งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 9: ผลของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ต่อการค้าระหว่างประเทศ 9.1 ผลของการขยายตัวของระบบ เศรษฐกิจ 9.1.1 ผลทางการผลิต 9.1.2 ผลทางการบริโภค 9.1.3 ผลรวม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 9: ผลของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ต่อการค้าระหว่างประเทศ 9.1 ผลของการขยายตัวของระบบ เศรษฐกิจ 9.1.1 ผลทางการผลิต 9.1.2 ผลทางการบริโภค 9.1.3 ผลรวม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 9: ผลของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ต่อการค้าระหว่างประเทศ 9.1 ผลของการขยายตัวของระบบ เศรษฐกิจ 9.1.1 ผลทางการผลิต 9.1.2 ผลทางการบริโภค 9.1.3 ผลรวม

2 oX Y PWPW C1C1 A1A1 O’

3 oX ( สินค้า ส่งออก ) Y ( สินค้าทดแทน การนำเข้า ) P2P2 P1P1 G A1A1 3. การผลิตไม่สนับสนุนการค้า (antitrade production biased) 2. การผลิตสนับสนุนการค้า (protrade production biased) 1. การผลิตสนับสนุน การค้าอย่างยิ่ง (Ultra-protrade production biased) 9.1.1 ผล ทางการผลิต 4. การผลิตไม่สนับสนุนการค้าอย่างยิ่ง (ultra-antitrade production biased)

4 Y( สินค้าทดแทนการ นำเข้า ) X ( สินค้า ส่งออก ) P0P0 P1P1 o B C1C1 4. การบริโภคไม่สนับสนุนการค้าอย่างยิ่ง (Ultra- antitrade consumption biased) 1. การบริโภคสนับสนุนการค้าอย่างยิ่ง (Ultra- protrade consumption biased) 2. การบริโภคสนับสนุนการค้า (protrade consumption biased) 3. การบริโภคไม่สนับสนุนการค้า (antitrade consumption biased) 9.1.2 ผลทางการ บริโภค

5 9.1.3 ผลรวม ของการขยายตัว ของระบบเศรษฐกิจ ผลสุทธิระหว่าง  ผลทางการผลิต  ผลทางการบริโภค

6 9.2 ที่มาของการขยายตัวของ ระบบเศรษฐกิจ 9.2.1 การเพิ่มขึ้นของปัจจัยการผลิต 9.2.2 ความก้าวหน้าทางเทคนิค (Technological Progress)

7 Y O X Y O X Y O X 50 100 150 75 P1P1 P2P2 50 100 50 100 P1P1 P1P1 R s R R s 110 1405 P2P2 70 s P2P2 9.2.1 ( ก ) การเพิ่มขึ้นของปัจจัยการ ผลิต ผลต่อขอบเขตความสามารถในการผลิต

8 9.2.1 ( ข ) การเพิ่มขึ้นของปัจจัยการ ผลิต ผลต่อประสิทธิผลของปัจจัยการผลิต

9 9.2.1 ( ค ) การเพิ่มขึ้นของปัจจัยการ ผลิต ผลต่อปริมาณการผลิตสินค้าต่างๆ และ Rybczynski Theorem ณ ราคาสินค้าต่างๆ คงที่ - การเพิ่มขึ้นของปัจจัยการผลิตชนิดหนึ่งจะมีผล ทำให้การผลิตสินค้าที่ใช้ปัจจัยนั้นเข้มข้น เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าการเพิ่มขึ้นของปัจจัย การผลิต - และมีผลให้การผลิตสินค้าอื่นลดลง ----- อ่านคำอธิบายหน้า 253 ------

10 9.2.2 ความก้าวหน้าทางเทคนิค (Technological Progress) 9.2.2 ( ก ) ประเภทของ Technological Progress 1. Embodied Technological Progress 2. Disembodied Technological Progress  Neutral Technical Progress  Labor-saving Technical Progress  Capital-saving Technical Progress

11 Y O X 150 75 Y O X 50 100 50 100 ก ) เกิดความก้าวหน้า ทางเทคนิคเฉพาะใน สินค้า Y ข ) เกิดความก้าวหน้า ทางเทคนิคเฉพาะใน สินค้า X 9.2.2 ( ข ) ความก้าวหน้าทางเทคนิค กับขอบเขตความสามารถในการ ผลิตของประเทศ

12 Y O X Y O X PWPW P’ W A1A1 A2A2 CIC 1 C1C1 O2O2 o1o1 CIC’ C2C2 C3C3 C4C4 PWPW A2A2 A1A1 N M Y1Y1 X1X1 Y2Y2 X2X2 9.3 ผลของการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ต่อ การค้าและสวัสดิการ กรณีประเทศเล็ก 9.3.1 ผลของการเติบโตที่เกิดจากปัจจัยการผลิต เพิ่มขึ้น กรณีประเทศเล็ก กรณี แรงงานเพิ่ม

13 ผลของการเติบโตของปัจจัยการผลิต ( กรณี แรงงานเพิ่ม ) กับสวัสดิการของปท.

14 ox y C2C2 A1A1 A2A2 PwPw P’ w C1C1 CIC 2 CIC 1 9.3.2 ผลของความก้าวหน้าทางเทคนิคต่อการค้า และสวัสดิการ กรณีประเทศเล็ก

15 X y CIC 1 CIC 2 CIC 3 P W1 P’ W1 B1B1 C1C1 C3C3 B3B3 P W2 C2C2 B2B2 O 9.4.1 ผลของการเติบโตที่เกิดจากปัจจัยการผลิต เพิ่มขึ้น กรณีประเทศใหญ่ กรณีทุน เพิ่ม O3O3 O1O1 9.4 ผลของการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ต่อ การค้าและสวัสดิการ กรณีประเทศใหญ่

16 Y X P W1 B2B2 B1B1 P W2 W O

17 P W1 A2A2 A1A1 A1A1 P W2 CIC 2 CIC 1 CIC 2 CIC 1 A2A2 O X y ( แรงงานเข้มข้น ) ( ทุนเข้มข้น ) O y x ( แรงงานเข้มข้น ) 9.4.2 การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ทำ ให้ปท. แย่ลง, กรณีปท. ใหญ่

18 y x y x oo P W1 O1O1 A1A1 CIC 2 C1C1 E2E2 P’ W1 CIC 1 E1E1 O3O3 A2A2 C2C2 P W2 CIC 3 C3C3 A3A3 A1A1 W P W1 P W2 T A2A2 9.4.3 การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เป็นผลดี กับประเทศ, กรณีปท. ใหญ่

19 หมดเล่ม แล้ว


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 9: ผลของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ต่อการค้าระหว่างประเทศ 9.1 ผลของการขยายตัวของระบบ เศรษฐกิจ 9.1.1 ผลทางการผลิต 9.1.2 ผลทางการบริโภค 9.1.3 ผลรวม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google