งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

e-Learning คืออะไร ? อะไรบ้างที่เป็น e- Learning คุณลักษณะของ e- Learning LMS : ระบบบริหาร จัดการรายวิชา ออนไลน์ การนำระบบ LMS ไป ใช้งานในการเรียนการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "e-Learning คืออะไร ? อะไรบ้างที่เป็น e- Learning คุณลักษณะของ e- Learning LMS : ระบบบริหาร จัดการรายวิชา ออนไลน์ การนำระบบ LMS ไป ใช้งานในการเรียนการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 e-Learning คืออะไร ? อะไรบ้างที่เป็น e- Learning คุณลักษณะของ e- Learning LMS : ระบบบริหาร จัดการรายวิชา ออนไลน์ การนำระบบ LMS ไป ใช้งานในการเรียนการ สอน

3 e-Learning คือ อะไร การใช้ทรัพยากรต่างๆ ในระบบ อินเทอร์เน็ต มาออกแบบและจัดระบบ เพื่อสร้างระบบการเรียนการสอน โดย การสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการ เรียนรู้อย่างมีความหมาย ตรงกับความ ต้องการของผู้สอนและผู้เรียน เชื่อมโยงระบบเป็นเครือข่ายที่สามารถ เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกคน (http://www.nectec.or.th/)

4 อะไรบ้างที่เป็น E-Learning CAI (Computer-Assisted Instruction) WBI (Web-Based Instruction) CD-ROM LMS ***

5 Classroom Activities ฟังบรรยายใน ห้องเรียน อ่านเอกสาร ประกอบ อภิปรายกลุ่ม ทำแบบฝึกหัด ทำแบบทดสอบ ปฏิบัติการ นำเสนองาน สืบค้น สั่งการบ้าน ตรวจการบ้าน เช็คเวลาเรียน บรรยาย ออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ รวมคะแนน ประเมินผล

6 Online Activities สื่อ เอกสารบรรยาย สั่งการบ้านในเว็บไซต์ รายวิชา ส่งงานผ่าน ถามตอบผ่านเว็บบอร์ด หรือ chat สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม แบบทดสอบออนไลน์

7 LMS : Learning Management System ระบบบริหารจัดการรายวิชา คือ ระบบ ที่รวบรวมเครื่องมือหลากหลาย ประเภทที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ เรียนการสอนออนไลน์เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อใช้ในการจัดการกับการเรียนการ สอน

8 เนื้อหาในลักษณะเว็บเพจ โดยไม่ต้องมีความรู้ในการสร้างเว็บ เนื้อหาที่อยู่ในลักษณะไฟล์ เช่น word PowerPoint flash Movie ส่วนประกอบของ LMS 1. ช่องทางใส่เนื้อหาการบรรยาย ของผู้สอน

9

10

11

12

13

14 ห้องสนทนา (chat) ครูสามารถตรวจสอบได้ กระดานอภิปราย ที่ครูอาจตั้งไว้ หรือให้นักเรียนตั้งเอง มีการให้คะแนนการตอบคำถาม ส่วนประกอบของ LMS 2. ช่องทางปฏิสัมพันธ์

15 ตั้งค่าคะแนน วันเวลาในการทำแบบทดสอบ มีเครื่องมือในการสร้างแบบทดสอบสำเร็จรูป ส่วนประกอบของ LMS 3. การทำแบบทดสอบออนไลน์ เลือกชนิดข้อสอบ ( ตัวเลือก เติมคำ ถูกผิด )

16

17 การเรียกดูคะแนน บันทึกการเข้าเรียนของนักเรียน การลงทะเบียนเรียนของนักเรียน การอนุญาตให้เข้าเรียน ส่วนประกอบของ LMS 4. จัดการข้อมูลผู้เรียน

18

19

20

21 คอนโดมิเนียม LMS ความปลอดภัย ( ยาม, วงจร ปิด ) ระบบลอกอิน (log in) ตรวจสอบพฤติกรรมผู้ใช้ ความสะอาดระบบจัดการแฟ้มข้อมูล ประกาศ ข้อมูลข่าวสารเครื่องมือให้คำแนะนำการ เรียน ประกาศจากผู้สอน สั่งงานต่างๆ โทรศัพท์และระบบสื่อสาร / web board พักผ่อน Game / chat เครื่องมือและบริการในการ ตกแต่งห้อง เครื่องมือสร้างเนื้อหา

22 LMS : Brand Atutor Blackboard WebCT TCU Intralearn Sakai Moodle

23 is all you need

24 Why Open source ผู้ใช้ทั่วโลกกว่า กว่า 138 ประเทศ กว่า 200 ในประเทศไทย

25 Any Question?


ดาวน์โหลด ppt e-Learning คืออะไร ? อะไรบ้างที่เป็น e- Learning คุณลักษณะของ e- Learning LMS : ระบบบริหาร จัดการรายวิชา ออนไลน์ การนำระบบ LMS ไป ใช้งานในการเรียนการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google