งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักพื้นฐานในการ วางแผนโดย งบประมาณ บทที่ 3. ความหมายของงบประมาณ งบประมาณ คือ อะไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักพื้นฐานในการ วางแผนโดย งบประมาณ บทที่ 3. ความหมายของงบประมาณ งบประมาณ คือ อะไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักพื้นฐานในการ วางแผนโดย งบประมาณ บทที่ 3

2 ความหมายของงบประมาณ งบประมาณ คือ อะไร

3 ความหมายของงบประมาณ Budget vs Estimate

4 ความหมายของงบประมาณ การงบประมาณ (Budgeting)........

5 ความหมายของงบประมาณ การงบประมาณ (Budgeting)........

6 ความหมายของงบประมาณ งบประมาณ เป็น......  เครื่องมือในการวางแผนทาง การเงิน  เครื่องมือควบคุมในการทำงาน

7 หลักพื้นฐานในการวางแผนโดย งบประมาณ 1. การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 2. การแบ่งสายงานและหน้าที่ความ รับผิดชอบ

8 หลักพื้นฐานในการวางแผนโดย งบประมาณ 3. ใช้การบัญชีตามความรับผิดชอบ 4. มีการติดต่อสื่อสารที่ดี 5. กำหนดเป้าหมายตามงบประมาณที่ เหมาะสมใกล้เคียงความเป็นจริง 6. กำหนดระยะเวลาในการตัดสินใจ

9 หลักพื้นฐานในการวางแผนโดย งบประมาณ 7. ใช้แผนงานที่ยืดหยุ่นได้ 8. มีการร่วมมือจากบุคคลทุกระดับใน องค์กร 9. มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน

10 ประเภทของงบประมาณ งบประมาณเน้นการควบคุม (Control oriented budget) งบประมาณเน้นการจัดการ (Management oriented budget) งบประมาณเน้นการวางแผน (Planning oriented budget)

11 รูปแบบการนำเสนองบประมาณ งบประมาณโครงการ (Program Budget) งบประมาณตามความรับผิดชอบ (Responsibility Budget)

12 หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำ งบประมาณ  หน่วยงานปฏิบัติการ (Line)  หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เกี่ยวกับงบประมาณของกิจการ  คณะกรรมการพิจารณา งบประมาณ (Budget Committee)

13 ประเภทและลำดับของการจัดทำ งบประมาณ

14 ขั้นตอนการวางแผนงบประมาณ 1. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 2. กำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด 3. จัดทำงบประมาณ 4. พิจารณางบประมาณ 5. ขออนุมัติงบประมาณ

15 Sensitivity Analysis ถ้า................... จะ.......................... เทคนิคในการตรวจตราว่าผลจะเป็นอย่างไร ถ้าข้อมูลที่พยากรณ์ไว้ตอนต้นไม่เป็นไป ตามนั้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานบาง ประการ แผน 3 แผน  ดี  ทรง  ทรุด

16 Budgeting Terms Continuous budgeting Budgetary slack

17 Budgeting Terms Participative budgeting Imposed budget

18 การบริหารหลังงบประมาณ 1. การดำเนินการตามแผนงบประมาณ 2. การควบคุมงบประมาณ 3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 4. การสั่งการเพื่อแก้ไข

19 Budget Cycle

20 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำ งบประมาณ 1. ขาดการกำหนดวัตถุประสงค์ 2. การวางแผนการดำเนินงานและ แผนงบประมาณไม่สัมพันธ์ / สอดคล้องกัน 3. ทรัพยากรไม่สมดุลกับงานที่ต้อง ทำ 4. ขาดข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำ งบประมาณ 5. ขาดหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง

21 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำ งบประมาณ 6. ผู้บริหารไม่ให้ความสนใจ 7. ขาดระบบงบประมาณและระบบ บัญชีที่ดี 8. การคาดการณ์ด้านราคา เทคโนโลยี ฯลฯ ผิดพลาด 9. มาตรฐานในงบประมาณไม่ เหมาะสม 10. แบบฟอร์มยุ่งยาก

22 ประโยชน์ของงบประมาณ 1. เป็นเครื่องมือในการวางแผนของ ฝ่ายบริหาร 2. ส่งเสริมการประสานงานระหว่าง หน่วยงาน 3. เป็นเครื่องมือในการควบคุมการ ดำเนินงาน 4. ก่อให้เกิดระบบการทำงานที่ดี 5. ส่งเสริมให้ผู้บริหารมีความคิด สร้างสรรค์

23 ประโยชน์ของงบประมาณ 6. ส่งเสริมให้ผู้บริหารพัฒนาการ ทำงานของตนเอง 7. ขจัดความไม่แน่นอนต่างๆ 8. สามารถทราบความก้าวหน้า / ล้มเหลวของกิจการ 9. เป็นฐานข้อมูลสำหรับการวางแผน ปีถัดๆ ไป 10. เป็นแผนงานที่มีรูปแบบเดียวกันใน องค์กร


ดาวน์โหลด ppt หลักพื้นฐานในการ วางแผนโดย งบประมาณ บทที่ 3. ความหมายของงบประมาณ งบประมาณ คือ อะไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google