งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวแบบเส้นความพอใจเท่ากัน(indifference curve)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวแบบเส้นความพอใจเท่ากัน(indifference curve)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวแบบเส้นความพอใจเท่ากัน(indifference curve)
ข้อสมมติของตัวแบบ 1) ความพอใจเพิ่มขึ้นตามปริมาณการบริโภคสินค้า 2) สามารถจัดลำดับความพอใจระหว่างกลุ่มสินค้าที่บริโภคได้ เช่น ชอบ X มากกว่า Y โดยไม่ต้องบอกว่าชอบมากกว่าเท่าใด 3) มีความคงเส้นคงวาในการตัดสินใจ มาตรวัดความพอใจ มีคุณสมบัติเพียงการจัดลำดับเท่านั้น ไม่ต้องวัดความแตกต่างเช่นในตัว แบบอรรถประโยชน์

2 แนวคิดของเส้นความพอใจเท่ากัน
ให้ผู้บริโภคบริโภคสินค้าเพียง 2 อย่าง ชอบ 2 มากกว่า 1 ชอบ 3 มากกว่า 2 ความชอบระหว่าง 1 และ 4? ขนมถ้วย 4 3 2 1 ขนมครก

3 ลักษณะของเส้นความพอใจเท่ากัน

4 เส้น IC ลาดลงจากซ้ายมาขวา
ความชันของเส้นมีลักษณะอย่างไร?

5 แนวคิดของ marginal rate of substitution
ความหมายของ mrs ปริมาณของขนมถ้วยที่ผู้บริโภคยินดีสละ เพื่อแลกกับขนมครกอีก1 ฝา โดยผู้บริโภคมีความพอใจเท่าเดิม Slope ของเส้น IC end lecture 5 here

6 จำนวนเส้น IC ของผู้บริโภค 1 ราย
ถ้าผู้บริโภคสามารถจัดลำดับความพอใจจากการบริโภคสินค้าได้อย่าง ต่อเนื่อง เขาจะมีเส้นความพอใจเท่ากันในจำนวนอนันต์ สามารถแทรกเส้นความพอใจเท่ากันระหว่างเส้นความพอใจเท่ากันสองเส้น เหมือนกับการแทรก ระหว่าง และ เราจะเห็นเส้น IC ในกรณีดังกล่าวได้หรือไม่? ผู้บริโภคไม่สามารถจัดลำดับความพอใจได้อย่างต่อเนื่อง เส้นความพอใจเท่ากันจึงมีความหนา ทำให้เห็นเส้นความพอใจเท่ากัน แต่ ละเส้นได้ start lecture 6 here

7 เมื่อผู้บริโภคไม่ชอบสินค้าบางชนิด
ผู้บริโภคไม่ชอบสินค้าบางอย่างแต่จำเป็นต้องบริโภค อาหาร II B C I A ทิศทางความพอใจ D จานที่ต้องล้าง

8 เมื่อผู้บริโภคไม่ยินดียินร้ายกับการบริโภคสินค้าบางชนิด
ส้มตำ . C II A . B ทิศทางความพอใจ I ถั่วฝักยาว

9 เมื่อสินค้าสามารถทดแทนกันได้อย่างสมบูรณ์

10 เมื่อสินค้าสองชนิดต้องใช้ร่วมกันในสัดส่วนที่คงที่
สร้อยข้างซ้าย ทิศทางความพอใจ 2 II . 1 I A สร้อยข้างขวา 1 2 3


ดาวน์โหลด ppt ตัวแบบเส้นความพอใจเท่ากัน(indifference curve)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google