งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เส้นทางก้าวสู่เป้าหมาย การสร้างวัฒนธรรมวิจัยในโรงเรียน ปีที่ 2 สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เส้นทางก้าวสู่เป้าหมาย การสร้างวัฒนธรรมวิจัยในโรงเรียน ปีที่ 2 สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เส้นทางก้าวสู่เป้าหมาย การสร้างวัฒนธรรมวิจัยในโรงเรียน ปีที่ 2 สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 21 Century Student Skills ทักษะการเรียนรู้ Learning Skills ทักษะการคิด Thinking Skills ทักษะการแก้ปัญหา Problem Solving Skills ทักษะการใช้ชีวิต Life Skills ทักษะการใช้เทคโนโลยี Technology Skills ทักษะด้านการสื่อสาร Communication Skills ทักษะการเรียนรู้ Learning Skills ทักษะการคิด Thinking Skills ทักษะการแก้ปัญหา Problem Solving Skills ทักษะการใช้ชีวิต Life Skills ทักษะการใช้เทคโนโลยี Technology Skills ทักษะด้านการสื่อสาร Communication Skills

3 การ สร้าง วัฒนธ รรม วิจัยใน โรงเรีย น การ ประเมิน คุณภาพ ภายนอก การ ปฏิรูป การศึก ษา ตบช.6.2 กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู ตบช.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ตบช.8 พัฒนาการของการประกัน คุณภาพภายใน ตบช.12 ผลการส่งเสริมพัฒนา สถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนา สู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 1. พัฒนาคนไทยยุคใหม่ 2. พัฒนาครูยุคใหม่ 3. พัฒนาการบริหารจัดการใหม่ 4. พัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ 1. ตั้งคำถาม 2. วางแผนเตรียมหาคำตอบ 3. ลงมือค้นหาคำตอบและตรวจสอบคำตอบ 4. สรุปและนำเสนอคำตอบ ตบช.4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น

4 พ. ร. บ. การศึกษาแห่งชาติ พ. ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ. ศ. 2545 มาตรา 24 (2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ใช้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา (3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้ง สามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้เรียนและผู้สอน อาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการสอนและแหล่สงวิทยาการต่าง ๆ (6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา มีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม ศักยภาพ มาตรา 30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริม ให้ผู้สอนสามารถทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสม กับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา

5 วัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ ความคาดหวัง ค่านิยมของกลุ่มคนหมู่มาก วิถีชีวิตที่ปฏิบัติประจำ สิ่งที่ฝึกได้ สร้างได้ เช่น การกิน การเล่น การแต่งกาย การร้องเพลง ฯลฯ วัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ ความคาดหวัง ค่านิยมของกลุ่มคนหมู่มาก วิถีชีวิตที่ปฏิบัติประจำ สิ่งที่ฝึกได้ สร้างได้ เช่น การกิน การเล่น การแต่งกาย การร้องเพลง ฯลฯ วัฒนธรรมวิจัย การที่นักเรียนมีความเชื่อ เห็นคุณค่า ของการวิจัยและ เรียนรู้โดยใช้การวิจัยอย่างมี ความสุข และต่อเนื่องจนเป็น นิสัย การสร้างวัฒนธรรมวิจัย ในโรงเรียน เป้าหมาย ปฏิรูปผู้เรียนให้นักเรียนสามารถ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข โดยใช้กระบวนการวิจัยในวิถีชีวิต อย่างต่อเนื่องให้เป็นนิสัย วิธีการ ปฏิรูปผู้สอน โดยการกระตุ้น ส่งเสริม และจัดการเรียนรู้ด้วยกกระบวนการวิจัย เริ่มจากเทคนิค : QPAR 4 ขั้นตอน Question Planning Action & Observation Reflections ปฏิรูปโรงเรียน : สังคมแห่งการวิจัย โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ด้วยการวิจัย การสร้างวัฒนธรรมวิจัย ในโรงเรียน เป้าหมาย ปฏิรูปผู้เรียนให้นักเรียนสามารถ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข โดยใช้กระบวนการวิจัยในวิถีชีวิต อย่างต่อเนื่องให้เป็นนิสัย วิธีการ ปฏิรูปผู้สอน โดยการกระตุ้น ส่งเสริม และจัดการเรียนรู้ด้วยกกระบวนการวิจัย เริ่มจากเทคนิค : QPAR 4 ขั้นตอน Question Planning Action & Observation Reflections ปฏิรูปโรงเรียน : สังคมแห่งการวิจัย โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ด้วยการวิจัย

6 การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม : HOW TO? 1.เปลี่ยนกรอบความคิด (Paradigm Shift) : มีความคิด ความเชื่อ ค่านิยม แนวปฏิบัติที่ชัดเจน 2. เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม : องค์กรเสริมแรง ( Reinforcement) ผลักดัน ร่วมนำ ร่วมทำ ช่วยทำ หนุนนำ ตามติด 3ทำต่อเนื่องเพื่อให้เกิดเป็นนิสัย : การเติมเต็ม สร้างความเข้มแข็ง พี่เลี้ยง/ทำต่อเนื่อง/เวทีนำเสนอในงานต่างๆ /รณรงค์ /กิจกรรมเสริม 4.ต้องถ่ายโยงกันทั่วทั้งองค์กร : เปลี่ยนแปลงจากจุดเล็กขยายถ่ายโยง ไปเรื่อยๆ ภาพใหญ่ทั้งองค์กร/ทำทั้งโรงเรียน 5. ปรับเปลี่ยนเป็นวัฒนธรรมองค์กร : ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง เชื่อมั่น ศรัทธา และสื่อสาร เผยแพร่

7 บันได 5 ขั้นสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 1.การตั้งคำถามและ สมมุติฐาน Hypothesis Formulation 2.การสืบค้น แสวงหาความรู้ Searching for Information 3.สรุปองค์ความรู้ Knowledge formation 4.การสื่อสารและนำเสนอ อย่างมีประสิทธิภาพ Effective Communication 5.จิตสาธารณะและการบริการ Public Service 1.การตั้งคำถามและ สมมุติฐาน Hypothesis Formulation 2.การสืบค้น แสวงหาความรู้ Searching for Information 3.สรุปองค์ความรู้ Knowledge formation 4.การสื่อสารและนำเสนอ อย่างมีประสิทธิภาพ Effective Communication 5.จิตสาธารณะและการบริการ Public Service

8 : การวิจัย : กระบวนการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบ น่าเชื่อถือ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1.ตั้งคำถาม : Question (สังเกต สงสัย อยากรู้) 2.เตรียมการ : Plan (คิดค้น หาวิธีตอบคำถาม) 3.ดำเนินการค้นหาและตรวจสอบคำตอบ : Action, Observation and Reflection 4.สรุปและนำเสนอผลการค้นหา : Conclusion and …. Presentation : การวิจัย : กระบวนการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบ น่าเชื่อถือ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1.ตั้งคำถาม : Question (สังเกต สงสัย อยากรู้) 2.เตรียมการ : Plan (คิดค้น หาวิธีตอบคำถาม) 3.ดำเนินการค้นหาและตรวจสอบคำตอบ : Action, Observation and Reflection 4.สรุปและนำเสนอผลการค้นหา : Conclusion and …. Presentation โครงการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย (ปีงบประมาณ 2554-2556)

9 การดำเนินงานโครงการ สร้างวัฒนธรรมวิจัยในโรงเรียนปี 54-56 จุดประกาย ท้าทายความคิด ร่วมจิตวิจัย ก้าวไกลด้วยคาราวาน ขยายฐานเครือข่าย สืบสายวัฒนธรรมการวิจัย จุดประกาย ท้าทายความคิด ร่วมจิตวิจัย ก้าวไกลด้วยคาราวาน ขยายฐานเครือข่าย สืบสายวัฒนธรรมการวิจัย

10 การสร้างวัฒนธรรมวิจัยปีที่ 2 ตรวจสอบ ทบทวนผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย สร้างความเข้มแข็งในการจัดการ สร้างวัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียน สร้างเครือข่ายวัฒนธรรมการวิจัย สร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการวิจัย โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย

11 1.เป้าหมายปลายทางผลที่เกิดกับผู้เรียนในปีที่ 1 ตรวจสอบ ทบทวนการผลดำเนินงานกับเป้าหมาย 2. วิเคราะห์ ทบทวนกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่นำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมวิจัย 2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ เนื้อหาสาระ วิธีสอน/กิจกรรมที่เอื้อ สื่อที่เสริมทักษะ การวัดผลที่สอดคล้อง 2.2 บรรยากาศในเชิงบวก 2.3 จุดอ่อน จุดแข็งและทักษะที่เป็นองค์รวม 2. วิเคราะห์ ทบทวนกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่นำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมวิจัย 2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ เนื้อหาสาระ วิธีสอน/กิจกรรมที่เอื้อ สื่อที่เสริมทักษะ การวัดผลที่สอดคล้อง 2.2 บรรยากาศในเชิงบวก 2.3 จุดอ่อน จุดแข็งและทักษะที่เป็นองค์รวม 3. วิเคราะห์ระบบ เทคนิคที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมาย 3.1 ทักษะองค์รวมรายคน 3.2 ระบบเทคโนโลยี 3. วิเคราะห์ระบบ เทคนิคที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมาย 3.1 ทักษะองค์รวมรายคน 3.2 ระบบเทคโนโลยี

12 สร้างจุดเริ่มต้นของความร่วมมือจากการมีส่วนร่วม เชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ ผู้เชี่ยวชาญจาก – ศึกษานิเทศก์ – ทีมพี่เลี้ยงระดับภาค – สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัย – องค์กร ชุมชนท้องถิ่น – ระบบ Network : อินเทอรเน็ต เว็บไซต์ สร้างจุดเริ่มต้นของความร่วมมือจากการมีส่วนร่วม เชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ ผู้เชี่ยวชาญจาก – ศึกษานิเทศก์ – ทีมพี่เลี้ยงระดับภาค – สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัย – องค์กร ชุมชนท้องถิ่น – ระบบ Network : อินเทอรเน็ต เว็บไซต์ สร้างเครือข่ายวัฒนธรรมวิจัยสร้างเครือข่ายวัฒนธรรมวิจัย

13 ความเข้มแข็งการสร้างวัฒนธรรมวิจัย (การบริหารจัดการ) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน สร้างค่านิยมร่วม ความเชื่อ สร้างความตระหนัก เห็นความสำคัญ จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คาราวานใน/นอกโรงเรียน สนับสนุนให้ขับเคลื่อนทั้ง ร.ร.: สร้างพลังให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ให้อำนาจการตัดสินใจ/ความรับผิดชอบแก่ครู : ปรับเวลาเรียน วิธีการ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สร้างวัฒนธรรมให้ยอมรับการริเริ่ม สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้ทุกคนทดลองทำจนประสบความสำเร็จ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างวัฒนธรรมวิจัย นิเทศ ติดตามภายใน Coaching ให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง ประเมิน ตรวจสอบกับเป้าหมาย ตัวชีวัด ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน สร้างค่านิยมร่วม ความเชื่อ สร้างความตระหนัก เห็นความสำคัญ จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คาราวานใน/นอกโรงเรียน สนับสนุนให้ขับเคลื่อนทั้ง ร.ร.: สร้างพลังให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ให้อำนาจการตัดสินใจ/ความรับผิดชอบแก่ครู : ปรับเวลาเรียน วิธีการ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สร้างวัฒนธรรมให้ยอมรับการริเริ่ม สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้ทุกคนทดลองทำจนประสบความสำเร็จ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างวัฒนธรรมวิจัย นิเทศ ติดตามภายใน Coaching ให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง ประเมิน ตรวจสอบกับเป้าหมาย ตัวชีวัด

14 ความเข้มแข็งการสร้างวัฒนธรรมวิจัย (การเรียนการสอน) ศึกษานิเทศก์ / ทีมภาค/ สพฐ. นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ Coaching อย่างต่อเนื่อง สนับสนุน/จัดเวทีให้ครู ร.ร. ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่ทำให้นักเรียนมีวัฒนธรรมวิจัย ประเมินผลงานครู นักเรียน เทียบกับเป้าหมาย ตัวชี้วัด สร้างเวทีแสดง/นำเสนอความสำเร็จของครู/นักเรียนในโครงการ นำระบบ ICT เข้ามาช่วยจัดกิจกรรมสร้างนักคิด นักวิพากษ์ นักสืบค้น และสร้างความเป็นเลิศ ศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบ/กิจกรรมการเรียนการสอน ที่สอดคล้องและนำมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัย ศึกษานิเทศก์ / ทีมภาค/ สพฐ. นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ Coaching อย่างต่อเนื่อง สนับสนุน/จัดเวทีให้ครู ร.ร. ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่ทำให้นักเรียนมีวัฒนธรรมวิจัย ประเมินผลงานครู นักเรียน เทียบกับเป้าหมาย ตัวชี้วัด สร้างเวทีแสดง/นำเสนอความสำเร็จของครู/นักเรียนในโครงการ นำระบบ ICT เข้ามาช่วยจัดกิจกรรมสร้างนักคิด นักวิพากษ์ นักสืบค้น และสร้างความเป็นเลิศ ศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบ/กิจกรรมการเรียนการสอน ที่สอดคล้องและนำมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัย

15 ตื่นตัว ตามีประกาย เห็นช่องทาง นำไปประยุกต์ใช้ To do 6 Steps 1. จุด ประกาย

16 2. ท้าทายให้คิด ท้าทายให้ลอง ทำ สพฐ. เปิดจองนวัตกรรมให้ผู้สนใจนำไปใช้ แจก CD, Best Practices, เอกสาร

17 3. นำร่องทดลอง ปี 1 ครูกลุ่มเป้าหมาย วางแผน และทดลอง โดยเริ่มฝึกทำแผนจัดการเรียนรู้ด้วย กระบวนการวิจัยและทดลองสอน ปี 2 ตรวจสอบ ทดลองปรับรูปแบบ กิจกรรม วิธีการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการวิจัยและขยายเครือข่ายทดลอง นำร่อง

18 เปิดสมอง  ตริตรองมอง กระบวนการเรียนรู้ มุ่งสู่วัฒนธรรมวิจัย 1. จุดหมาย ปลายทางของ ผู้เรียนกับ มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 2. สาระ  หน่วย / แผนการเรียนรู้ 3. บทเรียนที่ค้นพบ  ออกแบบกิจกรรม / วิธีสอนที่เอื้อ 5. การวัด ประเมินผล ที่สอดคล้อง 4. สื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่เสริมทักษะ

19 4.-5. ขยายฐานทั้งโรงเรียน แลกเปลี่ยนคาราวานวิจัย ให้เสนอผลงานความก้าวหน้า ปี 3 ครูกลุ่มเป้าหมาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้คาราวาน วิจัยระหว่างโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน และนำเสนอในเวทีประกวดผลงาน นักเรียน ครูในโครงการ

20 เด็กไทยยุคใหม่ก้าวสู่ความสำเร็จ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีวัฒนธรรมวิจัย 1.มีทักษะกระบวนการคิด การตัดสินใจที่ถูกต้อง 2.มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3.มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจและ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 4.มีทักษะการใช้ ICT ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงและ ก้าวสู่อาเซียน 5.นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิต 1.มีทักษะกระบวนการคิด การตัดสินใจที่ถูกต้อง 2.มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3.มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจและ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 4.มีทักษะการใช้ ICT ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงและ ก้าวสู่อาเซียน 5.นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิต


ดาวน์โหลด ppt เส้นทางก้าวสู่เป้าหมาย การสร้างวัฒนธรรมวิจัยในโรงเรียน ปีที่ 2 สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google