งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวแบบเส้นความพอใจเท่ากัน (indifference curve) 1  ข้อสมมติของตัวแบบ  1) ความพอใจเพิ่มขึ้นตามปริมาณการบริโภคสินค้า  2) สามารถจัดลำดับความพอใจระหว่างกลุ่มสินค้าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวแบบเส้นความพอใจเท่ากัน (indifference curve) 1  ข้อสมมติของตัวแบบ  1) ความพอใจเพิ่มขึ้นตามปริมาณการบริโภคสินค้า  2) สามารถจัดลำดับความพอใจระหว่างกลุ่มสินค้าที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวแบบเส้นความพอใจเท่ากัน (indifference curve) 1  ข้อสมมติของตัวแบบ  1) ความพอใจเพิ่มขึ้นตามปริมาณการบริโภคสินค้า  2) สามารถจัดลำดับความพอใจระหว่างกลุ่มสินค้าที่ บริโภคได้ เช่น ชอบ X มากกว่า Y โดยไม่ต้อง บอกว่าชอบมากกว่าเท่าใด  3) มีความคงเส้นคงวาในการตัดสินใจ  มาตรวัดความพอใจ  มีคุณสมบัติเพียงการจัดลำดับเท่านั้น ไม่ต้องวัด ความแตกต่างเช่นในตัวแบบอรรถประโยชน์

2 แนวคิดของเส้นความพอใจเท่ากัน 2  ให้ผู้บริโภคบริโภคสินค้าเพียง 2 อย่าง  ชอบ 2 มากกว่า 1 ชอบ 3 มากกว่า 2  ความชอบระหว่าง 1 และ 4? 1 2 34 ขนม ถ้วย ขนม ครก

3 ลักษณะของเส้นความพอใจเท่ากัน 3

4 เส้น IC ลาดลงจากซ้ายมาขวา 4  เส้น IC ตัดกันได้หรือไม่ ?  ความชันของเส้นมีลักษณะอย่างไร ?

5 แนวคิดของ marginal rate of substitution 5  ความหมายของ mrs  ปริมาณของขนมถ้วยที่ผู้บริโภคยินดีสละ เพื่อแลก กับขนมครกอีก 1 ฝา โดยผู้บริโภคมีความพอใจ เท่าเดิม  Slope ของเส้น IC

6 จำนวนเส้น IC ของผู้บริโภค 1 ราย 6  ถ้าผู้บริโภคสามารถจัดลำดับความพอใจจากการ บริโภคสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง เขาจะมีเส้นความ พอใจเท่ากันในจำนวนอนันต์  สามารถแทรกเส้นความพอใจเท่ากันระหว่างเส้น ความพอใจเท่ากันสองเส้น  เหมือนกับการแทรก 1.4325 ระหว่าง 1.4320 และ 1.4330  เราจะเห็นเส้น IC ในกรณีดังกล่าวได้หรือไม่ ?  ผู้บริโภคไม่สามารถจัดลำดับความพอใจได้อย่าง ต่อเนื่อง  เส้นความพอใจเท่ากันจึงมีความหนา ทำให้เห็น เส้นความพอใจเท่ากัน แต่ละเส้นได้

7 เมื่อผู้บริโภคไม่ชอบสินค้าบางชนิด 7  ผู้บริโภคไม่ชอบสินค้าบางอย่างแต่จำเป็นต้อง บริโภค D อา หาร C B A จานที่ต้องล้าง ทิศทางความ พอใจ I I

8 8 เมื่อผู้บริโภคไม่ยินดียินร้ายกับการบริโภค สินค้าบางชนิด.. ส้ม ตำ A ถั่วฝักย าว ทิศทางความ พอใจ I I B C

9 9 เมื่อสินค้าสามารถทดแทนกันได้อย่าง สมบูรณ์

10 10 เมื่อสินค้าสองชนิดต้องใช้ร่วมกันใน สัดส่วนที่คงที่ 2 1. 3 สร้อยข้าง ซ้าย 2 A สร้อย ข้างขวา ทิศทางความ พอใจ I I 1


ดาวน์โหลด ppt ตัวแบบเส้นความพอใจเท่ากัน (indifference curve) 1  ข้อสมมติของตัวแบบ  1) ความพอใจเพิ่มขึ้นตามปริมาณการบริโภคสินค้า  2) สามารถจัดลำดับความพอใจระหว่างกลุ่มสินค้าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google