งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รู้จักบทเรียน เรียนรู้ไอคอล รู้จักเมนู ป้ายสำนัก สวัสดีนักเรียนทุกคน บทเรียนนี้สร้างขึ้นมา เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ ทบทวนเนื้อหา หรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รู้จักบทเรียน เรียนรู้ไอคอล รู้จักเมนู ป้ายสำนัก สวัสดีนักเรียนทุกคน บทเรียนนี้สร้างขึ้นมา เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ ทบทวนเนื้อหา หรือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รู้จักบทเรียน เรียนรู้ไอคอล รู้จักเมนู ป้ายสำนัก สวัสดีนักเรียนทุกคน บทเรียนนี้สร้างขึ้นมา เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ ทบทวนเนื้อหา หรือ เรียนรู้บทเรียนก่อน ล่วงหน้า ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องพันธะ เคมี ซึ่งประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ย่อย 4 เรื่อง คือ การเกิดพันธะเคมี พันธะโลหะ พันธะไอออนิก และ พันธะโคเวเลนต์ โดย การใช้สื่อต่างๆมาประกอบในบทเรียน ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียนในรูปของ Word, Powerpoint, Animation, วีดีโอประกอบการ สอน รวมถึงแบบฝึกหัดในรูปของออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนทบทวนความรู้ หวังว่านักเรียน คงได้ประโยชน์ และสนุกจากบทเรียนผ่าน เว็บนี้

2 รู้จักบทเรียน เรียนรู้ไอคอล รู้จักเมนู ป้ายสำนัก ในบทเรียนผ่านเว็บนี้ได้กำหนด เมนูหลัก ไว้ 4 เมนูดังนี้ - เข้าสู่สำนัก เป็นเมนูที่จะนำเข้าสู่บทเรียน - รู้จักครู เป็นเมนูที่นำเสนอข้อมูลของผู้สร้าง บทเรียนผ่านเว็บ - บอกครู เป็นเมนูที่ใช้แจ้งข่าวสาร หรือ ถาม คำถามแก่ผู้สร้างบทเรียน - ป้ายสำนัก เป็นเมนูที่แนะนำบทเรียนผ่านเว็บ

3 รู้จักไอคอล รู้จักเมนู ป้ายสำนัก รุ้จักบทเรียน classroom.html resource. html คัมภีร์ใน สำนัก ท่องยุทธ จักร ขอคำ ชี้แนะ ฝึกยุทธ ในบทเรียนผ่านเว็บนี้ เมื่อคลิ๊กเข้าสู่เนื้อหาของแต่ ละการเรียนรู้ย่อย นักเรียนจะพบ ไอคอล 4 ไอคอล ดังแสดง ด้านล่าง นักเรียนสามารถคลิ๊ก เพื่อดูความหมายของไอคอลดังกล่าว

4 ท่องยุทธจักร เมื่อคลิ๊กเข้าไปนักเรียนจะได้ พบกับเมนูย่อย อีก 4 เมนู ซึ่งแต่ละเมนูจะลิงค์เข้าสู่แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติมที่ นำเสนอในรูปแบบของ Animation ที่มาจากเว็บไซต์ ต่างๆ ปิด หน้านี้

5 คัมภีร์ในสำนัก เมื่อคลิกเข้าไปนักเรียนพบกับเมนู 2 เมนู ซึ่งเป็นเอกสาร ที่ใช้ในห้องเรียนจริง ประกอบด้วย เอกสารประกอบการ เรียนในรูปของ Word และ Powerpoint ปิด หน้านี้

6 ขอคำชี้แนะ เมื่อคลิ๊กเข้าไปนักเรียนจะได้ ชมวีดีโอที่เกี่ยวข้องกับ กิจกรรมการสอนในที่นี้จะเกี่ยวกับพันธะโคเวเลนต์ ปิด หน้านี้

7 ฝึกยุทธ เป็นแบบฝึกหัดในรูปของโปรแกรมที่ให้นักเรียนดาวโหลด เพื่อให้นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดได้แม้ไม่ออนไลน์ก็ ตาม ปิด หน้านี้


ดาวน์โหลด ppt รู้จักบทเรียน เรียนรู้ไอคอล รู้จักเมนู ป้ายสำนัก สวัสดีนักเรียนทุกคน บทเรียนนี้สร้างขึ้นมา เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ ทบทวนเนื้อหา หรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google