งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3.4 ประโยชน์จากการค้าภายใต้ข้อ สมมติต้นทุนเพิ่มขึ้น X Y Y X CI C 1 A CIC 1 B P B = 4 P A = 1 Note:, B A CI C 2 A P w = 2 CIC 2 B A’ A* B* B’ M PPC A PPC.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3.4 ประโยชน์จากการค้าภายใต้ข้อ สมมติต้นทุนเพิ่มขึ้น X Y Y X CI C 1 A CIC 1 B P B = 4 P A = 1 Note:, B A CI C 2 A P w = 2 CIC 2 B A’ A* B* B’ M PPC A PPC."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3.4 ประโยชน์จากการค้าภายใต้ข้อ สมมติต้นทุนเพิ่มขึ้น X Y Y X CI C 1 A CIC 1 B P B = 4 P A = 1 Note:, B A CI C 2 A P w = 2 CIC 2 B A’ A* B* B’ M PPC A PPC B N 3.4.1 ประโยชน์จากการค้า ( กรณี ประเทศใหญ่ )

2 3.4 ประโยชน์จากการค้าภายใต้ข้อ สมมติต้นทุนเพิ่มขึ้น X Y CI C 1 A P A = 1 Note: A A’ A* C PPC A 3.4.1 ประโยชน์จากการค้า ( กรณี ประเทศเล็ก ) P w = 2 P’ w = 2 CI C 2 A CI C 3 A O1O1 O2O2,

3 CIC A 0 y x y x p0p0 A0A0 p0p0 CIC A 1 p1p1 A1A1 p1p1 o1o1 x1x1 y1y1 PPC A c1c1 CIC A 2 c2c2 p2p2 A2A2 o2o2 x2x2 y2y2 p2p2 p3p3 CIC A 3 A3A3 c3c3 p3p3 o o o3o3 x3x3 y3y3 oAoA 3.7 เส้นเสนอ (Offer Curve หรือ Reciprocal Demand) สินค้านำเข้า ของ A ( สินค้าส่งออก ของ B ) สินค้าส่งออก ของ A ( สินค้านำเข้า ของ B ) D1D1 D2D2 D3D3  OO A = เส้น offer curve ของปท. A ทุกๆจุดบน offer curve แสดงถึงภาวะ ดุลยภาพในการผลิต  ทุกๆจุดบน offer curve แสดงถึงภาวะ ดุลยภาพในการผลิต และการบริโภค ณ ระดับราคาสัมพัทธ์ หนึ่งๆ และการบริโภค ณ ระดับราคาสัมพัทธ์ หนึ่งๆ ณ จุด O ในรูปที่ 2 ราคาสัมพัทธ์ ( อัตราการค้า ) = P 0  ณ จุด O ในรูปที่ 2 ราคาสัมพัทธ์ ( อัตราการค้า ) = P 0 ไม่มี การค้า

4 3.8 อัตราการค้าดุลยภาพและ ดุลยภาพทั่วไป X Y A B O Note: O A = Offer Curve ของ A, O B = Offer Curve ของ B, PEPE PBPB PAPA XEXE P1P1 YEYE X1BX1B Y1BY1B Y1AY1A X1AX1A,,

5 ดุลยภาพหลากหลายและดุลยภาพ ที่ไม่มีเสถียรภาพ X Y B O Note:, O A = Offer Curve ของ A O B = Offer Curve ของ B,, PAPA PBPB A P1P1 P2P2 P3P3 P0P0 E1E1 E2E2 E3E3 I H G P5P5 P4P4 P6P6

6 K 0L X Y Factor Intensity Reversal สมมติว่า ในการผลิตสินค้า X ปัจจัย K และ L ใช้ทดแทนกันได้ดี ในการผลิตสินค้า Y ปัจจัย K และ L ใช้ ทดแทนกันได้ไม่ดี,

7 K w/r LK/L X Y C1C1 D1D1 C2C2 D2D2 D’ 1 C’ 2 D’ 2 C’ 1 X’ Y’ 4.7 ความสัมพันธ์ระหว่างราคาสัมพัทธ์ของปัจจัยการผลิต (w/r) กับ สัดส่วนของปัจจัยที่ใช้ในการผลิต (K/L) (k)

8 4.8 ความสัมพันธ์ระหว่างราคาสัมพัทธ์ของสินค้า (P x /P y ) กับ ราคาสัมพัทธ์ของปัจจัยการผลิต (w/r) Y XOXOX OYOY P2P2 P1P1 X1X1 PPC X1X1 E1E1 X2X2 Y1Y1 Y1Y1 e1e1 K K L L Y2Y2 X2X2 e2e2 E2E2 Y2Y2

9 Y X 0 PPC B CIC 0 PBPB PPC A PAPA A0A0 B0B0 ปท. A มี L- abundance 4.9.1 H-O Theory ตามคำนิยามทางกายภาพ ปท. B มี K- abundance CIC 1 B1B1 A1A1 E O2O2 O1O1 PEPE

10 Y X 0 ปท. A มี L- abundance ปท. B มี K- abundance A1A1 ถ้า CIC ของปท. คู่ค้าต่างกัน ปท. A ส่งออก Y ปท. B ส่งออก X PBPB CIC B PPC B ขัดกับ H-O Theory PAPA PPC A CIC B


ดาวน์โหลด ppt 3.4 ประโยชน์จากการค้าภายใต้ข้อ สมมติต้นทุนเพิ่มขึ้น X Y Y X CI C 1 A CIC 1 B P B = 4 P A = 1 Note:, B A CI C 2 A P w = 2 CIC 2 B A’ A* B* B’ M PPC A PPC.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google