งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ คุณธรรม ” และ “ จริยธรรม ” ดร. สมโภชน์ นพคุณ รองเลขาธิการ ก. พ. สำนักงาน ก. พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ คุณธรรม ” และ “ จริยธรรม ” ดร. สมโภชน์ นพคุณ รองเลขาธิการ ก. พ. สำนักงาน ก. พ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ คุณธรรม ” และ “ จริยธรรม ” ดร. สมโภชน์ นพคุณ รองเลขาธิการ ก. พ. สำนักงาน ก. พ.

2 ความหมาย “ คุณธรรม ” และ “ จริยธรรม ” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ. ๒๕๔๒ : “ คุณธรรม ” คือ “ สภาพคุณงามความดี ” “ จริยธรรม ” คือ “ ธรรมที่เป็นข้อประพฤติ ปฏิบัติ ” “ ศีลธรรม ” และ “ กฎศีลธรรม ” ดังนั้น ท่านองคมนตรี ศาสตราจารย์ ธานินทร์ กรัยวิเชียร จึงได้สรุปไว้ อย่างน่าฟังว่า “ การที่จะวินิจฉัยว่าบุคคลใด มี คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นมากน้อย เพียงใดนั้น ย่อมต้องพิจารณาโดยรวมว่า บุคคลนั้นประกอบคุณงามความดี อะไรบ้าง ? มีอุปนิสัยและประพฤติปฏิบัติ ตนอย่างไร ? ดำรงตนอยู่ในกรองของ กฎหมายและศีลธรรมเพียงใด ? เป็นผู้มี ความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน และต่อ สังคมอย่างไร ?”

3 INTEGRITY ( ความถูกต้องชอบธรรม )  หัวใจของคุณธรรมและจริยธรรม ก็คือ การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม หรือ INTEGRITY  บุคคลใดจะมี INTEGRITY ต้องปฏิบัติ ตนเองให้ครบถ้วน 3 ขั้นตอนนี้  (1) พินิจพิเคราะห์แยกแยะได้ว่า สิ่งใดเป็น สิ่งที่ถูกต้อง หรือสิ่งใดเป็นสิ่งที่ผิดให้กระจ่าง ชัด  (2) ปฏิบัติตามสิ่งที่ตนเชื่อว่าถูกต้องอย่าง เคร่งครัด แม้จะทำให้ตนลำบาก หรือเสีย ผลประโยชน์ก็ตาม  (3) ประกาศให้ผู้อื่นได้ทราบโดยทั่วกันว่า ตนได้ปฏิบัติไปเช่นนั้น โดยได้พิเคราะห์ แยกแยะว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว

4  ความแตกต่างระหว่าง INTEGRITY กับ HONESTY INTEGRITY + HONESTY  HONESTY ตัวเองมีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่คดโกง เคารพ กฎระเบียบไม่ แสวงหาประโยชน์มิควรได้  INTEGRITY ( ความถูกต้องชอบธรรม ) ท่านเป็นหัวหน้า ท่าน ปล่อยให้ลูกน้องท่านปฏิบัติ โดยทุจริต และท่านก็รู้  ถ้าท่านห้ามปราบ ป้องกันแก้ไข ก็ แสดงออกที่ถูกต้องชอบ ตามที่ยึดมั่น  หากปล่อยละเลย ธุระ ไม่ใช่ ก็แสดงว่า ท่านไม่ ยึดในความถูกต้อง  ดังนั้น ทั้ง 2 คำ จึงต้องควบคู่กันไปเสมอสำหรับ ผู้นำ ผู้บริหาร ทุกระดับทุกภาคส่วน

5 ค่านิยมหลัก - จริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ  ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ ของรัฐ 9 ประการ ( ผู้ตรวจการแผ่นดิน ) 1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 2. การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และ รับผิดชอบ 3. การยึดถือผลประโยชน์ของชาติเหนือกว่า ประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 4. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูก กฎหมาย 5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มี อัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มี คุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

6 ค่านิยมหลัก - จริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ  ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร ระบุ ค่านิยมหลัก 3 ประการ คือ 1. ยึดมั่นและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และระบอบการปกครอง ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข ( แทนข้อ 3,8) 2. ยึดมั่นในความถูกต้องและชอบธรรม ( แทนข้อ 1,2,4,7,9) 3. บริการประชาชน ( แทนข้อ 5,6)

7 คนดีคือใคร ?  คนดี ต้องมีคติธรรม ตามวิถีชีวิตของสังคมไทย ดังนี้ 1. มีสัจจะ พูดความจริง (TRUTH) 2. มีความซื่อสัตย์สุจริต (HONESTY) 3. มีความระลึกในหน้าที่ (SENSE OF DUTY) 4. มีความอดทน อดกลั้น (PATIENCE) 5. มีความเป็นธรรม (FAIR PLAY) 6. มีความเอาใจเขามาใส่ใจเรา (CONSIDERATION FOR OTHERS) 7. มีเมตตาธรรม (KINDNESS) 8. มีความกตัญญู (GRATITUDE) 9. มีความสุภาพ (POLITENESS) 10. มีสัมมาคารวะต่อผู้มีอาวุโส (RESPECT FOR ELDERS) 11. มีการรักษาคำพูด (PROMISE) 12. มีจิตสาธารณะ และเสียสละเพื่อส่วนรวม (PUBLIC CONSCIENCE)  การพัฒนาคน ต้องปลูกฝัง ให้มีทั้ง 12 ประการ


ดาวน์โหลด ppt “ คุณธรรม ” และ “ จริยธรรม ” ดร. สมโภชน์ นพคุณ รองเลขาธิการ ก. พ. สำนักงาน ก. พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google