งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด้านการพัฒนา วิสัยทัศน์องค์การ (Vision) กำไร ด้านการเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด้านการพัฒนา วิสัยทัศน์องค์การ (Vision) กำไร ด้านการเงิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด้านการพัฒนา วิสัยทัศน์องค์การ (Vision) กำไร ด้านการเงิน
: เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำทางการผลิต การบริการด้านงานโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรม (Vision) ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย ภายในปี 2014 กำไร ด้านการเงิน F1 สร้างรายได้ F3 ลดต้นทุน (Financial) F4 วางแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ F2 เพิ่มมูลค่า สินค้าและบริการ สร้างความพึงพอใจ C3 สร้างและรักษาความสัมพันธ์ ที่ดีกับคู่ค้า ด้านลูกค้า C1 ขยายฐานลูกค้าหน่วยงานราชการ C4 พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการที่เป็นเลิศ (Customer) C2 รักษาฐานลูกค้าเก่า ในอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำ C5 ส่งมอบสินค้าคุณภาพและตรงเวลา ด้านกระบวนการภายใน P2 ใช้เทคโนโลยี CNC (Computer Numeric Control)การผลิตที่ทันสมัย P1 ใช้ X-Steel Program ในการถอดแบบ P3 ส่งมอบสินค้าด้วยระบบขนส่งFast Forwarding P4 สร้างกระบวนผลิตสู่มาตรฐานสากล ASME (Internal Process) ทุนมนุษย์ ทุนข้อมูล ทุนองค์การ ด้านการพัฒนา องค์การ O1 พัฒนาทักษะตามตำแหน่งงาน O5 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน O6 ส่งเสริมให้เกิด COP O2 สร้าง Career Development O7 สร้าง DNA ของ VPE (Org Dev.) O3 จัดทำสวัสดิการทางเลือก (Benefit of Choice) O4 รักษาคนเก่งและคนดี

2 KPIs F.4 การวางแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ Production
Strategy Owner KPIs Individual KPIs Remark F.4 การวางแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ Production F.4.1 อัตราส่วนของรายได้ต่อต้นทุนการผลิต ต่อโครงการเพิ่มขึ้น F ร้อยละของชิ้นงานที่ผลิตต่อน้ำหนักเหล็ก 1 ตัน เพิ่มขึ้น F.4.2 อัตราส่วนการสูญเสียชิ้นงานทั้งหมดต่อโครงการลดลง F อัตราส่วนสูญเสียสำหรับการตัดชิ้นงานต่อน้ำหนักเหล็ก 1 ตัน ลดลง F อัตราส่วนสูญเสียสำหรับการเชื่อมชิ้นงานต่อน้ำหนักเหล็ก 1 ตัน ลดลง

3 KPIs C.2 รักษาฐานลูกค้าเดิมในอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมัน Sale
Strategy Owner KPIs Individual KPIs Remark C.2 รักษาฐานลูกค้าเดิมในอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมัน Sale C.2.1 ร้อยละของลูกค้าเก่าในอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมัน กลับมาใช้บริการต่อปี เพิ่มขึ้น C ร้อยละของการปิดการขายจากลูกค้าเก่าในอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันต่อปี เพิ่มขึ้น P.1 ใช้ X-Steel program ในการถอดแบบงาน Engineering P.1.1 ระยะเวลาเฉลี่ยในการถอดแบบงาน ต่อน้ำหนักเหล็ก ต่อปี ลดลง P จำนวนชั่วโมงในการถอดแบบงานต่อน้ำหนักเหล็ก 1 ตัน ต่อปี ลดลง P จำนวนชั่วโมงในการแก้ไขแบบงาน ต่อน้ำหนักเหล็ก 1 ตัน ต่อปี ลดลง P.4 สร้างกระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากล ASME Production P.4.1 จำนวนข้อร้องเรียนปัญหาคุณภาพสินค้าจากลูกค้าเท่ากับ 0 (No claim) P จำนวนชิ้นงานบกพร่อง ที่ตรวจพบจากการทำ product audit ต่อคนต่อปีลดลง

4 KPIs O.5 พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน IT
Strategy Owner KPIs Individual KPIs Remark O.5 พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน IT O.5.1 จำนวน ER (Error request) รวมต่อปีลดลง O จำนวนการแจ้ง ER ของแต่ละแผนกที่เกี่ยวกับระบบ Development ต่อปีลดลง พนักงานหนึ่งคนดูแลหนึ่งระบบ O จำนวนการแจ้ง ER ของแต่ละแผนกที่เกี่ยวกับระบบ Operation ต่อปีลดลง O.5.2 ระยะเวลาเฉลี่ยรวมในการแก้ไขปัญหาของ ER (Error request) ต่อปีลดลง O ระยะเวลาเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหาของ ER (Error request) ต่อครั้งต่อปีลดลง O.5.3 ระยะเวลาเฉลี่ยรวมในการให้บริการ UR (User request) ต่อปีลดลง O ระยะเวลาเฉลี่ยในการให้บริการ UR (User request) ต่อครั้งต่อปีลดลง


ดาวน์โหลด ppt ด้านการพัฒนา วิสัยทัศน์องค์การ (Vision) กำไร ด้านการเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google