่าไร ให้เหลือเท่าไรเมื่อไร เช่น ค่าใช้จ่ายสำนักงาน ค่าน้ำ ค่าไฟ เป็นต้น กรณีลดค่าใช้จ่ายได้เป็นเงินจำนวนหนึ่ง ก็อาจแบ่งเป็น 2 ส่วน เช่น คืนกลับให้องค์กร 50 % อีก 50 % ก็แบ่งปันจัดสรรให้พนักงาน หรือหน่วยงานที่ลดค่าใช้จ่ายได้ตามเป้าหมาย

7

8 โครงการลดน้ำมันเพิ่มรายได้

9 โครงการงานอดิเรกเพิ่มรายได้

10 “Knowledge is Income.” ขายองค์ความรู้ หรือทักษะความชำนาญ ให้กับองค์กรต่าง ๆ เช่น องค์กรเรามีความชำนาญด้านการขาย ก็รับจ้างให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรการขาย ชำนาญด้านบริการก็รับฝึกอบรมด้านการให้บริการ หรือองค์กรไหนมีการทำระบบการบริหารงานบุคคลดี ๆ ทำแล้ว ประสบความสำเร็จ ก็รับจ้างเป็น ที่ปรึกษา “Sell for Survival” ให้พนักงานทุกคน ทุกแผนก ช่วยขายสินค้าและบริการขององค์กรเพื่อความอยู่รอด เมื่อขายได้พนักงานก็ได้ผลประโยชน์ตอบแทน เช่น ค่าคอมมิชชั่น หรือ incentive เหมือนพนักงานขาย แต่งานเดิมก็ยังคงต้องทำอยู่ เป้าหมายหลักของแนวทางข้อนี้ คือ หารายได้เข้ามาในองค์กรมากขึ้น อย่าเพิ่งคิดปฏิเสธว่าเป็นไปไม่ได้...

11 โครงการธรรมะเพื่อชีวิต
7 หลักคิด..... มหัศจรรย์แห่งชีวิต เครือข่าย 7 สิ่งมหัศจรรย์ในชีวิต

12 สรุป ประมวลผลจากแบบสอบถาม

13 โครงการทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องการให้เกิดในองค์การ กรณีภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ
54% 45% 36% 32% 9% ชื่อโครงการ

14 ความพร้อมในการเข้าโครงการ
60% 38% 2%

15 ความพร้อมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
54% 41% 6%

16 ประโยชน์ที่คาดว่าองค์การจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
70% 28% 2%

17 อาชีพ 93% 2% 5% 0%

18 เพศ 68% 32%

19 อายุ 36% 30% 30% 2%

20 วุฒิการศึกษา 80% 20% 0%

21 โครงการงานอดิเรกเพิ่มรายได้

22 โครงการธรรมะเพื่อชีวิต

23 โครงการประหยัดเพื่อองค์การเพิ่มรายได้ให้พนักงาน

24 โครงการลดน้ำมันเพิ่มรายได้

25 โครงการสหกรณ์พนักงานออมทรัพย์

26 รายชื่อกลุ่ม นัฐนันท์ จุลาภัย 5110621022 จุฑามาศ นันทพงษ์ 5110621027
นัฐนันท์ จุลาภัย จุฑามาศ นันทพงษ์ นันทนัช วัชราภิชาต วิฌาณี ตันสินชัย ปิยมาส หมั่นเจริญลาภ

27 Thank you…… for your attention


ดาวน์โหลด ppt ? ? ? ? ? ? โครงการส่งเสริมกิจกรรมพิเศษสำหรับทรัพยากรมนุษย์ประเภทใด?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google