งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์บริบท : ความท้าทายของการบริหารการศึกษาในอนาคต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์บริบท : ความท้าทายของการบริหารการศึกษาในอนาคต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์บริบท : ความท้าทายของการบริหารการศึกษาในอนาคต
โมดูล 1 การวิเคราะห์บริบท : ความท้าทายของการบริหารการศึกษาในอนาคต

2 การวิเคราะห์บริบท การวินิจฉัยองค์การ การคิดวิเคราะห์เชิงระบบ
แนวคิดและแนวปฏิบัติ จิตตปัญญาศึกษา มีความสัมพันธ์กันอย่างไร ?

3 บริบท คืออะไร และมีกี่ประเภท ?

4 การวิเคราะห์บริบท สถานศึกษา หมายถึง อะไร ?

5 การวินิจฉัยองค์การ การคิดวิเคราะห์เชิงระบบ วิเคราะห์บริบท
เป้าหมายของสถานศึกษาในอนาคต การวินิจฉัยองค์การ การคิดวิเคราะห์เชิงระบบ แนวคิดและแนวปฏิบัติจิตตปัญญาศึกษา วิเคราะห์บริบท กรอบแนวคิดของการวิเคราะห์บริบท

6 ควรกำหนดเป้าหมาย ของสถานศึกษาใน อนาคต
ผู้บริหารยุคใหม่ ไทยเข้มแข็ง ควรกำหนดเป้าหมาย ของสถานศึกษาใน อนาคต

7 สิ่งสำคัญที่ใช้ในการกำหนดเป้าหมายในอนาคต
ของสถานศึกษา คือ การวิเคราะห์บริบท ซึ่งควรใช้เทคนิค 3 ประการ ดังนี้ 1. การวินิจฉัยองค์การด้วยเทคนิค SWOT Analysis 2. การคิดวิเคราะห์เชิงระบบ สำหรับการพิจารณาความสัมพันธ์ ของบริบทต่าง ๆ 3. แนวคิดและแนวปฏิบัติจิตตปัญญาศึกษา สำหรับการมองความ สำคัญ หรือ คุณค่าของสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ในบริบท โดยเฉพาะมิติภายใน ของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่สัมพันธ์กับมิติภายนอก

8 การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง
(SWOT Analysis)

9

10 ท่านผู้บริหารที่จะ วิเคราะห์บริบทได้ ถูกต้อง แม่นยำ ต้องมี วิธีการคิดวิเคราะห์
เชิงระบบ

11 การคิดวิเคราะห์ เชิงระบบ หมายถึงอะไร ?
การคิดวิเคราะห์ เชิงระบบ หมายถึงอะไร ?

12 วัฎจักรของระบบ : ฉันกินข้าว
ฉันหิว แรงขับ ความต้องการ ความเครียด ตักข้าว ปริมาณข้าวในจาน ท้องอิ่ม บังคับให้หยุด เวลาผ่านไป ฉันหิว ฉันกินข้าว วัฎจักรของระบบ : ฉันกินข้าว

13 หลักการของการคิดวิเคราะห์เชิงระบบ มีดังนี้ ก
หลักการของการคิดวิเคราะห์เชิงระบบ มีดังนี้ ก.การคิดใน “ภาพใหญ่” (Big Picture) ข.สร้างสมดุลมุมมองในระยะสั้นและระยะยาว ค.การคำนึงถึงธรรมชาติของระบบที่เป็นพลวัตซับซ้อน และพื่งพาอาศัยกัน ง.สามารถอธิบายทั้งตัวแปรที่วัดได้และวัดไม่ได้ จ.เราเป็นส่วนหนึ่งของระบบ ซึ่งเรามีหน้าที่อยู่ภายใน และเราแต่ละคนมีอิทธิพลต่อระบบเหล่านั้นในขณะที่เราเองก็ได้รับอิทธิพลจากระบบ

14 การใช้แนวคิดและแนวปฏิบัติจิตตปัญญาศึกษา มาวิเคราะห์บริบทสถานศึกษามีกระบวนการอย่างไร ?


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์บริบท : ความท้าทายของการบริหารการศึกษาในอนาคต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google