งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรียนรู้ลูกค้า – เข้าใจ พฤติกรรมผู้บริโภค อาจารย์ใจแก้ว แถมเงิน สาขาวิชาการจัดการการตลาด คณะบริหาร ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการบริการวิชาการ ประจำปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรียนรู้ลูกค้า – เข้าใจ พฤติกรรมผู้บริโภค อาจารย์ใจแก้ว แถมเงิน สาขาวิชาการจัดการการตลาด คณะบริหาร ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการบริการวิชาการ ประจำปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรียนรู้ลูกค้า – เข้าใจ พฤติกรรมผู้บริโภค อาจารย์ใจแก้ว แถมเงิน สาขาวิชาการจัดการการตลาด คณะบริหาร ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการบริการวิชาการ ประจำปี งบประมาณ 2554 กลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขันสำหรับ กลุ่มผลิตภัณฑ์โอทอป

2 ลูกค้า คือใคร  ลูกค้า คือ คนสำคัญที่สุดในธุรกิจของท่าน ถ้าท่านไม่สามารถหาสินค้าตรงตามที่ลูกค้า ต้องการในราคาที่ลูกค้ายินดีจ่ายและปฏิบัติ ต่อลูกค้าอย่างดี พวกเขาก็จะไปซื้อของที่อื่น  ถ้าไม่มีลูกค้าก็จะไม่มียอดขายและธุรกิจจะ อยู่ไม่ได้

3  ลูกค้าที่ได้รับความพึงพอใจจะกลับมา อีก และก็จะบอกเพื่อนและคนอื่นๆ  ลูกค้าที่ได้รับความพึงพอใจ หมายถึง ยอดขายเพิ่มขึ้นและกำไรที่เพิ่มขึ้น  ลูกค้า คือบุคคลหรือกิจการอื่นที่ ต้องการสินค้าหรือบริการของท่านและยินดี จ่ายเพื่อสินค้านั้นๆ ลูกค้า คือใคร

4  ผู้ที่ซื้อสินค้าในปัจจุบัน  ผู้ที่หวังว่าจะซื้อสินค้าในอนาคต  ผู้ที่เลิกซื้อสินค้าแต่หวังว่าพวกเขาจะ กลับมาซื้ออีก  ลูกค้า คือ ผู้ที่สำคัญที่สุดในธุรกิจ ที่ ต้องรู้จักและรู้ใจของลูกค้าและต้องให้ แน่ใจว่าจะขายสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ลูกค้าหรือตลาด ได้แก่

5 เหตุผลที่ต้องทำความเข้าใจ พฤติกรรมผู้บริโภค  การตอบสนองของลูกค้าต่อความ พยายามทางการตลาดมีผลกระทบต่อ ความสำเร็จของกิจการ  ทำให้สามารถสร้างกลยุทธ์การตลาดที่ สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า  เข้าใจถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อลูกค้า ทำ ให้สามารถพยากรณ์การตอบสนองต่อกล ยุทธ์การตลาด

6 รู้จักลูกค้าแบบลึกซึ้ง : ต้องรู้ อะไร ?  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมลูกค้า  การตัดสินใจซื้อของลูกค้า

7 สิ่งเร้า (Stimulus) สิ่งเร้าทาง การตลาด สิ่งเร้าอื่นๆ การ ตอบสนอง (Response ) กระบวนการ ตัดสินใจซื้อ ปัจจัยที่มีผลต่อการ ตัดสินใจ แสดงรูปแบบพฤติกรรมผู้บริโภค หรือ S-R Theory Black Box

8 MODEL OF CONSUMER BEHAVIOR Marketing and other stimuli Marketing other Product Economic Price Technological Place Political Promotion Cultural Buyer ’ s black box Buyer character- decision istics process Buyer responses Product choice Brand choice Dealer choice Purchase timing Purchase amount

9 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ลูกค้า  ปัจจัยส่วนบุคคล  ปัจจัยด้านสังคม  ปัจจัยทางวัฒนธรรม  ปัจจัยด้านจิตวิทยา

10 ปัจจัยส่วนบุคคล  อายุและวัฏจักรครอบครัว (Age and Life-Cycle Stage)  อาชีพ (Occupation)  สภาวะทางเศรษฐกิจ (Economic Situation)  รูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle)  บุคลิกภาพและแนวความคิดเกี่ยวกับ ตนเอง (Personality and Self-Concept)

11 ปัจจัยด้านสังคม ชั้นทางสังคม (Social Class)  การแบ่งสมาชิกสังคมออกเป็นกลุ่มตาม ค่านิยม ความสนใจ และพฤติกรรมที่ คล้ายกัน  บุคคลที่อยู่ในชั้นทางสังคมเดียวกันมี แนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมการซื้อที่ เหมือนกัน

12 กลุ่ม (Group)  สมาชิกภาพ (Membership)  อ้างอิง (Reference) ครอบครัว (Family)  สามี, ภรรยา, บุตร  ผู้มีอิทธิพล, ผู้ซื้อ, ผู้ใช้ บทบาทและสถานะ (Roles and Status) ปัจจัยด้านสังคม

13 ปัจจัยทางวัฒนธรรม วัฒนธรรม  พื้นฐานของคุณค่า การรับรู้ ความ ต้องการ และพฤติกรรมที่ได้รับจากกลุ่มชน และมีการสืบทอดไปยังรุ่นต่อไป วัฒนธรรมย่อย  กลุ่มชนที่มีระบบค่านิยมร่วมโดยพื้นฐานอยู่ ที่ประสบการณ์ในชีวิตที่เหมือนกัน  ผู้บริโภคเชื้อสายจีน ผู้บริโภคชาวมุสลิม

14 ปัจจัยด้านจิตวิทยา  การจูงใจ  การรับรู้  การเรียนรู้  ความเชื่อและทัศนคติ

15 Maslow’s hierarchy of needs Physiological needs (hunger, thirst) Safety needs (Security, protection) Social needs (sense of belonging,love) Esteem needs (Self-esteem,recognition,status) Self- Actualization (Self-development, realization)

16 กระบวนการตัดสินใจซื้อของ ลูกค้า รับรู้ ปัญหา ????? ลูกค้า คือนัก แก้ปัญห า หา ข้อมูล ตัดสินใจ ซื้อ ประเมิน ผลหลัง ซื้อ

17 แนวโน้มเกี่ยวกับพฤติกรรม ลักษณะทางประชากร  อำนาจซื้อ  ประชากรเด็ก  ประชากรผู้สูงอายุ บทบาทของชายหญิง  ผู้หญิงทำงาน  ผู้ชายทำงานบ้าน

18 แนวโน้มเกี่ยวกับพฤติกรรม ความสนใจด้านเทคโนโลยี  สินค้าใหม่  E-Commerce ค่านิยมทางวัฒนธรรม  ความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “Green Marketing”  ความสำคัญของสุขภาพและคุณภาพชีวิต

19 แนวโน้มเกี่ยวกับพฤติกรรม ความสำคัญของเวลา  อาหารจานด่วน Fast Food  บริการส่งสินค้าถึงที่ Delivery Service  การตลาดทางตรง Direct Marketing ครอบครัว  ขนาดเล็กลง  อัตราการหย่าร้างสูง


ดาวน์โหลด ppt เรียนรู้ลูกค้า – เข้าใจ พฤติกรรมผู้บริโภค อาจารย์ใจแก้ว แถมเงิน สาขาวิชาการจัดการการตลาด คณะบริหาร ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการบริการวิชาการ ประจำปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google