งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดุลยภาพทั่วไป (General equilibrium). การวิเคราะห์ดุลยภาพทั่วไปได้ นำความสัมพันธ์และความเชื่อมโยง ของตลาดทุกแห่งเข้ามาวิเคราะห์ พร้อมๆกัน ขณะที่การวิเคราะห์ดุลยภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดุลยภาพทั่วไป (General equilibrium). การวิเคราะห์ดุลยภาพทั่วไปได้ นำความสัมพันธ์และความเชื่อมโยง ของตลาดทุกแห่งเข้ามาวิเคราะห์ พร้อมๆกัน ขณะที่การวิเคราะห์ดุลยภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดุลยภาพทั่วไป (General equilibrium)

2 การวิเคราะห์ดุลยภาพทั่วไปได้ นำความสัมพันธ์และความเชื่อมโยง ของตลาดทุกแห่งเข้ามาวิเคราะห์ พร้อมๆกัน ขณะที่การวิเคราะห์ดุลยภาพ เฉพาะส่วน (partial equilibrium analysis) จะกำหนดให้ตลาดอื่นที่ มิได้วิเคราะห์ไม่มีผลจากตลาดที่ กำลังวิเคราะห์อยู่

3 การวิเคราะห์ดุลยภาพเฉพาะส่วน เพียงพอหรือไม่ขึ้นอยู่กับ feedback effect ที่ทำให้เกิดการปรับตัวของ ราคาและปริมาณของตลาดต่างๆ ถ้ามีมากก็ต้องใช้ GE ถ้ามีน้อยก็ใช้แค่ PE

4

5 เปรียบเทียบ PE กับ GE PE คำนวณราคาของตั๋วหนังเป็น 6.35 GE คำนวณราคาของตั๋วหนังเป็น 6.82 ดังนั้นผล PE understate ใน กรณีที่สินค้าทดแทนกัน แต่ถ้า สินค้าใช้ร่วมกัน ผล PE จะ overstate

6 เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ (Welfare Economics) “The normative evaluation of markets and economic policy”

7 ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยน (Exchange efficiency) การแลกเปลี่ยน หมายถึง คน อย่างน้อย 2 คนมาแลกเปลี่ยน สินค้าอย่างน้อย 2 สิ่งระหว่างกัน จุดประสงค์ของการแลกเปลี่ยน คือ การทำให้มี สวัสดิการดีขึ้น (better off)

8 หลักเกณฑ์ที่ว่าการแลกเปลี่ยน ( อาจเรียกว่าเป็นการจัดสรรหรือ allocation) ของสินค้าที่ทำให้มี สวัสดิการดีขึ้น คือ ประสิทธิภาพ แบบพาเรโต (Pareto efficient) โดยมีหลักการที่ว่า “ การแลกเปลี่ยนหรือการจัดสรร จะมีประสิทธิภาพเมื่อไม่มีใครดีขึ้น ได้โดยปราศจากการทำให้คนอื่น อย่างน้อยหนึ่งคนเลวลง (worse off)”

9 ในการวิเคราะห์เพื่อพิจารณาการ แลกเปลี่ยนที่ทำให้มีประสิทธิภาพ สูงสุดจากเดิม มีข้อสมมติที่สำคัญ 3 ประการ คือ 1. ทุกคนรู้ความพึงพอใจของทุก คน 2. การแลกเปลี่ยนสินค้าไม่มี ต้นทุน 3. ก่อนการแลกเปลี่ยน Marginal Rate of Substitution ของสินค้า ของคนที่แลกเปลี่ยนไม่เท่ากัน

10 การวิเคราะห์จะใช้เครื่องมือที่ เรียกว่า The Edgeworth Box Diagram ประกอบด้วย - คน 2 คน - สินค้า 2 ชนิด - จุดการจัดสรรเริ่มต้น (initial allocation) ของคนทั้งสอง - ผลบวกของจำนวนสินค้าแต่ละ ประเภทของแต่ละคนเท่ากับจำนวน รวมของสินค้าแต่ละประเภท

11

12 สวัสดิการที่เพิ่มขึ้นจากการ แลกเปลี่ยนวัดได้จาก อรรถประโยชน์ของแต่ละคนที่ได้ มากขึ้น โดยดูจากเส้น IC นั่นคือ IC ที่ผ่านจุด A ( ของ James) IC ที่ผ่านจุด A ( ของ Karen) MRS ของ James ณ. จุด A ไม่ เท่ากับ MRS ของ Karen ทำให้มี โอกาสในการแลกเปลี่ยน เช่น MRS J = 1/2 และ MRS K = 3

13 ก่อนอื่นต้องแยกพื้นที่เป็น 2 ส่วน - ส่วนที่ทำให้คนใดคนหนึ่งเลว ลง - ส่วนที่ทำให้คนใดคนหนึ่งหรือ ทั้งสองคนดีขึ้น จะแลกเปลี่ยนในส่วนหลังนี้ เท่านั้น

14 แม้ว่าการแลกเปลี่ยนจะทำให้คน ทั้งสองดีขึ้น แต่ก็ไม่ได้หมายความ ว่าจะมีประสิทธิภาพ ( เช่นจากจุด A ไปจุด B) ซึ่งทำให้ทั้งคู่อยู่บน IC ที่ สูงกว่าเดิม จุดที่มีประสิทธิภาพ คือ จุดที่ IC ของทั้งสองเส้นสัมผัสกัน เพราะว่า การจัดสรร ณ. จุดนี้ไม่สามารถทำให้ ใครคนใดคนหนึ่งดีขึ้นโดยไม่ทำให้ อีกคนเลวลง ( เป็นไปตามเงื่อนไข ของพาเรโต้ )

15

16 จุดที่ IC ทั้ง 2 เส้นสัมผัสกันใน พื้นที่ที่แลกเปลี่ยนแล้วมี อรรถประโยชน์เพิ่มขึ้นมีมากมาย คนทั้งสองจะลงเอยการ แลกเปลี่ยนจุดใดขึ้นอยู่กับ ความสามารถเจรจาต่อรองของคน ทั้งสอง

17 ใน Edgeworth Box จะมีจุด สัมผัสของ IC มากมาย หากไม่ คำนึงถึงจุดเริ่มต้นของการจัดสรร สินค้า จุดที่เชื่อมต่อจุดสัมผัส IC ทั้งหมดใน Edgeworth Box เรียกว่าเส้น Contract Curve

18

19 ข้อพึงสังเกต 1. ประสิทธิภาพพาเรโต้ เพียงแต่บอกว่าการแลกเปลี่ยนจะ ทำให้มีประสิทธิภาพได้ แต่ไม่ได้ บอกว่าจุดใดบนเส้น Contract Curve จะดีที่สุด 2. การจัดสรรให้ไปถึง ประสิทธิภาพพาเรโต้อาจเกิดจาก การแลกเปลี่ยนมากกว่า 1 ครั้งหรือ เป็นชุดหรือเป็นการแทรกแซงของ รัฐบาล เช่น การยกเลิก import quota และ job relocation subsidy ของสหรัฐ

20 FC ถ้า แลกเปลี่ยน James71 ต้องการ C เพิ่ม Karen35 ต้องการ F เพิ่ม ดังนั้น MRS J FC ไม่เท่ากับ MRS K FC การแลกเปลี่ยนจะทำให้ MRS ของทั้งสองค่อยๆเปลี่ยนไป และ อาจไปเป็น MRS เดียวกัน ซึ่งทำให้ ทั้งคู่พอใจสูงสุด

21 ตามที่ทราบกันมาว่า จุดสัมผัส IC สามารถให้ค่า Marginal rate of substitution ได้ ดังนั้น คน 2 คนที่แลกเปลี่ยนกัน ณ. จุดนี้ก็ต้องมี MRS เท่ากัน ฉะนั้น MRS J FC = Pc = MRS J FC P F

22


ดาวน์โหลด ppt ดุลยภาพทั่วไป (General equilibrium). การวิเคราะห์ดุลยภาพทั่วไปได้ นำความสัมพันธ์และความเชื่อมโยง ของตลาดทุกแห่งเข้ามาวิเคราะห์ พร้อมๆกัน ขณะที่การวิเคราะห์ดุลยภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google