งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย.. ไชยยงค์ กงศรี ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย.. ไชยยงค์ กงศรี ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2553"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย.. ไชยยงค์ กงศรี ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2553
การใช้บทเรียน e-Learning KKU. โดย.. ไชยยงค์ กงศรี ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2553

2 e-Learning e-Learning เป็นการจัดสภาพการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการมีปฏิสัมพันธ์แบบสองทางระหว่างผู้เรียน และผู้สอน ทั้งทางด้านการเรียนการสอน การบริการการศึกษา และการบริหาร/การจัดการ การศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของเอกัตบุคคลโดยไม่มีข้อจำกัดด้านสถานที่ และเวลา อาจจะเป็นการเรียนแบบ Online หรือ แบบ Offline ก็ได้ (ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์)

3 องค์ประกอบของ e- learning ที่สำคัญมี 4 ส่วน คือ
1. เนื้อหา (content) 2. ระบบบริหารการเรียน หรือ LMS การติดต่อสื่อสาร 4. การสอบ/วัดผลการเรียน

4 ข้อได้เปรียบของ e-Learning
1. ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2. ช่วยให้ผู้สอนสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าในการ เรียนของผู้เรียนได้อย่างละเอียดและตลอดเวลา 3. ช่วยทำให้ผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนรู้ของตนเองได้ 4. ช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และกับ เพื่อน ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ

5 ข้อได้เปรียบของ e-Learning
5. เป็นการเรียนที่ผู้เรียนแต่ละคน จะได้รับเนื้อหาของบทเรียน เหมือนเดิมทุกครั้ง 6. ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ รวมทั้งเนื้อหา มีความทันสมัย และตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ใน ปัจจุบันได้อย่างทันที 7. ทำให้เกิดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนในวงกว้างขึ้น เป็น การสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

6 E-Learning KKU. :MOODLE
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

7 M O O D L E ?

8 M O O D L E ? Modular

9 M O O D L E ? Modular Object

10 M O O D L E ? Modular Object Oriented

11 M O O D L E ? Modular Object Oriented Dynamic

12 M O O D L E ? Modular Object Oriented Dynamic Learning

13 M O O D L E ? Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment

14 Moodle คืออะไร? โปรแกรมประยุกต์ ที่สามารถเสริมเข้าไปในเว็บไซต์ เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ โดยมีสภาพแวดล้อม ที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม กล่องเครื่องมือที่บรรจุโมดูลต่างๆ สำหรับสร้างกิจกรรม ระบบที่ก่อให้เกิดชุมชนของผู้เรียน สามารถใช้งานร่วมกับระบบอื่นๆ ได้ ซอฟท์แวร์ open source ฟรี ภายใต้ GPL license โปรแกรมยังคงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

15 Moodle ทำอะไรได้บ้าง Moodle ช่วยให้ผู้สอนสร้างรายวิชาออนไลน์ได้ง่าย และรวดเร็วขึ้น สนับสนุนการเรียนการสอนแบบสร้างองค์ความรู้ สามารถลงทะเบียนเว็บไซต์ เพื่อให้อยู่ในเครือข่ายของ Moodle.org สร้างขึ้นด้วยระบบ LAMP ( Linux, Apache server, Mysql, Php)

16 ผู้สอนมีบทบาทอย่างไร
Moodle ไม่ใช่เครื่องมือที่นำมาทดแทนบทเรียนในห้องเรียนแต่เป็นเครื่องมือที่สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนด้วยกัน และเป็นเครื่องมือที่นำมาช่วยเสริมการเรียนในห้องเรียน ผู้สอนต้องวางแผน การสอน ออกแบบการสอนสำหรับรายวิชาของตนเอง มีการโต้ตอบ กับผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน

17 เข้าสู่.. moodle E-Learning kku.

18

19

20

21 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt โดย.. ไชยยงค์ กงศรี ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google