งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักพื้นฐานในการวางแผนโดยงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักพื้นฐานในการวางแผนโดยงบประมาณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักพื้นฐานในการวางแผนโดยงบประมาณ
บทที่ 3 หลักพื้นฐานในการวางแผนโดยงบประมาณ

2 ความหมายของงบประมาณ งบประมาณ คืออะไร

3 ความหมายของงบประมาณ Budget vs Estimate

4 ความหมายของงบประมาณ การงบประมาณ (Budgeting)

5 ความหมายของงบประมาณ การงบประมาณ (Budgeting)

6 ความหมายของงบประมาณ งบประมาณ เป็น......
เครื่องมือในการวางแผนทางการเงิน เครื่องมือควบคุมในการทำงาน

7 หลักพื้นฐานในการวางแผนโดยงบประมาณ
การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การแบ่งสายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

8 หลักพื้นฐานในการวางแผนโดยงบประมาณ
ใช้การบัญชีตามความรับผิดชอบ มีการติดต่อสื่อสารที่ดี กำหนดเป้าหมายตามงบประมาณที่เหมาะสมใกล้เคียงความเป็นจริง กำหนดระยะเวลาในการตัดสินใจ

9 หลักพื้นฐานในการวางแผนโดยงบประมาณ
ใช้แผนงานที่ยืดหยุ่นได้ มีการร่วมมือจากบุคคลทุกระดับในองค์กร มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน

10 ประเภทของงบประมาณ งบประมาณเน้นการควบคุม (Control oriented budget)
งบประมาณเน้นการจัดการ (Management oriented budget) งบประมาณเน้นการวางแผน (Planning oriented budget)

11 รูปแบบการนำเสนองบประมาณ
งบประมาณโครงการ (Program Budget) งบประมาณตามความรับผิดชอบ (Responsibility Budget)

12 หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำงบประมาณ
หน่วยงานปฏิบัติการ (Line) หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เกี่ยวกับงบประมาณของกิจการ คณะกรรมการพิจารณา งบประมาณ (Budget Committee)

13 ประเภทและลำดับของการจัดทำงบประมาณ

14 ขั้นตอนการวางแผนงบประมาณ
กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย กำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด จัดทำงบประมาณ พิจารณางบประมาณ ขออนุมัติงบประมาณ

15 Sensitivity Analysis ถ้า จะ เทคนิคในการตรวจตราว่าผลจะเป็นอย่างไรถ้าข้อมูลที่พยากรณ์ไว้ตอนต้นไม่เป็นไปตามนั้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานบางประการ แผน 3 แผน ดี ทรง ทรุด

16 Budgeting Terms Continuous budgeting Budgetary slack

17 Participative budgeting Imposed budget
Budgeting Terms Participative budgeting Imposed budget

18 การบริหารหลังงบประมาณ
การดำเนินการตามแผนงบประมาณ การควบคุมงบประมาณ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การสั่งการเพื่อแก้ไข

19 Budget Cycle

20 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำงบประมาณ
ขาดการกำหนดวัตถุประสงค์ การวางแผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณไม่สัมพันธ์/สอดคล้องกัน ทรัพยากรไม่สมดุลกับงานที่ต้องทำ ขาดข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำงบประมาณ ขาดหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง

21 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำงบประมาณ
ผู้บริหารไม่ให้ความสนใจ ขาดระบบงบประมาณและระบบบัญชีที่ดี การคาดการณ์ด้านราคา เทคโนโลยี ฯลฯ ผิดพลาด มาตรฐานในงบประมาณไม่เหมาะสม แบบฟอร์มยุ่งยาก

22 ประโยชน์ของงบประมาณ เป็นเครื่องมือในการวางแผนของฝ่ายบริหาร
ส่งเสริมการประสานงานระหว่างหน่วยงาน เป็นเครื่องมือในการควบคุมการดำเนินงาน ก่อให้เกิดระบบการทำงานที่ดี ส่งเสริมให้ผู้บริหารมีความคิดสร้างสรรค์

23 ประโยชน์ของงบประมาณ ส่งเสริมให้ผู้บริหารพัฒนาการทำงานของตนเอง
ขจัดความไม่แน่นอนต่างๆ สามารถทราบความก้าวหน้า/ล้มเหลวของกิจการ เป็นฐานข้อมูลสำหรับการวางแผนปีถัดๆ ไป เป็นแผนงานที่มีรูปแบบเดียวกันในองค์กร


ดาวน์โหลด ppt หลักพื้นฐานในการวางแผนโดยงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google