งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

C1 ขยาย ฐานลูกค้า หน่วยงาน ราชการ : เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำทางการผลิต การบริการด้านงานโครงสร้างเหล็ก ขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรม ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยเป็นอันดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "C1 ขยาย ฐานลูกค้า หน่วยงาน ราชการ : เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำทางการผลิต การบริการด้านงานโครงสร้างเหล็ก ขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรม ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยเป็นอันดับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 C1 ขยาย ฐานลูกค้า หน่วยงาน ราชการ : เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำทางการผลิต การบริการด้านงานโครงสร้างเหล็ก ขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรม ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย ภายในปี 2014 กำไร ด้าน การเงิน F4 วางแผนการ ผลิตอย่างมี ประสิทธิภาพ ด้านลูกค้า ด้าน กระบวนกา รภายใน ด้านการ พัฒนา องค์การ (Org Dev.) (Internal Process) วิสัยทัศน์ องค์การ (Visi on) (Customer) (Financial) F1 สร้าง รายได้ F3 ลด ต้นทุน ทุน ข้อมูล ทุน มนุษย์ ทุน องค์การ O1 พัฒนาทักษะตาม ตำแหน่งงาน P2 ใช้เทคโนโลยี CNC (Computer Numeric Control) การผลิต ที่ทันสมัย O5 พัฒนาระบบ สารสนเทศเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ทำงาน O6 ส่งเสริมให้เกิด COP O7 สร้าง DNA ของ VPE O3 จัดทำสวัสดิการทางเลือก (Benefit of Choice) C3 สร้างและรักษา ความสัมพันธ์ ที่ดีกับคู่ค้า F2 เพิ่มมูลค่า สินค้าและ บริการ C2 รักษาฐานลูกค้าเก่า ในอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำ C4 พร้อมตอบสนอง ความต้องการของ ลูกค้าด้วยบริการที่ เป็นเลิศ สร้างความพึง พอใจ P1 ใช้ X-Steel Program ในการถอดแบบ P3 ส่งมอบสินค้าด้วย ระบบขนส่ง Fast Forwarding P4 สร้างกระบวนผลิตสู่มาตรฐานสากล ASME O2 สร้าง Career Development O4 รักษาคนเก่งและคน ดี C5 ส่งมอบสินค้า คุณภาพและตรงเวลา

2 KPIs StrategyOwnerKPIsIndividual KPIsRemark F.4 การวางแผน การผลิตอย่างมี ประสิทธิภาพ Produ ctio n F.4.1 อัตราส่วน ของรายได้ต่อ ต้นทุนการผลิต ต่อโครงการ เพิ่มขึ้น F.4.1.1 ร้อยละ ของชิ้นงานที่ผลิต ต่อน้ำหนักเหล็ก 1 ตัน เพิ่มขึ้น F.4.2 อัตราส่วน การสูญเสียชิ้นงาน ทั้งหมดต่อ โครงการลดลง F.4.2.1 อัตราส่วนสูญเสีย สำหรับการตัด ชิ้นงานต่อน้ำหนัก เหล็ก 1 ตัน ลดลง F.4.2.2 อัตราส่วนสูญเสีย สำหรับการเชื่อม ชิ้นงานต่อน้ำหนัก เหล็ก 1 ตัน ลดลง

3 KPIs StrategyOwnerKPIsIndividual KPIsRemark C.2 รักษาฐาน ลูกค้าเดิมใน อุตสาหกรรมโรง กลั่นน้ำมัน Sale C.2.1 ร้อยละของ ลูกค้าเก่าใน อุตสาหกรรมโรง กลั่นน้ำมัน กลับมา ใช้บริการต่อปี เพิ่มขึ้น C.2.1.1 ร้อยละ ของการปิดการขาย จากลูกค้าเก่าใน อุตสาหกรรมโรง กลั่นน้ำมันต่อปี เพิ่มขึ้น P.1 ใช้ X-Steel program ในการ ถอดแบบงาน Engine erin g P.1.1 ระยะเวลา เฉลี่ยในการถอด แบบงาน ต่อน้ำหนัก เหล็ก ต่อปี ลดลง P.1.1.1 จำนวน ชั่วโมงในการถอด แบบงานต่อน้ำหนัก เหล็ก 1 ตัน ต่อปี ลดลง P.1.1.2 จำนวน ชั่วโมงในการแก้ไข แบบงาน ต่อน้ำหนัก เหล็ก 1 ตัน ต่อปี ลดลง P.4 สร้าง กระบวนการผลิต ตาม มาตรฐานสากล ASME Produc tion P.4.1 จำนวนข้อ ร้องเรียนปัญหา คุณภาพสินค้าจาก ลูกค้าเท่ากับ 0 (No claim) P.4.1.1 จำนวน ชิ้นงานบกพร่อง ที่ ตรวจพบจากการทำ product audit ต่อ คนต่อปีลดลง

4 KPIs StrategyOwnerKPIsIndividual KPIsRemark O.5 พัฒนาระบบ สารสนเทศ เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน IT O.5.1 จำนวน ER (Error request) รวม ต่อปีลดลง O.5.1.1 จำนวนการ แจ้ง ER ของแต่ละ แผนกที่เกี่ยวกับ ระบบ Development ต่อปี ลดลง พนักงา นหนึ่ง คนดูแล หนึ่ง ระบบ O.5.1.2 จำนวนการ แจ้ง ER ของแต่ละ แผนกที่เกี่ยวกับ ระบบ Operation ต่อปีลดลง O.5.2 ระยะเวลา เฉลี่ยรวมในการแก้ไข ปัญหาของ ER (Error request) ต่อปีลดลง O.5.2.1 ระยะเวลา เฉลี่ยในการแก้ไข ปัญหาของ ER (Error request) ต่อ ครั้งต่อปีลดลง O.5.3 ระยะเวลา เฉลี่ยรวมในการ ให้บริการ UR (User request) ต่อปีลดลง O.5.3.1 ระยะเวลา เฉลี่ยในการ ให้บริการ UR (User request) ต่อ ครั้งต่อปีลดลง


ดาวน์โหลด ppt C1 ขยาย ฐานลูกค้า หน่วยงาน ราชการ : เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำทางการผลิต การบริการด้านงานโครงสร้างเหล็ก ขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรม ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยเป็นอันดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google