งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการ C-Cement.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการ C-Cement."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการ C-Cement

2 2 Presentation outline – วัตถุประสงค์ – การดำเนินโครงการ –การขยายผล – ผล ตอบแทนของโครงการ – ปัญหาและอุปสรรค โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการ C-Cement

3 3 วัตถุประสงค์ของโครงการ – ส่งเสริมให้พนักงานเกิดทักษะการเรียนรู้ การคิดอย่างเป็น ระบบ มองความรู้เป็นองค์รวม ความสามารถคิดวิเคราะห์แก้ไข ปัญหา และพัฒนาศักยภาพตนเองให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ของชีวิต / เป้าหมายขององค์กร – พัฒนาทักษะและความสามารถของ Facilitator ให้สามารถ ช่วยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน การสร้างบรรยากาศ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการ เรียนรู้ในองค์กร – เพื่อขยายผลการเรียนรู้สู่องค์กร โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการ C-Cement

4 4 ผลผลิตของโครงการ – ผู้ที่มีกระบวนการเรียนรู้ สามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้กับการ เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ในชีวิต – ผู้ที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learner) – ผู้ที่มีขวัญกำลังใจ สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา – ผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการนำกระบวนการเรียนรู้ ไปปรับใช้กับ การทำงานและครอบครัว เพื่อให้บรรลุผลตามที่คาดหวังไว้ โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการ C-Cement

5 5 กรอบแนวคิดของโครงการ Constructionism Organization That Learn Learner Centered Learning Project Based Learning Mindfulness Self Curriculum Self Assessment C-Cement

6 6 Constructionism • กระบวนการเรียนรู้ คิด # 1 ลงมือ ปฏิบัติ # 1 สะท้อน ความคิด # 1 C-Cement • คิดภาพรวม (System thinking) • คิดเป็นระบบ (Systematic thinking) • คิดกว้างไกล (Creative thinking) • การจัดการ (Management) •Time management • Project management • Knowledge management • การประเมิน (Assessment) • Project evaluation • SWOT • Learning point • Next step สติ

7 7 Constructionism • การพัฒนากระบวนการ เรียนรู้ คิด # 1 ลงมือ ปฏิบัติ # 1 สะท้อน ความคิด # 1 ลงมือ ปฏิบัติ # 2 สะท้อน ความคิด # 2 คิด # 2 C-Cement Working Folder Portfolio # 1 Working Folder Portfolio # 2

8 8 – ผู้เรียนได้แสดงออกทางความคิดอย่างอิสระ –Self discipline – เปิดใจรับความคิดเห็นที่แตกต่าง – ร่วมแสดงความคิดเห็น (Show & Share) กับทุกคน – เรียนรู้จากทุกคนในโครงการ – ยืดหยุ่นพร้อมปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อม C-Cement Organizational That Learn

9 9 – ผู้เรียนกำหนดหลักสูตรการเรียนด้วยตนเอง – คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล – ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินการเรียน – Facilitators เสนอแนวทางเบื้องต้น / ตัวอย่างผู้เรียนเป็นผู้ ตัดสินใจ – ทุกอย่างกำหนดเป็นแนวทางคร่าว ๆ พร้อมปรับเปลี่ยนให้ สอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียน C-Cement Learner Centered Learning

10 10 – ผู้เรียนกำหนดหัวข้อโครงงาน วางแผนโครงงานด้วยตนเอง Facilitator ให้ความช่วยเหลือด้านกระบวนการ – เน้นที่กระบวนการเรียนรู้ตามแนวทาง Constructionism – เน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ( แกงโฮะ ) – ผู้เรียนจัดการกับความรู้ที่ตนเองได้รับและการต่อยอด โดยใช้ Self curriculum เป็นแนวทาง – โครงงานเชื่อมโยงกับโลกแห่งความเป็นจริง C-Cement Project Based Learning

11 11 – ให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีสติ รู้จักการควบคุมตัวเอง • แผนงาน •Reflection • สอบอารมณ์กับ Facilitator C-Cement Mindfulness

12 12 C-Cement Self Curriculum – ผู้เรียนกำหนดหลักสูตรการเรียนด้วยตนเองโดย • สอดคล้องเป้าหมายของชีวิต • เป็น Life curriculum

13 13 C-Cement Self Assessment –ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง –ผู้เรียนออกแบบหัวข้อการประเมินโดยสอดคล้องกับ แผนชีวิต (Life curriculum)

14 14 •MicroWorlds camp •Meditation camp •Mini project I •Lego camp •Project I •Project II (Career Based Project) 3 months Jul. 03 - Sep. 03 C-Cement การดำเนินโครงการ 3 months Oct. 03 - Dec. 03 Learn how to learn เรียนวิธีการเรียนรู้ การจัดการองค์ความรู้ พัฒนาทักษะในการเรียนรู้ก่อน วิชาการต่าง ๆ ยังมีเวลาเรียนทั้งชีวิต

15 15 •Project II (Career Based Project) C-Cement การดำเนินโครงการ –เป็นโครงงานที่ทำร่วมกับหน่วยงาน –ขยายผลกระบวนการเรียนรู้ให้กับเพื่อนพนักงาน –เน้นทั้งกระบวนการและผลลัพธ์ (process & Productivity)

16 16 Constructionism --> Organization that learn ระดับการเรียนรู้ขององค์กร ปี •Management support •Culture change C-Cement การขยายผลโครงการ 2002 2003 การขยายผลจากกลุ่มผู้เรียนขึ้นสู่ระดับ ผู้บริหารจนครบทั้งหน่วยงาน การขยายผลจากผู้จัดการส่วน ผู้จัดการและกลุ่มผู้เรียนของบาง หน่วยงานจนครบทั้งหน่วยงาน

17 17 C-Cement ผลตอบแทนโครงการ –Life long Learner –Intellectual Assets of Organization

18 18 C-Cement ปัญหาและอุปสรรคของโครงการ –ทัศนคติของพนักงานต่อความสำคัญของการเรียนรู้ –เป็นการลงทุนระยะยาว ยากในการสื่อกับการวัดผลตอบแทน ระยะสั้น (Financial perspective) –ต้องเสียกำลังพลในการทำงานประจำ –วัฒนธรรมองค์กรที่ไม่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง


ดาวน์โหลด ppt 1 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการ C-Cement.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google