งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ บทเรียน โดย.. ไชยยงค์ กง ศรี ฝ่ายวิชาการ คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2553 โดย.. ไชยยงค์ กง ศรี ฝ่ายวิชาการ คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ บทเรียน โดย.. ไชยยงค์ กง ศรี ฝ่ายวิชาการ คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2553 โดย.. ไชยยงค์ กง ศรี ฝ่ายวิชาการ คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ บทเรียน โดย.. ไชยยงค์ กง ศรี ฝ่ายวิชาการ คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2553 โดย.. ไชยยงค์ กง ศรี ฝ่ายวิชาการ คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2553

2 e-Learning เป็นการจัดสภาพการเรียนรู้ด้วย เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิทัลเพื่อ สนับสนุนการมีปฏิสัมพันธ์แบบสองทางระหว่าง ผู้เรียน และผู้สอน ทั้งทางด้านการเรียนการ สอน การบริการการศึกษา และการบริหาร / การ จัดการ การศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการ ของเอกัตบุคคลโดยไม่มีข้อจำกัดด้านสถานที่ และเวลา อาจจะเป็นการเรียนแบบ Online หรือ แบบ Offline ก็ได้ ( ดร. ชัยยงค์ พรหมวงศ์ )

3 1. เนื้อหา (content) 2. ระบบบริหารการเรียน หรือ LMS 3. การติดต่อสื่อสาร 4. การสอบ / วัดผลการเรียน องค์ประกอบของ e- learning ที่สำคัญมี 4 ส่วน คือ

4 1. ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ข้อได้เปรียบของ e- Learning 2. ช่วยให้ผู้สอนสามารถตรวจสอบ ความก้าวหน้าในการ เรียนของผู้เรียนได้อย่างละเอียด และตลอดเวลา 3. ช่วยทำให้ผู้เรียนสามารถควบคุมการ เรียนรู้ของตนเองได้ 4. ช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ผู้เรียนกับผู้สอน และกับ เพื่อน ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ

5 5. เป็นการเรียนที่ผู้เรียนแต่ละคน จะได้รับ เนื้อหาของบทเรียน เหมือนเดิมทุกครั้ง ข้อได้เปรียบของ e- Learning 6. ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทักษะ ใหม่ ๆ รวมทั้งเนื้อหา มีความทันสมัย และตอบสนองต่อ เหตุการณ์ต่าง ๆ ใน ปัจจุบันได้อย่างทันที 7. ทำให้เกิดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนในวงกว้างขึ้น เป็น การสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

6

7 M O O D L E ?M O O D L E ?

8 Modular M O O D L E ?M O O D L E ?

9 Object M O O D L E ?M O O D L E ?

10 Modular Object Oriented M O O D L E ?M O O D L E ?

11 Modular Object OrientedDynamic M O O D L E ?M O O D L E ?

12 Modular Object OrientedDynamicLearning M O O D L E ?M O O D L E ?

13 Modular Object OrientedDynamicLearningEnvironment M O O D L E ?M O O D L E ?

14 Moodle คืออะไร ? • โปรแกรมประยุกต์ ที่สามารถเสริมเข้าไปใน เว็บไซต์ เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน ออนไลน์ โดยมีสภาพแวดล้อม ที่ปรับเปลี่ยน ได้ตามความเหมาะสม • กล่องเครื่องมือที่บรรจุโมดูลต่างๆ สำหรับสร้าง กิจกรรม • ระบบที่ก่อให้เกิดชุมชนของผู้เรียน • สามารถใช้งานร่วมกับระบบอื่นๆ ได้ • ซอฟท์แวร์ open source ฟรี ภายใต้ GPL license • โปรแกรมยังคงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

15 Moodle ทำอะไรได้บ้าง •Moodle ช่วยให้ผู้สอนสร้างรายวิชา ออนไลน์ได้ง่าย และรวดเร็วขึ้น • สนับสนุนการเรียนการสอนแบบสร้าง องค์ความรู้ • สามารถลงทะเบียนเว็บไซต์ เพื่อให้ อยู่ในเครือข่ายของ Moodle.org • สร้างขึ้นด้วยระบบ LAMP ( Linux, Apache server, Mysql, Php)

16 ผู้สอนมีบทบาทอย่างไร Moodle ไม่ใช่เครื่องมือที่นำมาทดแทน บทเรียนในห้องเรียนแต่เป็นเครื่องมือที่สร้าง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนด้วยกัน และเป็น เครื่องมือที่นำมาช่วยเสริมการเรียนในห้องเรียน ผู้สอนต้องวางแผน การสอน ออกแบบการสอนสำหรับรายวิชาของ ตนเอง มีการโต้ตอบ กับผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ร่วมกัน

17 E-Learning kku.

18

19

20

21


ดาวน์โหลด ppt การใช้ บทเรียน โดย.. ไชยยงค์ กง ศรี ฝ่ายวิชาการ คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2553 โดย.. ไชยยงค์ กง ศรี ฝ่ายวิชาการ คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google