งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดุลยภาพทั่วไป (General equilibrium)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดุลยภาพทั่วไป (General equilibrium)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดุลยภาพทั่วไป (General equilibrium)

2 การวิเคราะห์ดุลยภาพทั่วไปได้นำความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของตลาดทุกแห่งเข้ามาวิเคราะห์พร้อมๆกัน
ขณะที่การวิเคราะห์ดุลยภาพเฉพาะส่วน (partial equilibrium analysis) จะกำหนดให้ตลาดอื่นที่มิได้วิเคราะห์ไม่มีผลจากตลาดที่กำลังวิเคราะห์อยู่

3 การวิเคราะห์ดุลยภาพเฉพาะส่วนเพียงพอหรือไม่ขึ้นอยู่กับ feedback effect ที่ทำให้เกิดการปรับตัวของราคาและปริมาณของตลาดต่างๆ ถ้ามีมากก็ต้องใช้ GE ถ้ามีน้อยก็ใช้แค่ PE

4

5 เปรียบเทียบ PE กับ GE PE คำนวณราคาของตั๋วหนังเป็น 6.35
ดังนั้นผล PE understate ในกรณีที่สินค้าทดแทนกัน แต่ถ้าสินค้าใช้ร่วมกัน ผล PE จะ overstate

6 เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ (Welfare Economics)
“The normative evaluation of markets and economic policy”

7 ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยน (Exchange efficiency)
การแลกเปลี่ยน หมายถึง คนอย่างน้อย 2 คนมาแลกเปลี่ยนสินค้าอย่างน้อย 2 สิ่งระหว่างกัน จุดประสงค์ของการแลกเปลี่ยน คือ การทำให้มี สวัสดิการดีขึ้น (better off)

8 หลักเกณฑ์ที่ว่าการแลกเปลี่ยน (อาจเรียกว่าเป็นการจัดสรรหรือ allocation) ของสินค้าที่ทำให้มีสวัสดิการดีขึ้น คือ ประสิทธิภาพแบบพาเรโต (Pareto efficient) โดยมีหลักการที่ว่า “การแลกเปลี่ยนหรือการจัดสรรจะมีประสิทธิภาพเมื่อไม่มีใครดีขึ้นได้โดยปราศจากการทำให้คนอื่นอย่างน้อยหนึ่งคนเลวลง (worse off)”

9 1. ทุกคนรู้ความพึงพอใจของทุกคน 2. การแลกเปลี่ยนสินค้าไม่มีต้นทุน
ในการวิเคราะห์เพื่อพิจารณาการแลกเปลี่ยนที่ทำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจากเดิม มีข้อสมมติที่สำคัญ 3 ประการ คือ 1. ทุกคนรู้ความพึงพอใจของทุกคน 2. การแลกเปลี่ยนสินค้าไม่มีต้นทุน 3. ก่อนการแลกเปลี่ยน Marginal Rate of Substitution ของสินค้าของคนที่แลกเปลี่ยนไม่เท่ากัน

10 การวิเคราะห์จะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า The Edgeworth Box Diagram ประกอบด้วย
- คน 2 คน - สินค้า 2 ชนิด - จุดการจัดสรรเริ่มต้น (initial allocation) ของคนทั้งสอง - ผลบวกของจำนวนสินค้าแต่ละประเภทของแต่ละคนเท่ากับจำนวนรวมของสินค้าแต่ละประเภท

11

12 สวัสดิการที่เพิ่มขึ้นจากการแลกเปลี่ยนวัดได้จากอรรถประโยชน์ของแต่ละคนที่ได้มากขึ้น โดยดูจากเส้น IC
นั่นคือ IC ที่ผ่านจุด A (ของ James) IC ที่ผ่านจุด A (ของ Karen) MRS ของ James ณ.จุด A ไม่เท่ากับ MRS ของ Karen ทำให้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยน เช่น MRSJ = 1/2 และ MRSK = 3

13 ก่อนอื่นต้องแยกพื้นที่เป็น 2 ส่วน
- ส่วนที่ทำให้คนใดคนหนึ่งเลวลง - ส่วนที่ทำให้คนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนดีขึ้น จะแลกเปลี่ยนในส่วนหลังนี้เท่านั้น

14 แม้ว่าการแลกเปลี่ยนจะทำให้คนทั้งสองดีขึ้น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีประสิทธิภาพ (เช่นจากจุด A ไปจุด B) ซึ่งทำให้ทั้งคู่อยู่บน IC ที่สูงกว่าเดิม จุดที่มีประสิทธิภาพ คือ จุดที่ IC ของทั้งสองเส้นสัมผัสกัน เพราะว่าการจัดสรร ณ.จุดนี้ไม่สามารถทำให้ใครคนใดคนหนึ่งดีขึ้นโดยไม่ทำให้อีกคนเลวลง (เป็นไปตามเงื่อนไขของพาเรโต้)

15

16 จุดที่ IC ทั้ง 2 เส้นสัมผัสกันในพื้นที่ที่แลกเปลี่ยนแล้วมีอรรถประโยชน์เพิ่มขึ้นมีมากมาย
คนทั้งสองจะลงเอยการแลกเปลี่ยนจุดใดขึ้นอยู่กับความสามารถเจรจาต่อรองของคนทั้งสอง

17 ใน Edgeworth Box จะมีจุดสัมผัสของ IC มากมาย หากไม่คำนึงถึงจุดเริ่มต้นของการจัดสรรสินค้า
จุดที่เชื่อมต่อจุดสัมผัส IC ทั้งหมดใน Edgeworth Box เรียกว่าเส้น Contract Curve

18

19 ข้อพึงสังเกต 1. ประสิทธิภาพพาเรโต้เพียงแต่บอกว่าการแลกเปลี่ยนจะทำให้มีประสิทธิภาพได้ แต่ไม่ได้บอกว่าจุดใดบนเส้น Contract Curve จะดีที่สุด 2. การจัดสรรให้ไปถึงประสิทธิภาพพาเรโต้อาจเกิดจากการแลกเปลี่ยนมากกว่า 1 ครั้งหรือเป็นชุดหรือเป็นการแทรกแซงของรัฐบาล เช่น การยกเลิก import quota และ job relocation subsidy ของสหรัฐ

20 F C ถ้าแลกเปลี่ยน James 7 1 ต้องการ C เพิ่ม Karen 3 5 ต้องการ F เพิ่ม ดังนั้น MRSJFC ไม่เท่ากับ MRSKFC การแลกเปลี่ยนจะทำให้ MRS ของทั้งสองค่อยๆเปลี่ยนไป และอาจไปเป็น MRS เดียวกัน ซึ่งทำให้ทั้งคู่พอใจสูงสุด

21 ตามที่ทราบกันมาว่า จุดสัมผัส IC สามารถให้ค่า Marginal rate of substitution ได้
ดังนั้น คน 2 คนที่แลกเปลี่ยนกัน ณ.จุดนี้ก็ต้องมี MRS เท่ากัน ฉะนั้น MRSJFC = Pc = MRSJFC PF

22


ดาวน์โหลด ppt ดุลยภาพทั่วไป (General equilibrium)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google