งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 9: ผลของการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่อการค้าระหว่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 9: ผลของการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่อการค้าระหว่างประเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 9: ผลของการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่อการค้าระหว่างประเทศ
บทที่ 9: ผลของการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่อการค้าระหว่างประเทศ 9.1 ผลของการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ 9.1.1 ผลทางการผลิต 9.1.2 ผลทางการบริโภค 9.1.3 ผลรวม

2 Y C1 O’ A1 PW o X

3 9.1.1 ผลทางการผลิต Y(สินค้าทดแทนการนำเข้า) P2 P1 o X (สินค้าส่งออก) G
4.การผลิตไม่สนับสนุนการค้าอย่างยิ่ง (ultra-antitrade production biased) P2 3.การผลิตไม่สนับสนุนการค้า (antitrade production biased) P1 2. การผลิตสนับสนุนการค้า (protrade production biased) G 1.การผลิตสนับสนุนการค้าอย่างยิ่ง (Ultra-protrade production biased) A1 o X (สินค้าส่งออก)

4 9.1.2 ผลทางการบริโภค o Y(สินค้าทดแทนการนำเข้า) P0 P1 B C1
1.การบริโภคสนับสนุนการค้าอย่างยิ่ง (Ultra-protrade consumption biased) Y(สินค้าทดแทนการนำเข้า) P0 2.การบริโภคสนับสนุนการค้า (protrade consumption biased) 3.การบริโภคไม่สนับสนุนการค้า (antitrade consumption biased) P1 B 4.การบริโภคไม่สนับสนุนการค้าอย่างยิ่ง(Ultra-antitrade consumption biased) C1 o X (สินค้าส่งออก)

5 9.1.3 ผลรวม ของการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ
ผลสุทธิระหว่าง ผลทางการผลิต ผลทางการบริโภค

6 9.2 ที่มาของการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ
9.2.1 การเพิ่มขึ้นของปัจจัยการผลิต 9.2.2 ความก้าวหน้าทางเทคนิค (Technological Progress)

7 9.2.1 (ก) การเพิ่มขึ้นของปัจจัยการผลิต ผลต่อขอบเขตความสามารถในการผลิต
Y O X Y O X Y O X P2 150 75 70 P2 s 140 55 s P2 50 100 P1 50 100 P1 50 100 P1 R R R s 110

8 9.2.1 (ข) การเพิ่มขึ้นของปัจจัยการผลิต ผลต่อประสิทธิผลของปัจจัยการผลิต

9 ----- อ่านคำอธิบายหน้า 253 ------
9.2.1 (ค) การเพิ่มขึ้นของปัจจัยการผลิต ผลต่อปริมาณการผลิตสินค้าต่างๆ และ Rybczynski Theorem ณ ราคาสินค้าต่างๆ คงที่ - การเพิ่มขึ้นของปัจจัยการผลิตชนิดหนึ่งจะมีผลทำให้การผลิตสินค้าที่ใช้ปัจจัยนั้นเข้มข้นเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าการเพิ่มขึ้นของปัจจัยการผลิต - และมีผลให้การผลิตสินค้าอื่นลดลง ----- อ่านคำอธิบายหน้า

10 9.2.2 ความก้าวหน้าทางเทคนิค (Technological Progress)
1. Embodied Technological Progress 2. Disembodied Technological Progress Neutral Technical Progress Labor-saving Technical Progress Capital-saving Technical Progress

11 9.2.2 (ข) ความก้าวหน้าทางเทคนิคกับขอบเขตความสามารถในการผลิตของประเทศ
Y Y O X X 75 50 100 50 100 O 150 ข) เกิดความก้าวหน้าทางเทคนิคเฉพาะในสินค้า X ก) เกิดความก้าวหน้าทางเทคนิคเฉพาะในสินค้า Y

12 9.3 ผลของการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ต่อการค้าและสวัสดิการ กรณีประเทศเล็ก
9.3.1 ผลของการเติบโตที่เกิดจากปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้น กรณีประเทศเล็ก กรณีแรงงานเพิ่ม Y O X CIC’ P’W Y O X PW A2 C3 CIC1 C2 Y2 X2 PW N C4 A1 C1 o1 M Y1 X1 A1 A2 O2

13 ผลของการเติบโตของปัจจัยการผลิต (กรณีแรงงานเพิ่ม) กับสวัสดิการของปท.

14 9.3.2 ผลของความก้าวหน้าทางเทคนิคต่อการค้าและสวัสดิการ กรณีประเทศเล็ก
y CIC2 P’w CIC1 C2 Pw C1 A1 A2 o x

15 9.4 ผลของการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ต่อการค้าและสวัสดิการ กรณีประเทศใหญ่
9.4.1 ผลของการเติบโตที่เกิดจากปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้น กรณีประเทศใหญ่ กรณีทุนเพิ่ม X y CIC3 CIC2 CIC1 C3 C2 O3 C1 O1 B2 B1 B3 PW2 PW1 P’W1 O

16 B2 PW1 B1 X PW2 W O Y

17 9.4.2 การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ทำให้ปท.แย่ลง, กรณีปท.ใหญ่
O X y (แรงงานเข้มข้น) (ทุนเข้มข้น) O y x (ทุนเข้มข้น) (แรงงานเข้มข้น) CIC2 CIC1 CIC1 CIC2 PW1 PW1 PW2 PW2 A2 A2 A1 A1

18 9.4.3 การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เป็นผลดีกับประเทศ, กรณีปท.ใหญ่
PW2 y x y x CIC2 PW2 CIC3 C3 A2 P’W1 PW1 A1 C2 E1 CIC1 PW1 A2 W E2 C1 O3 A3 T O1 A1 o o

19 หมดเล่มแล้ว


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 9: ผลของการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่อการค้าระหว่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google