งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Recruiting, Retaining and Promoting Culturally Different Employees.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Recruiting, Retaining and Promoting Culturally Different Employees."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Recruiting, Retaining and Promoting Culturally Different Employees

2 CONTENTS 1.Introduction : Culture and Recruitment 2.Screening Resumes 3.Interviewing Candidates 4.Helping Immigrants Find Jobs 5.Helping International New Hires Adapt to the Organization 6.Cross-Cultural Communication 7.Retention – Part 1 8.Retention – Part 2 9.Promotion 10.Conclusions

3 Introduction : Culture and Recruitment 1.Culture Defined 2.National Culture 3.Iceberg Analogy 4.Culture is About Making Choices 5.Generalizations and Stereotypes

4 1. Culture Defined วัฒนธรรมเป็นวิธีชีวิตของกลุ่มคน – พฤติกรรมความเชื่อค่านิยมและ สัญลักษณ์ที่และถูกส่งผ่านไปตามการ สื่อสารและการเลียนแบบจากรุ่นสู่รุ่น การปลูกฝังพฤติกรรมที่เป็นที่ได้เรียนรู้ ประสบการณ์และส่งผ่านพฤติกรรมนั้นสู่ สังคม ระบบของความรู้ที่ใช้อยู่ในสังคม

5 1. Culture Defined สรุป วัฒนธรรม หมายถึง วิถีการดำเนิน ชีวิต (The way of life) ของคนใน สังคม นับตั้งแต่วิธีกิน วิธีอยู่ วิธี แต่ง กาย วิธีทำงาน วิธีพักผ่อน วิธีแสดง อารมณ์ วิธีสื่อความ วิธีจราจรและขนส่ง วิธีอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ วิธี แสดง ความสุขทางใจ และหลักเกณฑ์การ ดำเนินชีวิต โดยแนวทางการแสดงออก ถึงวิถีชีวิตนั้นอาจเริ่มมาจาก เอกชน หรือคณะบุคคลทำเป็นตัวแบบ แล้ว ต่อมาคนส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติสืบต่อกันมา

6 2. National Culture 1. Individualism & Collectivism 2. Power Distance 3. Uncertainty Avoidance 4. Masculinity & Femininity (Geert Hofstede, 2001)

7 2. National Culture Individ ual Culture Values we share as member of culture group Universal As humans we all need food, love, shelter, etc Must always be considered

8 3. Iceberg Analogy Resume content & style, dress, accent, body language, greeting Emotional engagement Concept and use of time Relationships between men and women Manager/employee relations, respect, initiative Teamwork Career management

9 4. Culture is About Making Choices

10 5. Generalizations and Stereotypes Differentiating generalization from stereotypes generalizationstereotypes พื้นฐานของความเป็น กลุ่ม ภาพรวมของ กลุ่ม ภาพลักษณ์ของ กลุ่ม พื้นฐานของวัฒนธรรม และปัจจัยทางสังคม ให้ความสนใจ พฤติกรรมที่จะมา สนับสนุน ภาพลักษณ์ ความหลากหลายของ คนในกลุ่ม เชื้อชาติ


ดาวน์โหลด ppt Recruiting, Retaining and Promoting Culturally Different Employees.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google