งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

9 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร Introduction to Information and Communication Technology โดย โอฬาริก สุรินต๊ะ คณะวิทยาการสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "9 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร Introduction to Information and Communication Technology โดย โอฬาริก สุรินต๊ะ คณะวิทยาการสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 9 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร Introduction to Information and Communication Technology โดย โอฬาริก สุรินต๊ะ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2 9 MISA2 สารสนเทศ (Information) ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล และ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของ มนุษย์ ทุกวันนี้มีข้อมูลอยู่รอบตัวเรามาก ข้อมูลเหล่านี้มาจากสื่อ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต หรือแม้แต่การสื่อสารระหว่างบุคคล จึงมีผู้กล่าวว่ายุคนี้เป็นยุคของ สารสนเทศ

3 9 MISA3 สารสนเทศ คุณสมบัติ –มีความถูกต้อง –ความรวดเร็ว และเป็น ปัจจุบัน –มีความสมบูรณ์ของข้อมูล –มีความชัดเจนกะทัดรัด –มีความสอดคล้องกับความ ต้องการ

4 9 MISA4 เทคโนโลยี (Technology) เป็นการประยุกต์เอาความรู้ทางด้าน วิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ การศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ก็เพื่อให้ เข้าใจธรรมชาติ กฎเกณฑ์ของสิ่งต่าง ๆ และ หาทางนำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ เทคโนโลยีจึงเป็นคำที่มีความหมายกว้าง เทคโนโลยีจึงเป็นหัวใจของการสร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ

5 9 MISA5 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เทคโนโลยีที่ใช้จัดการ สารสนเทศ เป็น เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบรวม การ จัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การสร้าง รายงาน การสื่อสารข้อมูล ฯลฯ เทคโนโลยี สารสนเทศยังรวมถึงเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดระบบ การให้บริการ การใช้ และการดูแลข้อมูล

6 9 MISA6 องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยเทคโนโลยีที่สำคัญ 2 สาขาคือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ใช้สำหรับการจัดการระบบสารสนเทศ เพื่อให้ได้สารสนเทศ ตามที่ผู้ใช้ต้องการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพไม่ว่า จะเป็นการคัดเลือก การจัดหา การวิเคราะห์เนื้อหา และการค้น คืนสารสนเทศ กระบวนการจัดทำสารสนเทศประกอบด้วย การนำข้อมูลเข้าการ ประมวลผลข้อมูล และการแสดงผลข้อมูล การนำข้อมูลเข้าการประมวลผลข้อมูลการแสดงผลข้อมูล

7 9 MISA7 องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีโทรคมนาคม ช่วยให้การสื่อสารหรือการเผยแพร่สารสนเทศไปยังผู้ใช้ในแหล่ง ต่าง ๆ เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อ เหตุการณ์ และควรที่จะสื่อสารได้ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล (Data) ที่เป็นตัวเลขหรือตัวอักษร (Text) ภาพ (Image) และ เสียง (Voice) เทคโนโลยีโทรคมนาคมได้แก่ ระบบโทรทัศน์, โทรเลข, วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ รวมทั้งเทคโนโลยีเครือข่าย คอมพิวเตอร์ ผู้ส่งสารสนเทศผู้รับสารสนเทศ

8 9 MISA8 ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศมีพัฒนาการที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีการปรับปรุงเครื่องมืออยู่ตลอดเวลา เช่น การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) การประชุมทางไกล (Tele-Conference) การถอนเงินอัตโนมัติ (Automatics Teller Machine: ATM) ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Library Automation)

9 9 MISA9 ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดการใช้งาน อย่างแพร่หลาย ทำให้สังคมมนุษย์จึง เปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคของข้อมูลข่าวสาร (Information Age) หรือยุคดิจิตอล (Digital Age) เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นโครงสร้าง พื้นฐาน (Infrastructure) ที่มีความสำคัญ ต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อ นำไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และ สังคม

10 9 MISA10 ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยในการจัดระบบข่าวสารจำนวนมหาศาลของแต่ละวัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสารสนเทศ ช่วยในการเก็บสารสนเทศไว้ในรูปที่เรียกใช้ได้ทุกครั้งอย่าง สะดวก ช่วยในการจัดระบบอัตโนมัติ เพื่อจัดเก็บ ประมวลผล และ เรียกใช้สารสนเทศ ช่วยในการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมาก ขึ้น ช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

11 9 MISA11 เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อสังคม การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต การสร้างความเสมอภาคในสังคม และการสร้างโอกาส การเรียนการสอนในสถานศึกษา การรักษาสิ่งแวดล้อม การป้องกันประเทศ การผลิตในอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม

12 9 MISA12 Digital Age (โลกยุคดิจิตอล) โลกยุคดิจิตอลเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีผลกระทบโดยตรงกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ขีด ความสามารถของคอมพิวเตอร์เปลี่ยนไปทำให้ –ขนาดของอุปกรณ์เล็กลง –ประสิทธิภาพสูงขึ้น เช่น E-Commerce, E-Education

13 9 MISA13 E-Commerce การส่งข้อมูล สินค้าและบริการ หรือ การชำระเงิน ผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น สายโทรศัพท์ เครือข่าย คอมพิวเตอร์ เป็นต้น เทคโนโลยีที่ช่วยให้การทำธุรกรรม (Business Transaction) และการทำงานตามขั้นตอน (Workflow) ขององค์กรเป็นไปอย่างอัตโนมัติ

14 9 MISA14 E-Commerce กับประโยชน์ต่อผู้บริโภค เป็นแหล่งเลือกซื้อสินค้าและบริการนานาชนิดจากตลาดต่าง ๆ ทั่วโลก ให้ความสะดวกที่จะคัดเลือกสินค้าและเปรียบเทียบราคาสินค้า และประหยัดเวลาเนื่องจากไม่ต้องเดินทาง สามารถรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจหลากหลาย แง่มุม เช่น รายละเอียดของสินค้า คุณภาพของสินค้า ข้อมูล ผู้ผลิต รวมถึงยังสามารถให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ สินค้านั้นๆได้ โดยตรงอีกด้วย ได้รับความสะดวกในการจัดส่ง เพราะสินค้าส่วนใหญ่จัดส่งถึง บ้าน

15 9 MISA15 ประเภทของ E-Commerce Business to Consumer (B to C) เป็นการค้าระหว่างบริษัท กับผู้บริโภค หรือ แบบขายปลีก มีการสั่งซื้อสินค้าจำนวนไม่ มากและมูลค่าการซื้อ-ขายแต่ละครั้งจำนวนไม่สูง การค้าแบบ นี้มักชำระเงินด้วยบัตรเครดิต Business to Business (B to B) เป็นการค้าระหว่างบริษัทกับ บริษัท มีการสั่งซื้อสินค้าและมีมูลค่าการซื้อ-ขายแต่ละครั้ง จำนวนสูง การค้าแบบนี้มักชำระเงินผ่านธนาคาร ในรูปของ Letter of Credit (L/C) หรือ ในรูปของ Bill of Exchange อื่นๆ

16 9 MISA16 ประเภทของ E-Commerce Business to Government (B to G) เป็นการค้าระหว่างองค์กร เอกชนกับองค์กรของรัฐ การค้าลักษณะนี้จะมีกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องค่อนข้างมาก Consumer to Consumer (C to C) เป็นการค้าระหว่างบุคคล ทั่วไป หรือ ระหว่างผู้ใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยกันเอง ซึ่งการ ซื้อ-ขายนี้อาจทำผ่าน Web Site ที่จัดตั้งขึ้นมาเป็นการเฉพาะ เช่น การซื้อ-ขายในรูปของการประมูลสินค้า ที่ผู้ใช้แต่ละคนเอา มาฝากขายไว้บน Web Site

17 9 MISA17 E-Education E-Education (การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์) คือ การส่งข้อมูลสื่อการศึกษา และ การบริการ เช่น Course ware, ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และ การชำระ ลงทะเบียนเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น เทคโนโลยีที่ช่วยให้กระบวนการจัดระบบการศึกษา (Education System) เป็นการทำงานตามขั้นตอนเป็นไปอย่างอัตโนมัติจนเสร็จสิ้นบนระบบ เครือข่าย เป็นเครื่องมือที่ช่วย สถาบันการศึกษา องค์การจัดการศึกษา ตลอดจนผู้ ศึกษาหรือผู้เรียน ลดค่าใช้จ่าย จากการใช้บริการผ่านเครือข่าย ช่วยให้ข้อมูลและการบริการที่ รวดเร็ว ทันสมัย

18 9 MISA18 E-Education กับการเปลี่ยนแปลงโลก การศึกษา ลดช่องว่างการแข่งขันระหว่างองค์กรหรือสถาบันการศึกษาทั่งขนาดใหญ่และ ขนาดเล็ก ทำให้องค์กรสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ต้องปรับตัวทั้งในด้านการบริหาร การจัดการองค์กร รวมไปถึงวิธีการดำเนิน ก่อให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจการศึกษามากขึ้น สร้างช่องทางการขยายการศึกษามากขึ้น เกิดการทำงานภายใต้คอนเซปต์ มหาวิทยาลัย 24 ชั่วโมง ผู้เรียนสามารถทำ กิจกรรมทางการศึกษาตลอดเวลา 24 ชั่วโมง สร้างรูปแบบของความร่วมมือทางการศึกษาหรือเครือข่ายการศึกษาที่ หลากหลายขึ้น ทำให้เกิดแรงผลักดันในการจัดการศึกษารูปแบบแปลกใหม่มากขึ้น

19 9 MISA19 E-Education กับการเปลี่ยนแปลงโลก การศึกษา เกิดการทำงานภายใต้คอนเซปต์ มหาวิทยาลัย 24 ชั่วโมง ผู้เรียนสามารถทำกิจกรรมทางการศึกษาตลอดเวลา 24 ชั่วโมง สร้างรูปแบบของความร่วมมือทางการศึกษาหรือเครือข่าย การศึกษาที่หลากหลายขึ้น ทำให้เกิดแรงผลักดันในการจัดการศึกษารูปแบบแปลกใหม่มาก ขึ้น

20 9 MISA20

21 9 MISA21

22 9 MISA22 สังคมอิเล็กทรอนิกส์ (E-society) การส่งเสริมสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (k - Society) และ เป็นการเรียนรู้ผ่านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ สังคมอิเล็กทรอนิกส์ (e - Society) เป็นนโยบายที่จัดทำขึ้นมา เพื่อที่จะลดปัญหาช่องว่างทางดิจิตอล (Digital divide) ภายใต้ โครงการขยายโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ ให้มีความทั่วถึง และเท่าเทียมกันทั่วประเทศ สำหรับโครงการที่ดำเนินการไป แล้วนั้น อาทิ “โครงการอินเตอร์เนตตำบล” เป็นต้น

23 9 MISA23 สังคมอิเล็กทรอนิกส์ (E-society) สังคมอิเล็กทรอนิกส์ (e - Society) เป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย 5e ตามแผน แม่บททางเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย พ.ศ.2545-2546 เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยี โดยใช้ อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือบริหารจัดการงานที่สำคัญ 5 ด้าน คือ –1. e - Government รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ –2. e - Citizen ประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ –3. e - Society สังคมอิเล็กทรอนิกส์ –4. e - Education การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ –5. e - Industry อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

24 9 MISA24 สังคมอิเล็กทรอนิกส์ (E-society) หลักการของสังคมอิเล็กทรอนิกส์ (e - society) –พัฒนาสังคมไทยให้เป็น “สังคมแห่งภูมิปัญญา” (Knowledge Base Society) หรือสังคมแห่งการเรียนรู้ ทำให้มีเหตุผล มีคุณธรรม และภูมิปัญญาที่ดีเกิดขึ้นในสังคมไทย –พัฒนาโครงการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ โดยใช้ความสามารถจาก เครือข่ายสารสนเทศ อินเตอร์เนต –พัฒนาโครงการอินเตอร์เนตตำบล ให้มีการขยายผล ให้มีข้อมูล และ ศูนย์บริการข่าวสาร ลงไปถึงระดับชุมชนและ หมู่บ้าน –ดำเนินการควบคุม “เกมคอมพิวเตอร์” เพื่อให้เยาวชนมีการเล่นเกมที่ เหมาะสมกับเวลา –สนับสนุนให้มีการจัดระดับของ Web site เพื่อป้องกันเยาวชนจากข้อมูล ที่ไม่เหมาะสม

25 9 MISA25 ความสอดคล้องระหว่าง (e - Society) กับ (e - Government) รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government) เป็นกระบวนการ ปฏิรูประบบบริหาร บริการ และกระบวนการของรัฐ ให้มี ประสิทธิภาพ และมีธรรมมาภิบาล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ การสื่อสาร ในการนี้ประชาชนจะได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ตลอดเวลา ทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นการกระตุ้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ภาคเอกชนและประชาชน ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนศักยภาพของ ประเทศเพื่อเป็นทางลัดในการเข้าสู่การแข่งขันให้เท่าทันกับ นานาประเทศ

26 9 MISA26 ความสอดคล้องระหว่าง (e - Society) กับ (e - Government) ซึ่งหากรัฐบาลของประเทศใดขับเคลื่อนการพัฒนา ระบบสารสนเทศได้ช้าก็ยิ่งเสียโอกาสในการแข่งขัน ไม่ ว่าจะเป็นด้านการลงทุน การค้าขาย การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ต่าง ๆ ก็เท่ากับทำให้ประชาชนของประเทศนั้น เสียโอกาสอีกทางหนึ่ง รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หากสามารถทำให้เกิดผล ปฏิบัติ เป็นรูปธรรมได้ ก็จะสามารถเอื้อให้ยุทธศาสตร์อื่น ๆ ขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


ดาวน์โหลด ppt 9 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร Introduction to Information and Communication Technology โดย โอฬาริก สุรินต๊ะ คณะวิทยาการสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google