งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พฤติกรรมผู้บริโภค. ทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Theory of Utility) อรรถประโยชน์ (Utility) : ความพอใจที่ผู้บริโภคได้รับจากการบริโภค สินค้าและบริการในขณะหนึ่ง : สามารถวัดค่าได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พฤติกรรมผู้บริโภค. ทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Theory of Utility) อรรถประโยชน์ (Utility) : ความพอใจที่ผู้บริโภคได้รับจากการบริโภค สินค้าและบริการในขณะหนึ่ง : สามารถวัดค่าได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พฤติกรรมผู้บริโภค

2 ทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Theory of Utility) อรรถประโยชน์ (Utility) : ความพอใจที่ผู้บริโภคได้รับจากการบริโภค สินค้าและบริการในขณะหนึ่ง : สามารถวัดค่าได้ : หน่วย “ ยูทิล ” (Util)

3 ความพอใจที่เพิ่มขึ้นเมื่อ ได้รับข้าวซอยเพิ่มขึ้น จาก 0 เป็น 1 ชาม - 25 04 43 82 101 -0 ความพอใจ (ยูทิล) ข้าวซอย (ชาม) ความพอใจที่เพิ่มขึ้นเมื่อ ได้รับข้าวซอยเพิ่มขึ้น จาก 1 เป็น 2 ชาม ความพอใจที่เพิ่มขึ้นเมื่อ ได้รับข้าวซอยเพิ่มขึ้น จาก 2 เป็น 3 ชาม

4 ความพอใจที่เพิ่มขึ้นเมื่อได้ข้าวซอยเพิ่มขึ้น 1 ชาม Marginal Utility อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม หรือ อรรถประโยชน์หน่วย สุดท้าย (Marginal Utility : MU) ความพอใจที่ผู้บริโภคได้รับเพิ่มขึ้น จากการบริโภคสินค้าเพิ่มขึ้น 1 หน่วย

5 20 22 18 10 0 TU (ยูทิล) - 25 04 43 82 101 -0 MU (ยูทิล) ข้าวซอย (ชาม) ข้าวซอยทั้งหมด 2 ชาม ให้ความพอใจรวมเท่าใด 10 + 8 = 18 ยูทิล TU : Total Utility (ความพอใจรวม) 10 + 8 + 4 + 0 = 22 ยูทิล

6 TU n = MU 1 + MU 2 + MU 3 +... + MU n ความพอใจรวม (Total Utility : TU) : ผลรวมของอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม (MU) ที่ได้ จากการบริโภคสินค้าตั้งแต่หน่วยแรกถึงหน่วยที่ กำลังพิจารณาอยู่ n TU n =  MU i i = 1

7 - 2 0 4 8 10 - MU (ยูทิล) 20 22 18 10 0 TU (ยูทิล) 5 4 3 2 1 0 ข้าวซอย (ชาม) 20 - 22 = - 2 ยูทิล 10 - 0 = 10 ยูทิล 18 - 10 = 8 ยูทิล

8 Marginal Utility : MU MU n = TU n - TU n – 1 MU n =  TU QQ

9 - 2 0 4 8 10 - MU (ยูทิล) 20 22 18 10 0 TU (ยูทิล) 5 4 3 2 1 0 ข้าวซอย (ชาม) MU มีค่าลดลงเมื่อได้ บริโภคสินค้าเพิ่มขึ้น กฎการลดน้อยถอยลงของ อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม

10 กฎการลดน้อยถอยลงของอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม (Law of Diminishing Marginal Utility) : เมื่อผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น ทีละหน่วยแล้ว อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม (MU) ของสินค้านั้นจะลดลงตามลำดับ

11 TU Q 0 5 10 15 20 25 MU Q 0 5 10 -5 54321 54321 TU MU

12 1.สินค้าที่บริโภคหน่วยแรกๆ จะให้ความพอใจ ส่วนเพิ่ม ( MU ) สูงกว่าหน่วยหลัง 2.TU มีค่าสูงสุด เมื่อ MU เท่ากับ “ศูนย์” และ TU จะลดลง เมื่อ MU มีค่าติดลบ ความสัมพันธ์ของ TU และ MU

13 ดุลยภาพของผู้บริโภค เมื่อผู้บริโภคได้รับความพอใจหรืออรรถประโยชน์ รวมสูงสุดแล้ว ผู้บริโภคย่อมไม่คิดเปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนการบริโภคไปจากเดิม ผู้บริโภคอยู่ในภาวะดุลยภาพ

14 ดุลยภาพของผู้บริโภค 1. กรณีผู้บริโภคมีรายได้ไม่จำกัด 2. กรณีผู้บริโภคมีรายได้จำกัด 2.1 กรณีมีการซื้อสินค้าชนิดเดียว 2.2 กรณีมีการซื้อสินค้าหลายชนิด และราคาสินค้าไม่เท่ากัน

15 กรณีผู้บริโภคมีรายได้ไม่จำกัด จำนวน ซื้อ MU (Util) สินค้า A สินค้า B สินค้า C 1645 2423 3310 420- 1 50- 2- 4 TU สูงสุด เมื่อ MU = 0 6 10 13 15 4 6 7 7 5 5 8 8 7 3 TU บริโภค A = 5 ชิ้น, B = 4 ชิ้น, C = 3 ชิ้น TU t = 15 + 7 + 8 = 30 ยูทิล

16 กรณีผู้บริโภคมีรายได้ไม่จำกัด TU t มีค่าสูงสุดเมื่อ MU A = MU B =... = 0

17 กรณีผู้บริโภคมีรายได้จำกัด : กรณีมีการซื้อสินค้าชนิดเดียว เปรียบเทียบค่าอรรถประโยชน์ที่เขาได้รับจาก สินค้าหน่วยนั้นๆ กับอรรถประโยชน์ที่จะต้อง สูญเสียไปจากการจ่ายเงินค่าซื้อสินค้าหน่วยนั้น TU สูงสุดเมื่อ MU ของสินค้านั้น = MU ของเงินที่ใช้ซื้อสินค้า

18 MU ของเงินที่ใช้ซื้อสินค้า เงินที่ใช้ซื้อสินค้า เงินที่จ่ายซื้อสินค้าแต่ละหน่วยราคาสินค้า

19 ถ้า MU m คือ MU ของเงิน 1 หน่วย P A คือ ราคาของสินค้า A MU ของเงินที่ใช้ซื้อสินค้า A MU m x P A

20 TU สูงสุดเมื่อ MU ของสินค้านั้น = MU ของเงินที่ใช้ซื้อสินค้า MU A = MU m x P A (MU m = 1)MU A = P A TU สูงสุดเมื่อ MU A = P A

21 กรณีซื้อสินค้าชนิดเดียว TU สูงสุดเมื่อ MU A = P A MU, P QAQA 0 5 10 15 20 1020 3040 MU A P = 15 P = 10

22 กรณีผู้บริโภคมีรายได้จำกัด : กรณีมีการซื้อสินค้าหลายชนิดและราคาสินค้า ไม่เท่ากัน เลือกสินค้าที่ให้ค่า MU สูงสุดก่อน แล้วจึงเลือก สินค้าที่ให้ค่า MU ต่ำลงมาจนกว่างบประมาณ จะหมด MU ต่ำลง TU สูงขึ้น

23 สินค้า A ราคา P A บาท ให้อรรถประโยชน์ = MU A สินค้า A ราคา 1 บาท ให้อรรถประโยชน์ = ราคา 1 บาท PAPA MU A สินค้า A ราคา P A สินค้า B ราคา P B (P A  P B )

24 1 2 4 8 10 0.5 1 1.5 2 3 MU / P 25165 24154 22133 18102 61 TU ดินสอ (แท่ง)ปากกา (ด้าม) จำนวน ซื้อ สมมติปากการาคาด้ามละ 2 บาทและดินสอราคาแท่งละ 1 บาท และผู้บริโภคมีเงิน 8 บาท 1 2 4 5 37 86 10 24 MU 6 4 3 2 1 MU 10 8 4 2 1

25 ดุลยภาพของผู้บริโภค ( TU สูงสุด) เกิดขึ้นเมื่อ ซื้อปากกา 2 ด้าม และดินสอ 4 แท่ง TU t = 10 + 24 = 34 Util PAPA MU A ==... = PBPB MU B PnPn MU n

26 1 2 4 8 10 1 2 3 4 6 25165 24154 22133 18102 61 MU / P TU MU / P TU ดินสอ (แท่ง)ปากกา (ด้าม) จำนวน ซื้อ สมมติปากกามีราคาลดลงเป็น 1 บาท/ด้าม ราคาดินสอเท่า เดิม ( 1 บาท/แท่ง) และผู้บริโภคมีเงิน 8 บาทเท่าเดิม 1524

27 ซื้อปากกา 4 ด้าม และดินสอ 4 แท่ง TU t = 15 + 24 = 39 Util ดุลยภาพของผู้บริโภค

28 จุดอ่อนของทฤษฎีอรรถประโยชน์ 1. อรรถประโยชน์ที่มีหน่วยวัดเป็นยูทิลนั้น เป็นเรื่องของความรู้สึกนึกคิด ไม่มีตัวตน ไม่สามารถวัดค่าได้แน่นอน เป็นเพียงการ ประมาณตัวเลข ซึ่งอาจผิดพลาดได้ 2. ผู้บริโภคมักไม่ได้คำนึงถึงการเปรียบเทียบ อรรถประโยชน์เพิ่มอย่างแท้จริง เพียงแต่อาศัย ความเคยชินในการซื้อสินค้าเท่านั้น

29 3. ผู้บริโภคไม่สามารถวางแผนที่จะซื้อสินค้าอะไร จำนวนเท่าใด จึงจะได้รับอรรถประโยชน์สูงสุด เนื่องจากภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จุดอ่อนของทฤษฎีอรรถประโยชน์

30 Quiz กรณี 1 ดุลยภาพของผู้บริโภค ปากการาคา 2 บาท ซื้อได้ 2 ด้าม ดินสอราคา 1 บาท ซื้อได้ 4 แท่ง ให้วาดเส้นอุปสงค์ของสินค้าที่สามารถวาดได้ กรณี 2 ดุลยภาพของผู้บริโภค ปากการาคา 1 บาท ซื้อได้ 4 ด้าม ดินสอราคา 1 บาท ซื้อได้ 4 แท่ง

31 P Q 1 2 2 4 D Demand ของปากกา Q P = f (P P, P PC, รายได้) โดย P PC, รายได้คงที่

32 ทฤษฎีเส้นความพอใจเท่ากัน เส้นความพอใจเท่ากัน (Indifference Curve) คือ เส้นที่แสดงปริมาณของสินค้า 2 ชนิด ที่ จะทำให้ผู้บริโภคได้รับความพอใจเท่ากัน

33 แผนการซื้อสินค้า Yสินค้า X ABCDEFABCDEF 20 14 9 5 2 0 012345012345 y X 20 – 15 – 10 – 5 – 0 1 2 3 4 5 I I I I I Indifference Curve

34 y X 0 IC 1 IC 2 IC 3 แผนที่เส้นความพอใจเท่ากัน (Indifference Map)

35 คุณสมบัติของเส้นความพอใจเท่ากัน - เส้นลาดจากซ้ายมาขวา - โค้งเว้าเข้าหาจุดกำเนิด - จะตัดกันไม่ได้

36 y X 0 IC 1 IC 2 C B A

37 เส้นงบประมาณหรือเส้นราคา (Budget line or Price line) คือ เส้นที่แสดงจำนวนต่างๆ ของสินค้า 2 ชนิดที่ สามารถซื้อด้วยงบประมาณจำนวนหนึ่งตามที่กำหนดไว้ ณ ราคาตลาดขณะนั้น

38 งบประมาณ 1,000 บาท สินค้า x ราคา หน่วยละ 100 บาท สินค้า y ราคาหน่วยละ 250 บาท 1,000 บาท ซื้อสินค้า x ได้ = 10 หน่วย จุด C 1,000 บาท ซื้อสินค้า y ได้ = 4 หน่วย จุด A ถ้าซื้อทั้ง 2 อย่างซื้อ x ได้ = 5 หน่วย y ได้= 2 หน่วย 1,000 100 1,000 250 500 100 500 250

39 y X 0 4 – 3 – 2 – 1 – 5 10 I A C B

40 เส้นงบประมาณเปลี่ยนแปลงได้จากสาเหตุ รายได้หรืองบประมาณเปลี่ยนแปลง y X 0 4 10 รายได้ผู้บริโภคลดลง รายได้ผู้บริโภคเพิ่มขึ้น

41 ราคาสินค้าเปลี่ยนแปลง y X 0 4 10 ราคา x ลดลง ราคา x เพิ่มขึ้น ราคา x เปลี่ยนแปลง ขณะที่ y คงที่

42 ราคา y เปลี่ยนแปลง ขณะที่ x คงที่ y X 0 4 10 ราคา y ลดลง ราคา y เพิ่มขึ้น

43 การหาดุลยภาพของผู้บริโภคโดยทฤษฎีเส้นความพอใจเท่ากัน y X 0 จุดดุลยภาพ คือ จุดที่เส้นงบประมาณสัมผัสเส้นความพอใจ เท่ากัน คือ จุด E IC 1 IC 2 C B A E IC 3


ดาวน์โหลด ppt พฤติกรรมผู้บริโภค. ทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Theory of Utility) อรรถประโยชน์ (Utility) : ความพอใจที่ผู้บริโภคได้รับจากการบริโภค สินค้าและบริการในขณะหนึ่ง : สามารถวัดค่าได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google