งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

From Change to Forward.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "From Change to Forward."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 From Change to Forward

2

3 หรือ

4

5 ระบบโรงเรียน Premium School Regional Science School
World Class Standards School Quality District School Quality Sub-district School Good Community School

6 เวลาเรียน - ญี่ปุ่น 240 วัน - เยอรมนี 210 วัน - ไทย 200 วัน - อเมริกา 180 วัน

7 หลายประเทศ จำนวนวันที่เรียนมากกว่าประเทศไทย แต่เวลาเรียนในแต่ละวันน้อยกว่า คำถามก็คือ…
เวลาเรียนที่มากขึ้นทำให้นักเรียนของเราเก่งขึ้น ได้คะแนนสอบมากขึ้น ใช่หรือไม่? ถ้าใช่ ทำไมประเทศอื่นๆซึ่งใช้เวลาเรียนน้อยกว่าเราจึงมีผลคะแนน และถูกจัดลำดับคุณภาพสูงกว่าประเทศไทย?

8

9

10 Howard Gardner หนังสือ Frames of Mind ซึ่งตีพิมพ์เมื่อปี พ.ศ ว่าปัญญาของ มนุษย์หรือความเก่งของมนุษย์มีอยู่ 7 ด้าน และในปี พ.ศ ได้เพิ่มเป็น 8 ด้าน นำเสนอ "ทฤษฎีพหุปัญญา" (The Theory of Multiple Intelligences) โดยเสนอแนวคิดว่า สติปัญญาของมนุษย์มีหลายด้านที่มีความสำคัญเท่าเทียมกันขึ้นอยู่กับว่าใครจะโดดเด่นในด้านไหนบ้าง แล้วแต่ละด้านผสมผสานกัน แสดงออกมาเป็นความสามารถในเรื่องใด เป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคน  ปัญญาหรือความฉลาดของมนุษย์ แบ่งได้ 8 ด้าน ตามทฤษฎีพหุปัญญา (8 Multiple Intelligences) ประกอบด้วย

11 5. บริการสังคมและจิตสาธารณะ
(Public Service) 4. สื่อสารและนำเสนอ (Effective Communication) 3.การสรุปองค์ความรู้ (Knowledge Formation) 2. สืบค้นความรู้ (Searching for Information) 1. ตั้งคำถาม/สมมุติฐาน (Hypothesis Formulation)

12 คุณลักษณะของเด็กไทยสู่อาเซียน
เห็นคุณค่ามนุษย์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คิดอย่างมีเหตุผล จัดการควบคุมตนเอง ทักษะการเรียนรู้และการพัฒนาตน การเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม กฎบัตรอาเซียน ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีภาวะผู้นำ แก้ปัญหาสังคม ASEAN Curriculum Sourcebook ทักษะพลเมือง/ ความรับผิดชอบต่อสังคม ความรู้ สื่อสารสองทาง การใช้เทคโนโลยี แก้ปัญหาอย่างสันติ ทำงาน/อยู่ร่วมกับผู้อื่น ทักษะ/กระบวนการ ทักษะพื้นฐาน เจตคติ ตระหนักในความเป็นอาเซียน ภูมิใจในความเป็นไทยและอาเซียน รับผิดชอบต่อประชาคมอาเซียน ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ยอมรับความแตกต่าง การนับถือศาสนา วิถีชีวิตประชาธิปไตย สันติวิธี ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า--รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

13 ASEAN Curriculum Sourcebook
ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า--รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

14 ASEAN Curriculum Sourcebook
ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า--รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

15 5 Themes / 5 กรอบเนื้อหา 1. Knowing ASEAN 2. Valuing Identity and Diversity 3. Connecting Global and Local 4. Promoting Equity and Justice 5. Working Together for a Sustainable Future ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า--รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

16 สพท ต้องมีผู้รับผิดชอบ ASEAN สพท ต้องมีโรงเรียนที่เป็นศูนย์ ASEAN
What need to be done? สพท สพท ต้องมีผู้รับผิดชอบ ASEAN สพท ต้องมีโรงเรียนที่เป็นศูนย์ ASEAN สพท ต้องมี กรอบสาระที่เกี่ยวกับ ASEAN ทุกกลุ่มใน สพท ต้องมีความรู้เรื่อง ASEAN ทุกคนต้องมีความรู้เรื่อง ASEAN

17 What need to be done? โรงเรียน
ทุกโรงเรียนต้องมีผู้รับผิดชอบ ASEAN ทุกโรงเรียนมีศูนย์/ห้อง/มุม ASEAN ทุกกลุ่มสาระต้องบูรณาการ ASEAN ครูทุกคนต้องมีความรู้เรื่อง ASEAN นักเรียนทุกคนต้องมีความรู้เรื่อง ASEAN

18 www.educathai.com International Conference EDUCA 2012
งานมหกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 5 ตุลาคม 2555 อาคาร Impact forum (Hall 9) เมืองทองธานี

19

20

21

22 โทรทัศน์ครู www.thaiteachers.tv

23 ในเรื่องต่างๆต่อไปนี้
สพท. วางแผน/ดำเนินการ ในเรื่องต่างๆต่อไปนี้ อย่างไร?

24 Checklist

25


ดาวน์โหลด ppt From Change to Forward.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google