งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการสัมภาษณ์ งานแบบวัด (Competency). เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบ วัด Competency ในปัจจุบันจึงมีแนวความคิดใน เรื่องของการกำหนดคุณสมบัติที่ เหมาะสมกับตำแหน่งงานหรือที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการสัมภาษณ์ งานแบบวัด (Competency). เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบ วัด Competency ในปัจจุบันจึงมีแนวความคิดใน เรื่องของการกำหนดคุณสมบัติที่ เหมาะสมกับตำแหน่งงานหรือที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการสัมภาษณ์ งานแบบวัด (Competency)

2 เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบ วัด Competency ในปัจจุบันจึงมีแนวความคิดใน เรื่องของการกำหนดคุณสมบัติที่ เหมาะสมกับตำแหน่งงานหรือที่ เรียกว่า Competency ก็คือ หากจะรับ พนักงานเข้ามาทำงานในตำแหน่ง งานนั้น ๆ แล้ว ต้องการคุณสมบัติใด หรือต้องการศักยภาพใดจากผู้ที่จะ เข้ามาดำรงตำแหน่งบ้าง เพื่อที่จะ นำไปใช้ในการสร้างความสำเร็จให้ เกิดกับองค์กร

3 ลักษณะของงานในแต่ละ ตำแหน่งงาน ( ต่อ ) แต่เดิมองค์กรต่าง ๆ ก็คงต้องมี JD เพื่อบอกลักษณะของงานในแต่ละ ตำแหน่งงาน มักจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ใหญ่ ๆ คือ 1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อของผู้ ดำรงตำแหน่งงาน ระดับชั้น หน่วยงาน / แผนก / ฝ่าย 2. หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของงาน โดยอธิบายไว้ว่างานใดจะใช้ เวลาในการทำกี่เปอร์เซ็นต์ ( เมื่อรวมทั้ง หมดแล้วต้องไม่เกิน 100 %)

4 ลักษณะของงานในแต่ละ ตำแหน่งงาน ( ต่อ ) 3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้ดำรง ตำแหน่ง เช่น ผู้ที่จะมาดำรง ตำแหน่งนี้ควรมีวุฒิขั้นต่ำเท่าใด อายุงานขั้นต่ำ ความสามารถ ทางด้านภาษาต่างประเทศหรือ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

5 ลักษณะของงานในแต่ละ ตำแหน่งงาน ( ต่อ ) ส่วนที่สำคัญที่สุดใน JD ก็คือ เรื่องของหน้าที่และความรับผิดชอบ ในงานตำแหน่งนั้นๆ มีงานอะไร จะต้องทำหรือรับผิดชอบบ้าง แต่เมื่อมี Competency เข้ามา เพิ่ม JD จะต้องเพิ่มส่วนที่ 4 คือส่วนที่ เกี่ยวกับความคาดหวังจากองค์กรใน ตำแหน่งงานนั้นๆเพิ่มเติม โดยเขียน สิ่งที่องค์กรคาดหวังจากผุ้ดำรง ตำแหน่งนั้น

6 ประเภทของ (Competency) ประเภทของ Competency แบ่งประเภทของ Competency ออกได้เป็น 2 ประเภท คือ - Core Competency ความสามารถพื้นฐานทั่ว ๆ ไปทุก ตำแหน่งงานควรจะต้องมี - Technical / Functional Competency เป็นความสามารถหรือ ศักยภาพที่เกี่ยวกับงานที่ตำแหน่ง งานนั้น ๆจะต้องมี

7 ประโยชน์ของ (Competency) พนักงานทราบถึงความคาดหวัง ขององค์กรที่มีต่อตำแหน่งงานนั้น ๆ การสรรหาและคัดเลือก จะมี เกณฑ์ในการสรรหาคัดเลือกได้ ดีกว่าการมี JD เพียงอย่างเดียว

8 ประโยชน์ของ (Competency) ( ต่อ ) การกำหนด Competency ในทุก ตำแหน่งงานอย่างชัดเจน จะสามารถ สอดคล้องเชื่อมโยงกับระบบการ ประเมินผลการปฏิบัติงานได้ โดยการ นำ Competency มาเป็นเกณฑ์ (Criteria) ในการวัดผลซึ่งจะทำให้การ ประเมินผลการปฏิบัติงานมีความ ถูกต้องใกล้เคียง (accuracy) มากขึ้น

9 ประโยชน์ของ (Competency) ( ต่อ ) การนำ Competency มาใช้ กันอย่างแพร่หลาย พนักงานก็จะ รับทราบว่าองค์กรคาดหวังอะไร จากตนเองบ้าง ในขณะที่องค์กรก็ จะสามารถวัดผลการทำงานของ พนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น

10 สิ่งที่มักจะเกิดจากการ สัมภาษณ์งาน กรรมการสัมภาษณ์แต่ละ ท่านต่างก็จะมีสไตล์ในการถาม หรือมุมมองของผู้สมัครงานที่ แตกต่างกันไป สิ่งที่ตรงกันอย่าง หนึ่งก็คือ กรรมการสัมภาษณ์ทุก คนต้องการข้อมูลจากผู้สมัครงานที่ ตนเห็นว่าจะเป็นเกณฑ์ที่สำคัญ เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจ เปรียบเทียบในระหว่างผู้สมัครงาน

11 สิ่งที่มักจะเกิดจากการ สัมภาษณ์งาน ( ต่อ ) กรรมการสัมภาษณ์มักจะมี มุมมองหรือให้น้ำหนัก (Criteria) แตกต่างกันไปตามแต่ ประสบการณ์พื้นฐานของแต่ละคน ดังนั้น กรรมการสัมภาษณ์มักจะ ตัดสินความพอใจได้ในระยะ 5 นาทีแรกส่วนเวลาที่เหลือเป็นแค่ การเสริมความมั่นใจให้กับการ ตัดสินใจเท่านั้น

12 สิ่งที่มักจะเกิดจากการ สัมภาษณ์งาน ( ต่อ ) ในทางกลับกัน ผู้สมัครก็ควรจะ ทำให้กรรมการสัมภาษณ์พอใจให้ได้ใน 5 นาทีแรกของการสัมภาษณ์ ส่วนเวลา ที่เหลือจะถูกใช้ในการตอคำถามเพื่อ ลดความลำเอียง (Bias) ของกรรมการ เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากการสัมภาษณ์เป็นระบบ แพ้คัดออก กรรมการสัมภาษณ์จึง ต้องการข้อมูลเชิงลบจากผู้สมัครเพื่อ มายืนยันการตัดสินใจคัดผู้สมัครที่เห็น ว่าไม่เหมาะสมออก

13 คำถามทั่วไปกับคำถามเพื่อใช้ วัด Competency สิ่งที่กรรมการสัมภาษณ์ มักจะถามผู้สมัครงานในเรื่องหลักๆ 5 เรื่องได้แก่คำถามเกี่ยวกับ ชีวิต และครอบครัวของผู้สมัครงาน

14 คำถามทั่วไปกับคำถามเพื่อใช้ วัด Competency ( ต่อ ) - การศึกษาและกิจกรรมระหว่างที่ เรียน - ประสบการณ์ทำงาน - ทัศนคติตลอดจนการควบคุม อารมณ์ - เรื่องทั่วๆไป เช่นผู้สมัครสูบบุหรี่ ดื่มเหล้าหรือไม่ งานอดิเรกเล่น กีฬาอะไร ความสำเร็จล้มเหลวที่ ผ่านมาฯลฯ

15 ที่มา : ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ ( วารสารเทคโนโลยี ) http://www.one-stophr.com ที่มา : ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ ( วารสารเทคโนโลยี ) http://www.one-stophr.com

16 จัดทำโดย นางสาววรรณภาแจระโวเลขที่ 3 นางสาวรุ่งนภาอินทมาตย์ เลขที่ 4 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรครู เทคนิคชั้นสูง แผนกครุศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา มหาสารคาม


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการสัมภาษณ์ งานแบบวัด (Competency). เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบ วัด Competency ในปัจจุบันจึงมีแนวความคิดใน เรื่องของการกำหนดคุณสมบัติที่ เหมาะสมกับตำแหน่งงานหรือที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google