งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Information System and Technology ระบบสารสนเทศและ เทคโนโลี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Information System and Technology ระบบสารสนเทศและ เทคโนโลี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Information System and Technology ระบบสารสนเทศและ เทคโนโลี

2 บทบาทและความสำคัญของ สารสนเทศ ความรู้เบื้องต้นของสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ องค์ประกอบของระบบ สารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์

3 บทบาทและ ความสำคัญ ของสารสนเทศ - ระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ - การเปลี่ยนแปลงขององค์การ และการบริหาร - การบริหารที่เน้นความโปร่งใส และตรวจสอบได้ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

4 Global Economy One market Borderless boundary Volatile

5 Intangible things - Knowledge - Information

6 - node - connection

7 องค์การแบบใหม่ –generalist –mass- customized products –virtual organization

8 การบริหารแบบใหม่ –informal commitment and network –professionalism

9 การบริหารที่เน้นความ โปร่งใสและตรวจสอบ ได้ –Transparency and accountability

10 - สะดวกรวดเร็ว - ราคาถูกลง - มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงการดำเนิน งานทางธุรกิจและการทำงานในสาขาวิชาชีพ ผู้บริหารเรียนรู้ในการประยุกต์เทคโนโลยี ในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ

11 เศรษฐกิจยุคใหม่ องค์การ & การบริหาร เทคโนโลยี รัฐธรรมนูญ ข้อมูล พรบ. ข้อมูลสารสนเทศ

12 ความหมายของข้อมูล และสารสนเทศ

13 ระบบสารสนเทศ DATA Information Knowledge Know-how

14 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือข้อมูลดิบที่ยังไม่ผ่านการประมวล ยังไม่มีความหมายในการนำไปใช้งาน

15 สารสนเทศ / ข่าวสาร ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลหรือจัดระบบแล้ว เพื่อให้มีความหมายและคุณค่าสำหรับผู้ใช้

16 Information - รายได้ของพนักงานแต่ละคน - รายจ่ายขององค์การ DATA - จำนวนชั่วโมงทำงาน ของพนง. แต่ละคน - อัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง Data Processing ชั่วโมงทำงาน X อัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง

17 ความรับรู้และความเข้าใจ ในการนำสารสนเทศ ไปใช้ในการแก้ปัญหา ในการดำเนินงาน

18 คุณสมบัติของ สารสนเทศ เนื้อหา (Content) ความสมบูรณ์ครอบคลุม ความสัมพันธ์กับเรื่อง ความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ การตรวจสอบได้ รูปแบบ (Format) ชัดเจน ระดับรายละเอียด รูปแบบนำเสนอ สื่อการนำเสนอ ประหยัด เวลา (Time) ความรวดเร็วและทันใช้ การปรับปรุงให้ทันสมัย มีระยะเวลา กระบวนการ (Process) ความสามารถในการเข้าถึง การมีส่วนร่วม การเชื่อมโยง

19 อุปกรณ์ หรือเครื่องมือ การรวบรวม ประมวล เก็บรักษา และเผยแพร่ข้อมูล และสารสนเทศ

20 ระบบที่รวบรวม เก็บรักษาและเผยแพร่สารสนเทศ เพื่อใช้ในการวางแผน การพัฒนาตัดสินใจ ประสานงาน และควบคุมการดำเนินงาน

21 องค์ประกอบระบบ สารสนเทศที่ใช้ คอมพิวเตอร์

22 MIS Software People Hardware Database Network Procedures

23 องค์ประกอบของระบบ สารสนเทศ อุปกรณ์ที่ช่วยในการป้อนข้อมูล ประมวลจัดเก็บและผลิต output ออกมา - อุปกรณ์นำเข้า, CPU Ram, หน่วยความจำสำรอง, อุปกรณ์แสดงผล, อุปกรณ์สื่อสาร

24 โปรแกรมที่ช่วยให้ ระบบ Hardware ทำงาน - ซอฟท์แวร์ระบบ - ซอฟท์แวร์ประยุกต์ใช้งาน โปรแกรมที่ช่วยให้ ระบบ Hardware ทำงาน - ซอฟท์แวร์ระบบ - ซอฟท์แวร์ประยุกต์ใช้งาน

25 การจัดระบบของแฟ้มข้อมูล ซึ่งเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันไว้ด้วยกัน การจัดระบบของแฟ้มข้อมูล ซึ่งเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันไว้ด้วยกัน

26 การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ เข้าด้วยกันเพื่อช่วยให้มี การใช้ทรัพยากรร่วมกัน และการติดต่อสื่อสาร

27 นโยบาย (Policy), กลยุทธ์ (Strategy), วิธีการ (Tactics), กฎเกณฑ์ (Rule) ในการใช้ระบบสารสนเทศ

28 ผู้ออกแบบ ผู้พัฒนาระบบ ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้ระบบ ผู้ออกแบบ ผู้พัฒนาระบบ ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้ระบบ

29 บทบาทของนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารสนเทศ What ? กำหนดสารสนเทศที่ต้องการ When ? พิจารณาเวลาที่ต้องใช้สารสนเทศ Where ? ต้องทราบว่าจะหา สารสนเทศจากที่ไหน

30 Why? เข้าใจว่าทำไมจึงต้องมีสารสนเทศ For whom ? ผู้ใช้คือใคร เพื่อจัดรูปแบบ ให้เหมาะสม How ? จะใช้เครื่องมืออะไร ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เข้าใจความหมาย ใช้อย่างถูกต้อง ตามกฎหมายและมีจริยธรรม


ดาวน์โหลด ppt Information System and Technology ระบบสารสนเทศและ เทคโนโลี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google