งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Offer curves and the terms of trade ดร.วิธาดา อนุกูลวรรธกะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Offer curves and the terms of trade ดร.วิธาดา อนุกูลวรรธกะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Offer curves and the terms of trade ดร.วิธาดา อนุกูลวรรธกะ
EC451 Lecture 6 Offer curves and the terms of trade ดร.วิธาดา อนุกูลวรรธกะ

2 Partial Equilibrium Analysis
Equilibrium Relative Commodity Price คือ ระดับราคาที่ทำให้ Import Demand เท่ากับ Export Supply

3 General Equilibrium Analysis
สินค้าอย่างน้อยสองชนิด X และ Y ความต้องการนำเข้าหรือส่งออกในสินค้าทั้งสองชนิดแสดงด้วยเส้น Offer Curve ความต้องการนำเข้าหรือส่งออกที่สอดคล้องกันในสองประเทศทำให้เกิดดุลยภาพของการค้าระหว่างสองประเทศ เกิดขึ้น ณ จุดสัมผัสขอ Offer Curve ของสองประเทศ ระดับราคาเปรียบเทียบ ณ จุดนั้น คือ ราคาดุลยภาพในตลาดโลก

4 offer curves แสดงอัตราส่วนระหว่างปริมาณการส่งออกและนำเข้าที่ประเทศนั้นๆยินดีเสนอที่แต่ละระดับราคา (เปรียบเทียบ) กลไกตลาด

5 หา Offer Curve ของ Nation 1
(ผู้ส่งออกX นำเข้า Y)

6 หา Offer Curve ของ Nation 2
(ผู้ส่งออก Y นำเข้า X)

7 Shifts of Offer Curve เช่น สมมติประเทศ 1 มีความนิยมสินค้า Y มากขึ้น
ยินดีแลกสินค้า X เพื่อให้ได้ สินค้า Y มากขึ้น ณ ทุกระดับราคาเปรียบเทียบ

8 Terms of Trade (TOT) ราคาเปรียบเทียบระหว่างสินค้าส่งออกและนำเข้าที่ประเทศนั้นใช้พิจารณาในการทำการค้า บางครั้งถูกเรียกว่า Commodity TOT หรือ Net Barter TOT

9 ผลของ TOT Deteriorations
บริโภคได้น้อยลง  ความพอใจลดลง (จนลงโดยเปรียบเทียบ)

10 การถดถอยของ TOT (TOT Deterioration)
ราคาสินค้าส่งออกลดลงโดยเปรียบเทียบกับราคาสินค้านำเข้า การลดลงในสวัสดิการของประเทศนั้นๆ

11 Equilibrium-Relative Commodity Price with Trade.
Imports of Nation 1 Exports of Nation 1 Equilibrium-Relative Commodity Price with Trade.

12

13 เมื่อ ประเทศ 1 มีความนิยมสินค้า Y มากขึ้น

14 ประเทศ 1 (ใหญ่) มีความนิยมสินค้า Y มากขึ้น
E’


ดาวน์โหลด ppt Offer curves and the terms of trade ดร.วิธาดา อนุกูลวรรธกะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google