งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Recruiting, Retaining and Promoting Culturally Different Employees

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Recruiting, Retaining and Promoting Culturally Different Employees"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Recruiting, Retaining and Promoting Culturally Different Employees

2 CONTENTS Introduction : Culture and Recruitment Screening Resumes Interviewing Candidates Helping Immigrants Find Jobs Helping International New Hires Adapt to the Organization Cross-Cultural Communication Retention – Part 1 Retention – Part 2 Promotion Conclusions

3 Introduction : Culture and Recruitment
Culture Defined National Culture Iceberg Analogy Culture is About Making Choices Generalizations and Stereotypes

4 1. Culture Defined วัฒนธรรมเป็นวิธีชีวิตของกลุ่มคน – พฤติกรรมความเชื่อค่านิยมและสัญลักษณ์ที่และถูกส่งผ่านไปตามการสื่อสารและการเลียนแบบจากรุ่นสู่รุ่น การปลูกฝังพฤติกรรมที่เป็นที่ได้เรียนรู้ประสบการณ์และส่งผ่านพฤติกรรมนั้นสู่สังคม ระบบของความรู้ที่ใช้อยู่ในสังคม

5 1. Culture Defined สรุป วัฒนธรรม หมายถึง วิถีการดำเนินชีวิต (The way of life) ของคนในสังคม นับตั้งแต่วิธีกิน วิธีอยู่ วิธี แต่งกาย วิธีทำงาน วิธีพักผ่อน วิธีแสดงอารมณ์ วิธีสื่อความ วิธีจราจรและขนส่ง วิธีอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ วิธี แสดงความสุขทางใจ และหลักเกณฑ์การดำเนินชีวิต โดยแนวทางการแสดงออกถึงวิถีชีวิตนั้นอาจเริ่มมาจาก เอกชนหรือคณะบุคคลทำเป็นตัวแบบ แล้วต่อมาคนส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติสืบต่อกันมา

6 2. National Culture 1. Individualism & Collectivism 2. Power Distance 3. Uncertainty Avoidance 4. Masculinity & Femininity (Geert Hofstede, 2001)

7 2. National Culture Must always be considered Individual
Culture Values we share as member of culture group Universal As humans we all need food, love, shelter, etc

8 Resume content & style, dress, accent, body language, greeting
3. Iceberg Analogy Resume content & style, dress, accent, body language, greeting Emotional engagement Concept and use of time Relationships between men and women Manager/employee relations, respect, initiative Teamwork Career management

9 4. Culture is About Making Choices

10 5. Generalizations and Stereotypes
Differentiating generalization from stereotypes generalization stereotypes พื้นฐานของความเป็นกลุ่ม ภาพรวมของกลุ่ม ภาพลักษณ์ของกลุ่ม พื้นฐานของวัฒนธรรม และปัจจัยทางสังคม ให้ความสนใจพฤติกรรมที่จะมาสนับสนุนภาพลักษณ์ ความหลากหลายของคนในกลุ่ม เชื้อชาติ


ดาวน์โหลด ppt Recruiting, Retaining and Promoting Culturally Different Employees

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google