งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบสอบถาม หัวข้อ " อะไรที่สามารถนำมาวัด ประสิทธิภาพของโครงการ ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การขนาด ใหญ่ ( องค์การที่มีบุคลากรตั้งแต่ 5,000 คนขึ้น ไป )" น. ส. พรรณทิพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบสอบถาม หัวข้อ " อะไรที่สามารถนำมาวัด ประสิทธิภาพของโครงการ ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การขนาด ใหญ่ ( องค์การที่มีบุคลากรตั้งแต่ 5,000 คนขึ้น ไป )" น. ส. พรรณทิพย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบสอบถาม หัวข้อ " อะไรที่สามารถนำมาวัด ประสิทธิภาพของโครงการ ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การขนาด ใหญ่ ( องค์การที่มีบุคลากรตั้งแต่ 5,000 คนขึ้น ไป )" น. ส. พรรณทิพย์ วัชราดิลกกุล รหัส 5110621024 น. ส. อุไรวรรณ ชัยทัด รหัส 5110621046 นายอภิรัตน์ บุญรัตน์ รหัส 5110621050 นายอนันต์ เคล้าดี รหัส 5110621077

2 แรงจูงใจ สมาชิกในกลุ่มมีความสงสัย องค์กรที่ทำ โครงการทรัพยากรมนุษย์มามากมายไปเพื่อผล ในด้านใด และองค์กรอื่นมีแนวคิดอย่างไร หาแนวคิดความต้องการขององค์กรขนาดใหญ่ ถึงโครงการด้านทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต

3 ข้อมูลพื้นฐาน มีผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามจำนวน 37 คนจาก 50 คน ส่งให้พนักงานในองค์กรที่มีจำนวนพนักงาน มากกว่า 5,000 คนขึ้นไป ใช้เวลาในการส่งแบบสอบถาม 7 วัน กลุ่มเป้าหมายคือพนักงานที่ทำงานด้านทรัพยากร มนุษย์อยู่ในองค์กรต่างๆ ทำแบบสอบถามผ่าน Document Google ส่งแบบสอบถามผ่านระบบ e-mail

4

5 สรุปกลุ่มประชากร ธุรกิจที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นธุรกิจค้า ปลีกขนาดใหญ่ เช่น Tesco, Big-C, Carrefour, Central ระดับตำแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็น – ระดับพนักงานกับหัวหน้างาน อายุงานของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 3-5 ปี ขึ้นไป http://spreadsheets.google.com/gform?key=rMAdE_uO7cOiVu7v7VIvnIg&hl=en&pli=1#chart

6 แนวคิดของแบบสอบถาม ตามแนวคิด Balance Score Card 4 ด้าน คือ ความพึงพอใจของลูกค้า ความพึงพอใจของพนักงาน ความพึงพอใจของผู้บริหาร เปอร์เซ็นต์ของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มมากขึ้น ยอดขายที่เพิ่มขึ้นส่วนแบ่งการตลาดยอดขายที่เพิ่มขึ้นส่วนแบ่งการตลาด การหาความคุ้มค่าในการลงทุน (ROI) ยอดขายที่เพิ่มขึ้นส่วนแบ่งการตลาด งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในโครงการถัดไป ความต่อเนื่องของโครงการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในโครงการถัดไป ความต่อเนื่องของโครงการ

7 โครงการทรัพยากรมนุษย์ ที่ท่านกำลังดำเนินการอยู่หรือสำเร็จแล้ว ท่านวัด ความสำเร็จของ โครงการทรัพยากรมนุษย์ด้วยวิธีการใด ( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ) People= 45 Process= 19 Finance= 45 Customer= 60

8 ความคาดหวังของพนักงานด้านทรัพยากรมนุษย์ เกี่ยวกับ โครงการด้านทรัพยากรมนุษย์ “ ท่านคิดว่าโครงการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต จะมีการวัดผลไปในทิศทางใด ” People Process Finance Customer

9 บทสรุป โครงการด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรขนาด ใหญ่ พนักงานระดับพนักงานและหัวหน้างาน มีความคาดหวังให้มีผล กับตัวพนักงาน เองมากกว่าการมุ่งแต่ลูกค้าและผล กำไร โดยดูที่ประสิทธิภาพของโครงการ จะต้องมุ่งเน้น การมีผลกับพนักงาน อาจทำให้ โครงการเหล่านั้น มีผลที่แตกต่างจากในอดีต.

10 คำถาม

11 Link แบบสอบถาม http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=ck1BZ EVfdU83Y09pVnU3djdWSXZuSWc6MA


ดาวน์โหลด ppt แบบสอบถาม หัวข้อ " อะไรที่สามารถนำมาวัด ประสิทธิภาพของโครงการ ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การขนาด ใหญ่ ( องค์การที่มีบุคลากรตั้งแต่ 5,000 คนขึ้น ไป )" น. ส. พรรณทิพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google