งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบสอบถาม หัวข้อ "อะไรที่สามารถนำมาวัดประสิทธิภาพของโครงการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การขนาดใหญ่ (องค์การที่มีบุคลากรตั้งแต่ 5,000 คนขึ้นไป)" น.ส. พรรณทิพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบสอบถาม หัวข้อ "อะไรที่สามารถนำมาวัดประสิทธิภาพของโครงการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การขนาดใหญ่ (องค์การที่มีบุคลากรตั้งแต่ 5,000 คนขึ้นไป)" น.ส. พรรณทิพย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบสอบถาม หัวข้อ "อะไรที่สามารถนำมาวัดประสิทธิภาพของโครงการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การขนาดใหญ่ (องค์การที่มีบุคลากรตั้งแต่ 5,000 คนขึ้นไป)" น.ส. พรรณทิพย์ วัชราดิลกกุล รหัส น.ส. อุไรวรรณ ชัยทัด รหัส นายอภิรัตน์ บุญรัตน์ รหัส นายอนันต์ เคล้าดี รหัส

2 แรงจูงใจ สมาชิกในกลุ่มมีความสงสัย องค์กรที่ทำโครงการทรัพยากรมนุษย์มามากมายไปเพื่อผลในด้านใด และองค์กรอื่นมีแนวคิดอย่างไร หาแนวคิดความต้องการขององค์กรขนาดใหญ่ถึงโครงการด้านทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต สงสัย ฉงน

3 ข้อมูลพื้นฐาน มีผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามจำนวน 37 คนจาก 50 คน
มีผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามจำนวน 37 คนจาก 50 คน ส่งให้พนักงานในองค์กรที่มีจำนวนพนักงานมากกว่า 5,000 คนขึ้นไป ใช้เวลาในการส่งแบบสอบถาม 7 วัน กลุ่มเป้าหมายคือพนักงานที่ทำงานด้านทรัพยากรมนุษย์อยู่ในองค์กรต่างๆ ทำแบบสอบถามผ่าน Document Google ส่งแบบสอบถามผ่านระบบ

4

5 สรุปกลุ่มประชากร ธุรกิจที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ เช่น Tesco, Big-C, Carrefour, Central ระดับตำแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น ระดับพนักงานกับหัวหน้างาน อายุงานของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 3-5 ปีขึ้นไป

6 แนวคิดของแบบสอบถาม ตามแนวคิด Balance Score Card 4 ด้าน คือ Finance
ยอดขายที่เพิ่มขึ้น ส่วนแบ่งการตลาด Finance การหาความคุ้มค่าในการลงทุน (ROI) ความพึงพอใจของลูกค้า ความพึงพอใจของพนักงาน ความพึงพอใจของผู้บริหาร Customer งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในโครงการถัดไป ความต่อเนื่องของโครงการ Process เปอร์เซ็นต์ของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มมากขึ้น People

7 โครงการทรัพยากรมนุษย์ด้วยวิธีการใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
โครงการทรัพยากรมนุษย์ ที่ท่านกำลังดำเนินการอยู่หรือสำเร็จแล้ว ท่านวัดความสำเร็จของ โครงการทรัพยากรมนุษย์ด้วยวิธีการใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) People= 45 Process= 19 Customer= 60 Finance= 45

8 “ท่านคิดว่าโครงการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต จะมีการวัดผลไปในทิศทางใด”
ความคาดหวังของพนักงานด้านทรัพยากรมนุษย์ เกี่ยวกับโครงการด้านทรัพยากรมนุษย์ “ท่านคิดว่าโครงการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต จะมีการวัดผลไปในทิศทางใด” People Process Customer Finance

9 บทสรุป โครงการด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรขนาดใหญ่ พนักงานระดับพนักงานและหัวหน้างาน มีความคาดหวังให้มีผล กับตัวพนักงานเองมากกว่าการมุ่งแต่ลูกค้าและผลกำไร โดยดูที่ประสิทธิภาพของโครงการ จะต้องมุ่งเน้น การมีผลกับพนักงาน อาจทำให้ โครงการเหล่านั้น มีผลที่แตกต่างจากในอดีต.

10 คำถาม

11 Link แบบสอบถาม


ดาวน์โหลด ppt แบบสอบถาม หัวข้อ "อะไรที่สามารถนำมาวัดประสิทธิภาพของโครงการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การขนาดใหญ่ (องค์การที่มีบุคลากรตั้งแต่ 5,000 คนขึ้นไป)" น.ส. พรรณทิพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google