งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

e-Learning คืออะไร ? อะไรบ้างที่เป็น e- Learning คุณลักษณะของ e- Learning LMS : ระบบบริหาร จัดการรายวิชา ออนไลน์ การนำระบบ LMS ไป ใช้งานในการเรียนการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "e-Learning คืออะไร ? อะไรบ้างที่เป็น e- Learning คุณลักษณะของ e- Learning LMS : ระบบบริหาร จัดการรายวิชา ออนไลน์ การนำระบบ LMS ไป ใช้งานในการเรียนการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 e-Learning คืออะไร ? อะไรบ้างที่เป็น e- Learning คุณลักษณะของ e- Learning LMS : ระบบบริหาร จัดการรายวิชา ออนไลน์ การนำระบบ LMS ไป ใช้งานในการเรียนการ สอน

3 e-Learning คือ อะไร การใช้ทรัพยากรต่างๆ ในระบบ อินเทอร์เน็ต มาออกแบบและจัดระบบ เพื่อสร้างระบบการเรียนการสอน โดย การสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการ เรียนรู้อย่างมีความหมาย ตรงกับความ ต้องการของผู้สอนและผู้เรียน เชื่อมโยงระบบเป็นเครือข่ายที่สามารถ เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกคน (http://www.nectec.or.th/)

4 อะไรบ้างที่เป็น E-Learning CAI (Computer-Assisted Instruction) WBI (Web-Based Instruction) CD-ROM LMS ***

5 Classroom Activities ฟังบรรยายใน ห้องเรียน อ่านเอกสาร ประกอบ อภิปรายกลุ่ม ทำแบบฝึกหัด ทำแบบทดสอบ ปฏิบัติการ นำเสนองาน สืบค้น สั่งการบ้าน ตรวจการบ้าน เช็คเวลาเรียน บรรยาย ออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ รวมคะแนน ประเมินผล

6 Online Activities สื่อ เอกสารบรรยาย สั่งการบ้านในเว็บไซต์ รายวิชา ส่งงานผ่าน e-mail ถามตอบผ่านเว็บบอร์ด หรือ chat สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม แบบทดสอบออนไลน์

7 LMS : Learning Management System ระบบบริหารจัดการรายวิชา คือ ระบบ ที่รวบรวมเครื่องมือหลากหลาย ประเภทที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ เรียนการสอนออนไลน์เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อใช้ในการจัดการกับการเรียนการ สอน

8 เนื้อหาในลักษณะเว็บเพจ โดยไม่ต้องมีความรู้ในการสร้างเว็บ เนื้อหาที่อยู่ในลักษณะไฟล์ เช่น word PowerPoint flash Movie ส่วนประกอบของ LMS 1. ช่องทางใส่เนื้อหาการบรรยาย ของผู้สอน

9

10

11

12

13

14 ห้องสนทนา (chat) ครูสามารถตรวจสอบได้ กระดานอภิปราย ที่ครูอาจตั้งไว้ หรือให้นักเรียนตั้งเอง มีการให้คะแนนการตอบคำถาม ส่วนประกอบของ LMS 2. ช่องทางปฏิสัมพันธ์

15 ตั้งค่าคะแนน วันเวลาในการทำแบบทดสอบ มีเครื่องมือในการสร้างแบบทดสอบสำเร็จรูป ส่วนประกอบของ LMS 3. การทำแบบทดสอบออนไลน์ เลือกชนิดข้อสอบ ( ตัวเลือก เติมคำ ถูกผิด )

16

17 การเรียกดูคะแนน บันทึกการเข้าเรียนของนักเรียน การลงทะเบียนเรียนของนักเรียน การอนุญาตให้เข้าเรียน ส่วนประกอบของ LMS 4. จัดการข้อมูลผู้เรียน

18

19

20

21 คอนโดมิเนียม LMS ความปลอดภัย ( ยาม, วงจร ปิด ) ระบบลอกอิน (log in) ตรวจสอบพฤติกรรมผู้ใช้ ความสะอาดระบบจัดการแฟ้มข้อมูล ประกาศ ข้อมูลข่าวสารเครื่องมือให้คำแนะนำการ เรียน ประกาศจากผู้สอน สั่งงานต่างๆ โทรศัพท์และระบบสื่อสาร E-mail / web board พักผ่อน Game / chat เครื่องมือและบริการในการ ตกแต่งห้อง เครื่องมือสร้างเนื้อหา

22 LMS : Brand Atutor Blackboard WebCT TCU Intralearn Sakai Moodle

23 is all you need www.moodle.org www.thaimoodle.net

24 Why Open source ผู้ใช้ทั่วโลกกว่า 70000 กว่า 138 ประเทศ กว่า 200 ในประเทศไทย

25 Any Question?


ดาวน์โหลด ppt e-Learning คืออะไร ? อะไรบ้างที่เป็น e- Learning คุณลักษณะของ e- Learning LMS : ระบบบริหาร จัดการรายวิชา ออนไลน์ การนำระบบ LMS ไป ใช้งานในการเรียนการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google