งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lecture 8 1. ประเภทของปัจจัยการผลิต 2  ปัจจัยคงที่ (fixed factor)  ปริมาณการใช้ไม่ได้แปรผันตามปริมาณผลผลิต  ปัจจัยแปรผัน (variable factor)  ปริมาณการใช้แปรผันตามปริมาณผลผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lecture 8 1. ประเภทของปัจจัยการผลิต 2  ปัจจัยคงที่ (fixed factor)  ปริมาณการใช้ไม่ได้แปรผันตามปริมาณผลผลิต  ปัจจัยแปรผัน (variable factor)  ปริมาณการใช้แปรผันตามปริมาณผลผลิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lecture 8 1

2 ประเภทของปัจจัยการผลิต 2  ปัจจัยคงที่ (fixed factor)  ปริมาณการใช้ไม่ได้แปรผันตามปริมาณผลผลิต  ปัจจัยแปรผัน (variable factor)  ปริมาณการใช้แปรผันตามปริมาณผลผลิต  ช่วงเวลาการผลิต  ระยะสั้น (short run): เปลี่ยนปริมาณปัจจัยคงที่ ไม่ได้  ระยะยาว (long run) : เปลี่ยนปริมาณปัจจัยคงที่ได้

3 สมการการผลิต (production function) 3  สมการทางคณิตศาสตร์ที่แสดงปริมาณผลผลิต สูงสุดของสินค้าชนิดหนึ่ง ที่สามารถผลิตได้จาก ปัจจัยการผลิตที่กำหนดจากเทคโนโลยี  ตัวอย่างของสมการการผลิต  Q = AK a L b ---Cobb-Douglas การผลิต Y ( หน่วย ) วิธีผลิต 1 วิธีผลิต 2 วิธีผลิต 3 L124 K321 Y222

4 ความเข้มในการผลิต (factor intensity) 4  สัดส่วน K ต่อ L เป็นตัวชี้วัดความเข้มในการใช้ ปัจจัยการผลิต  วิธีผลิต 1 จะเป็นวิธีผลิตที่มีความเข้มในปัจจัยทุน (capital intensive)  เปรียบเทียบกับวิธีผลิต 2 และวิธีผลิต 3  วิธีผลิต 2 เป็นวิธีผลิตที่มีความเข้มในปัจจัยทุน  เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีผลิต 3  ที่มีความเข้มในแรงงานเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีผลิต 1

5 ผลตอบแทนการผลิต 5  อัตราคงที่ (constant returns to scale)  ผลผลิตเพิ่มขึ้นในสัดส่วนเดียวกับปริมาณปัจจัย การผลิต  ผลตอบแทนที่มีอัตราเพิ่มขึ้น (increasing returns to scale)  ผลผลิตเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าการเพิ่มของปัจจัย การผลิต  ผลตอบแทนที่มีอัตราลดลง (decreasing returns to scale)  ผลผลิตเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำกว่าการเพิ่มของปัจจัย การผลิต

6 เส้นผลผลิตเท่ากัน (isoquant) 6  ตัวอย่าง : ทางเลือกในการผลิต Y ในปริมาณ 10 หน่วย

7 อัตราการทดแทนส่วนเพิ่มทางเทคนิค (marginal rate of technical substitution) 7  ปริมาณ K ที่สามารถทดแทนได้ด้วย L 1 หน่วย  ความลาดชันของเส้นผลผลิตเท่ากัน  MRTS ลดลงเมื่อมีการใช้ L ทดแทน K  การทดแทน K ด้วย L ไปเรื่อยๆทำให้ ความสามารถในการทำงานของ L ลดลง mrts จึงลดลง  เด็ก 5 คนกับพลั่ว 5 ตัว ขุดทรายได้รวมกัน 10 กิโลกรัม  การลดจำนวนพลั่วแต่เพิ่มจำนวนเด็กทำให้เด็ก บางคนต้องขุดทรายด้วยมือ เขาจึงขุดทรายได้ น้อยลง  ในที่สุดต้องเพิ่มเด็กในจำนวนที่เพิ่มขึ้น เมื่อลด พลั่วลง 1 ตัว เพราะมีคนใช้มือเพิ่มขึ้น

8 ความต่อเนื่องของเส้นผลผลิตเท่ากัน 8

9 9 การผลิตในระยะสั้น วิธีผลิต KLYAPLAPKMPL ไม่ผลิต 3000--- 1 102020.672 230 110.5 330120600.520.3 ?3015? APL = ผลผลิตเฉลี่ยของ L MPL = ผลผลิตส่วนเพิ่มของ L APK = ผลผลิตเฉลี่ยของ K

10 การเลือกวิธีผลิตเพื่อใช้ L 15 หน่วย 10  วิธี 1 K1/L1 = 3  วิธี 2 K2/L2 = 1  ข้อจำกัดของ K K1+K2=30  ข้อจำกัดของ L L1+L2 = 15  K1 = 22.5 L1 = 7.5 K2 = 7.5 L2 = 7.5

11 เส้นผลผลิตรวม 11  ทำไมไม่ใช้วิธี 1 และวิธี 3?

12 12 เส้นผลผลิตรวมเมื่อการผลิตมีความ ต่อเนื่อง

13 ผลผลิตรวม ผลผลิตเฉลี่ย และ ผลผลิตส่วนเพิ่ม 13  ผลผลิตเฉลี่ย (average product)  ผลผลิตต่อหน่วยของปัจจัยการผลิต  ตัวอย่าง : การผลิต Y 20 หน่วยจาก L 10 หน่วย และ K 30 หน่วย  APL= Y/L = 2  APK =Y/K = 2/3  ผลผลิตส่วนเพิ่ม (marginal product)  ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการใช้ปัจจัยการผลิตอีก 1 หน่วย  MPL ของ L หน่วยที่ 30 หรือ  Y/  L= 0.5

14 กฏการลดน้อยถอยลงในการผลิต (law of diminishing returns) 14  แนวคิดในระยะสั้น

15 ช่วงการผลิต (stages of production) 15  ไม่ผลิตในช่วงที่ 3  ไม่ผลิตในช่วงที่ 1

16 Lecture 9 16

17 การเลือกส่วนผสมของปัจจัยการ ผลิต 17  เส้นต้นทุนเท่ากัน isocost  ความลาดชันของเส้น isocost กับเส้น isoquant

18 ส่วนผสมของปัจจัยการผลิตและ ปริมาณผลผลิตในระยะสั้นและระยะ ยาว 18  Expansion path

19 ส่วนผสมของปัจจัยการผลิตและ ราคาปัจจัยการผลิต 19  ผลของการทดแทนและผลของปริมาณการผลิต (substitution and output effect)

20 ระดับการทดแทนระหว่างปัจจัยการ ผลิต 20  ปัจจัยการผลิตที่ทดแทนกันไม่ได้เลย

21 21  ปัจจัยการผลิตที่ทดแทนกันได้อย่างสมบูรณ์

22 ความยืดหยุ่นของการทดแทน (elasticity of substitution)  เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนการใช้ K ต่อ L เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 1 เปอร์เซ็นต์ใน MRTS หรือ Pl/Pk  มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง อนันต์ 22

23 23 ประสิทธิภาพในการผลิต (production efficiency)

24 เส้นการจัดสรรทรัพยากรและเส้น ผลผลิตสูงสุด (ppc)  marginal rate of transformation (mrt)  ความลาดชันของเส้น ppc  ลดน้ำแร่ dr หน่วย  งบประมาณลดลง dr.MCr บาท  เพิ่มน้ำประปา dp หน่วย  งบประมาณเพิ่ม dp.MCp  dp.MCp = - dr.MCr  -dr/dp=MCp/MCr  ลักษณะของความชัน 24 dr dp r p


ดาวน์โหลด ppt Lecture 8 1. ประเภทของปัจจัยการผลิต 2  ปัจจัยคงที่ (fixed factor)  ปริมาณการใช้ไม่ได้แปรผันตามปริมาณผลผลิต  ปัจจัยแปรผัน (variable factor)  ปริมาณการใช้แปรผันตามปริมาณผลผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google