งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โมดูล 1 การวิเคราะห์บริบท : ความท้าทาย ของการบริหารการศึกษาใน อนาคต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โมดูล 1 การวิเคราะห์บริบท : ความท้าทาย ของการบริหารการศึกษาใน อนาคต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โมดูล 1 การวิเคราะห์บริบท : ความท้าทาย ของการบริหารการศึกษาใน อนาคต

2 การวิเคราะห์บริบท การวินิจฉัย องค์การ การคิด วิเคราะห์เชิงระบบ แนวคิดและแนว ปฏิบัติ จิตตปัญญาศึกษา มีความสัมพันธ์กัน อย่างไร ? การวิเคราะห์บริบท การวินิจฉัย องค์การ การคิด วิเคราะห์เชิงระบบ แนวคิดและแนว ปฏิบัติ จิตตปัญญาศึกษา มีความสัมพันธ์กัน อย่างไร ?

3 บริบท คืออะไร และมีกี่ประเภท ? บริบท คืออะไร และมีกี่ประเภท ?

4 การวิเคราะห์ บริบท สถานศึกษา หมายถึงอะไร ?

5 กรอบแนวคิดของการวิเคราะห์บริบท เป้าหมาย ของ สถานศึก ษาใน อนาคต การ วินิจฉัย องค์การ การคิด วิเคราะห์ เชิง ระบบ แนวคิด และแนว ปฏิบัติ จิตต ปัญญา ศึกษา วิเครา ะห์ บริบท

6 ผู้บริหารยุคใหม่ ไทยเข้มแข็ง ควรกำหนด เป้าหมายของ สถานศึกษาใน อนาคต ผู้บริหารยุคใหม่ ไทยเข้มแข็ง ควรกำหนด เป้าหมายของ สถานศึกษาใน อนาคต

7 สิ่งสำคัญที่ใช้ในการกำหนดเป้าหมายในอนาคต ของสถานศึกษา คือ การวิเคราะห์บริบท ซึ่งควรใช้เทคนิค 3 ประการ ดังนี้ 1. การวินิจฉัยองค์การด้วยเทคนิค SWOT Analysis 2. การคิดวิเคราะห์เชิงระบบ สำหรับการพิจารณาความสัมพันธ์ ของบริบทต่าง ๆ 3. แนวคิดและแนวปฏิบัติจิตตปัญญาศึกษา สำหรับการมองความ สำคัญ หรือ คุณค่าของสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ในบริบท โดยเฉพาะมิติภายใน ของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่สัมพันธ์กับมิติภายนอก

8 การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง (SWOT Analysis)

9

10 ท่านผู้บริหารที่ จะวิเคราะห์ บริบทได้ ถูกต้อง แม่นยำ ต้องมีวิธีการคิด วิเคราะห์ เชิงระบบ ท่านผู้บริหารที่ จะวิเคราะห์ บริบทได้ ถูกต้อง แม่นยำ ต้องมีวิธีการคิด วิเคราะห์ เชิงระบบ

11 การคิด วิเคราะห์ เชิงระบบ หมายถึง อะไร ?

12 วัฎจักรของระบบ : ฉันกินข้าว ฉันหิวความต้องการ ความเครียดแรงขับ ตักข้าวปริมาณข้าวในจานท้องอิ่ม บังคับให้หยุด เวลาผ่านไปฉันหิวฉันกินข้าว

13 หลักการของการคิดวิเคราะห์เชิง ระบบ มีดังนี้ ก. การคิดใน “ ภาพใหญ่ ” (Big Picture) ข. สร้างสมดุลมุมมองในระยะสั้นและ ระยะยาว ค. การคำนึงถึงธรรมชาติของระบบที่ เป็นพลวัตซับซ้อน และพื่งพาอาศัยกัน ง. สามารถอธิบายทั้งตัวแปรที่วัดได้และ วัดไม่ได้ จ. เราเป็นส่วนหนึ่งของระบบ ซึ่งเรามี หน้าที่อยู่ภายใน และเราแต่ละคนมีอิทธิพลต่อระบบ เหล่านั้นในขณะที่เราเองก็ได้รับ อิทธิพลจากระบบ

14 การใช้แนวคิดและ แนวปฏิบัติจิตต ปัญญาศึกษา มา วิเคราะห์บริบท สถานศึกษามี กระบวนการ อย่างไร ?


ดาวน์โหลด ppt โมดูล 1 การวิเคราะห์บริบท : ความท้าทาย ของการบริหารการศึกษาใน อนาคต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google