งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

From Change to Forward. หรือ ระบบโรงเรียน Premium School Regional Science School World Class Standards School Quality District School Quality Sub-district.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "From Change to Forward. หรือ ระบบโรงเรียน Premium School Regional Science School World Class Standards School Quality District School Quality Sub-district."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 From Change to Forward

2

3 หรือ

4

5 ระบบโรงเรียน Premium School Regional Science School World Class Standards School Quality District School Quality Sub-district School Good Community School

6 เวลาเรียน - ญี่ปุ่น 240 วัน -เยอรมนี 210 วัน -ไทย 200 วัน -อเมริกา 180 วัน

7 หลายประเทศ จำนวนวันที่เรียนมากกว่า ประเทศไทย แต่เวลาเรียนในแต่ละวันน้อย กว่า คำถามก็คือ… เวลาเรียนที่มากขึ้นทำให้นักเรียนของเรา เก่งขึ้น ได้คะแนนสอบมากขึ้น ใช่หรือไม่? ถ้าใช่ ทำไมประเทศอื่นๆซึ่งใช้เวลาเรียน น้อยกว่าเราจึงมีผลคะแนน และถูก จัดลำดับคุณภาพสูงกว่าประเทศไทย?

8

9

10 Howard Gardner

11 กระบวนการพัฒนาผู้เรียนสู่คุณภาพที่ คาดหวัง 1. ตั้งคำถาม/สมมุติฐาน (Hypothesis Formulation) 2. สืบค้นความรู้ (Searching for Information ) 4. สื่อสารและนำเสนอ (Effective Communication) 5. บริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) 3. การสรุปองค์ความรู้ (Knowledge Formation)

12 ยอมรับความ หลากหลายทาง วัฒนธรรม มีภาวะผู้นำ แก้ปัญหาสังคม การเมืองและ ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและ วัฒนธรรม คุณลักษณะของ เด็กไทยสู่อาเซียน ควา มรู้ ทักษะ / กระบวน การ เจต คติ ASEAN Curriculum Sourcebook รับผิดชอบต่อ ประชาคมอาเซียน ตระหนักในความเป็น อาเซียน ยอมรับความ แตกต่าง การ นับถือศาสนา ภูมิใจในความเป็น ไทยและอาเซียน วิถีชีวิตประชาธิปไตย สันติวิธี กฎบัตร อาเซียน ทักษะการ เรียนรู้และการ พัฒนาตน ทักษะ พลเมือง / ความ รับผิดชอบต่อ สังคม ทักษะ พื้นฐาน สื่อสารสองทาง การใช้ เทคโนโลยี แก้ปัญหาอย่าง สันติ ทำงาน / อยู่ ร่วมกับผู้อื่น เห็นคุณค่า มนุษย์ ร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ คิดอย่างมี เหตุผล จัดการควบคุม ตนเอง ดำเนินชีวิตตาม หลักเศรษฐกิจ พอเพียง ดร. เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า -- รอง เลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

13 ASEAN Curriculum Sourcebook ดร. เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า -- รอง เลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

14 ASEAN Curriculum Sourcebook ดร. เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า -- รอง เลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

15 5 Themes / 5 กรอบเนื้อหา 1. Knowing ASEAN 2. Valuing Identity and Diversity 3. Connecting Global and Local 4. Promoting Equity and Justice 5. Working Together for a Sustainable Future ดร. เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า -- รอง เลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

16 What need to be done? สพท สพท ต้องมีผู้รับผิดชอบ ASEAN สพท ต้องมีโรงเรียนที่เป็น ศูนย์ ASEAN สพท ต้องมี กรอบสาระที่ เกี่ยวกับ ASEAN ทุกกลุ่มใน สพท ต้องมีความรู้ เรื่อง ASEAN ทุกคนต้องมีความรู้เรื่อง ASEAN

17 What need to be done? โรงเรียน ทุกโรงเรียนต้องมี ผู้รับผิดชอบ ASEAN ทุกโรงเรียนมีศูนย์ / ห้อง / มุม ASEAN ทุกกลุ่มสาระต้องบูรณา การ ASEAN ครูทุกคนต้องมีความรู้เรื่อง ASEAN นักเรียนทุกคนต้องมีความรู้ เรื่อง ASEAN

18 International Conference EDUCA 2012 งานมหกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 5 10 - 12 ตุลาคม 2555 อาคาร Impact forum (Hall 9) เมืองทองธานี www.educathai.com

19

20

21

22 โทรทัศน์ครู www.thaiteachers.tv

23 สพท. วางแผน / ดำเนินการ ในเรื่องต่างๆต่อไปนี้ อย่างไร ?

24 Checklist

25


ดาวน์โหลด ppt From Change to Forward. หรือ ระบบโรงเรียน Premium School Regional Science School World Class Standards School Quality District School Quality Sub-district.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google