งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวแบบอรรถประโยชน์ (utility theory) 1  ข้อสมมติในการตัดสินใจของผู้บริโภค  ความพอใจเกิดขึ้นจากการบริโภคสินค้า  ความพอใจเพิ่มขึ้นตามปริมาณสินค้า  สามารถเปรียบเทียบความพอใจระหว่างการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวแบบอรรถประโยชน์ (utility theory) 1  ข้อสมมติในการตัดสินใจของผู้บริโภค  ความพอใจเกิดขึ้นจากการบริโภคสินค้า  ความพอใจเพิ่มขึ้นตามปริมาณสินค้า  สามารถเปรียบเทียบความพอใจระหว่างการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวแบบอรรถประโยชน์ (utility theory) 1  ข้อสมมติในการตัดสินใจของผู้บริโภค  ความพอใจเกิดขึ้นจากการบริโภคสินค้า  ความพอใจเพิ่มขึ้นตามปริมาณสินค้า  สามารถเปรียบเทียบความพอใจระหว่างการ บริโภคสินค้าประเภทต่างๆได้  เช่น ชอบเงาะมากกว่าส้ม  มีความคงเส้นคงวาในการตัดสินใจ (transivity)  ถ้าชอบมะม่วงมากกว่าเงาะ ชอบเงาะมากกว่า ทุเรียน ก็ต้องชอบมะม่วงมากกว่าทุเรียน

2 ความสำคัญของความคงเส้นคงวา 2  ถ้าไม่มีความคงเส้นคงวา ผู้บริโภคจะไม่สามารถมีความ พอใจสูงสุดจากการบริโภคได้  ตัวอย่าง  ชอบเงาะมากกว่าส้ม ชอบส้มมากกว่าทุเรียน แต่ ชอบทุเรียนมากกว่าเงาะ  ไม่มีความคงเส้นคงวา  ถ้ามีเงาะจะนำไปแลกเป็นทุเรียน นำทุเรียนไปแลก เป็นส้ม นำส้มไปแลกเป็นเงาะ ไม่มีการบริโภค

3 “ มาตรวัด ” ความพอใจ 3  การจัดลำดับ (ordinal ranking)  ความแตกต่างระหว่างระดับของตัวแปร (cardinal ranking)  ส่วนต่าง  ดำสูงกว่าแดง 50 ซม.  A - B  สัดส่วน  ดำสูงกว่าแดง 0.5 เท่า  A/B  เปอร์เซ็นต์ของความแตกต่าง เมื่อมีตัวแปรที่จะ เปรียบเทียบเกิน ๒ ตัว  ดำสูงกว่าแดง 0.25 เท่าของความแตกต่างระหว่างความ สูงของแดงกับขาว  (B-W)/(A-B)

4 มาตรวัดความพอใจในทฤษฎี อรรถประโยชน์ 4  แนวคิดที่สำคัญคือความพอใจส่วนเพิ่ม (marginal utility)  ความพอใจที่เปลี่ยนแปลงจากการเปลี่ยนแปลงการ บริโภคสินค้าอีก 1 หน่วย  แนวคิดดังกล่าวทำให้ต้องมีมาตรวัดความพอใจที่ สามารถวัดความแตกต่างของความพอใจได้  หน่วยของความพอใจคือ util  cardinal

5 ปริมาณการบริโภคกับการ เปลี่ยนแปลงในความพอใจ 5  กฏการลดน้อยถอยลงของอรรถประโยชน์ (law of diminishing marginal utility)  ในช่วงแรกความพอใจเพิ่มขึ้นในอัตราที่เพิ่มขึ้น (increasing marginal utility)  ในช่วงต่อมาความพอใจเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง (diminishing marginal utility)

6 6 กราฟของความพอใจ Q2 Q1Q1 Q1 MU x TU x ปริมาณขนม ครก อรรถ a b a ปริมาณ ขนมครก อรร ถ b ก)ก) ข)ข)

7 หลักการบริโภคให้ได้ความพอใจ สูงสุด 7  ความพอใจสูงสุดเกิดขึ้นเมื่อความพอใจจากบาท สุดท้ายในการบริโภคขนมครกเท่ากับความพอใจ จากบาทสุดท้ายในการบริโภคขนมถ้วย  ความพอใจส่วนเพิ่มของรายได้  MUx/Px = MUy/Py  ถ้าบริโภคฟรี  MUx = MUy

8 8 ตัวอย่างการบริโภคที่ให้ความพอใจสูงสุด  ตูมตามมีค่าขนม 10 บาทสำหรับซื้อขนมครกและ ขนมถ้วย  ราคาขนมครกเท่ากับฝาละ 1 บาท ราคาขนมถ้วย เท่ากับถ้วยละ 1 บาท  บริโภคขนมครกและขนมถ้วยให้เกิดความพอใจ สูงสุด  ให้ความพอใจมีฟังก์ชัน  U = 2√x +2√Y

9 9 กระบวนการตัดสินใจ : วิเคราะห์แบบ ช่วง XTuxMuxYTuyMuyTU 00.00106.320.326.32 12.00 96.000.348.00 22.830.8385.660.378.49 33.460.6475.290.398.76 44.000.5464.900.438.90 54.470.4754.470.478.94 64.900.4344.000.548.90 75.290.3933.460.648.76 85.660.3722.830.838.49 96.000.3412.00 8.00 106.320.3200.006.32

10 กระบวนการตัดสินใจ : วิเคราะห์ แบบต่อเนื่อง 10  การวิเคราะห์จากฟังก์ชันอรรถประโยชน์ I = Px.X + Py.Y

11 ตัวแบบอรรถประโยชน์และ ลักษณะของเส้นอุปสงค์ 11  จากตัวอย่างอุปสงค์ต่อขนมครก  X = IPy/Px(Px+Py)  ถ้ารายได้และราคาสินค้าทุกอย่างเพิ่มขึ้นใน อัตราที่เท่ากัน ปริมาณการบริโภค X จะเท่า เดิม  Homogeneous of zero degree  ไม่มีภาพลวงตาทางการเงิน (money illusion)  เหตุผลในการสร้างตัวแบบอุปสงค์ในรูปแบบ  LnQ = LnA +bLnP1/P3 + cLnP2/P3 + dLn I/P3  เพื่อไม่ให้มีภาพลวงตาทางการเงิน

12 อรรถประโยชน์ทางอ้อมและสมการ รายจ่าย  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอรรถประโยชน์กับรายได้และ ราคาสินค้า  จาก U= f(x,y)  แทนสมการอุปสงค์ต่อ x และ y ก็จะได้  U = f(px,py,I)  สมการรายจ่ายได้จากการย้าย I มาทางซ้าย  I = f(U,px,py)  ใช้ในการหาผลของการทดแทนและผลของรายได้ 12


ดาวน์โหลด ppt ตัวแบบอรรถประโยชน์ (utility theory) 1  ข้อสมมติในการตัดสินใจของผู้บริโภค  ความพอใจเกิดขึ้นจากการบริโภคสินค้า  ความพอใจเพิ่มขึ้นตามปริมาณสินค้า  สามารถเปรียบเทียบความพอใจระหว่างการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google