งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เส้นทางก้าวสู่เป้าหมาย การสร้างวัฒนธรรมวิจัยในโรงเรียน ปีที่ 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เส้นทางก้าวสู่เป้าหมาย การสร้างวัฒนธรรมวิจัยในโรงเรียน ปีที่ 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เส้นทางก้าวสู่เป้าหมาย การสร้างวัฒนธรรมวิจัยในโรงเรียน ปีที่ 2
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 21 Century Student Skills
ทักษะการเรียนรู้ Learning Skills ทักษะการคิด Thinking Skills ทักษะการแก้ปัญหา Problem Solving Skills ทักษะการใช้ชีวิต Life Skills ทักษะการใช้เทคโนโลยี Technology Skills ทักษะด้านการสื่อสาร Communication Skills

3 การสร้างวัฒนธรรมวิจัยในโรงเรียน การประเมินคุณภาพภายนอก
ตบช.4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น 1.พัฒนาคนไทยยุคใหม่ ตบช.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 2.พัฒนาครูยุคใหม่ การสร้างวัฒนธรรมวิจัยในโรงเรียน การประเมินคุณภาพภายนอก การปฏิรูป การศึกษา ตบช.6.2 กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู 3.พัฒนาการบริหารจัดการใหม่ ตบช.8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน 4.พัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ ตบช.12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนา สู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 1.ตั้งคำถาม 2.วางแผนเตรียมหาคำตอบ 3.ลงมือค้นหาคำตอบและตรวจสอบคำตอบ 4.สรุปและนำเสนอคำตอบ

4 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545
มาตรา 24 (2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ใช้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา (3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้ง สามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้เรียนและผู้สอน อาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการสอนและแหล่สงวิทยาการต่าง ๆ (6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา มีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม ศักยภาพ มาตรา 30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสม กับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา

5 การสร้างวัฒนธรรมวิจัย ในโรงเรียน
ความคิด ความเชื่อ ความคาดหวัง ค่านิยมของกลุ่มคนหมู่มาก วิถีชีวิตที่ปฏิบัติประจำ สิ่งที่ฝึกได้ สร้างได้ เช่น การกิน การเล่น การแต่งกาย การร้องเพลง ฯลฯ การสร้างวัฒนธรรมวิจัย ในโรงเรียน เป้าหมาย ปฏิรูปผู้เรียนให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข โดยใช้กระบวนการวิจัยในวิถีชีวิต อย่างต่อเนื่องให้เป็นนิสัย วิธีการ ปฏิรูปผู้สอน โดยการกระตุ้น ส่งเสริมและจัดการเรียนรู้ด้วยกกระบวนการวิจัย เริ่มจากเทคนิค : QPAR 4 ขั้นตอน Question Planning Action & Observation Reflections ปฏิรูปโรงเรียน : สังคมแห่งการวิจัย โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ด้วยการวิจัย วัฒนธรรมวิจัย การที่นักเรียนมีความเชื่อ เห็นคุณค่า ของการวิจัยและเรียนรู้โดยใช้การวิจัยอย่างมีความสุข และต่อเนื่องจนเป็นนิสัย

6 การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม : HOW TO?
เปลี่ยนกรอบความคิด (Paradigm Shift) : มีความคิด ความเชื่อ ค่านิยม แนวปฏิบัติที่ชัดเจน 2. เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม : องค์กรเสริมแรง ( Reinforcement) ผลักดัน ร่วมนำ ร่วมทำ ช่วยทำ หนุนนำ ตามติด ทำต่อเนื่องเพื่อให้เกิดเป็นนิสัย : การเติมเต็ม สร้างความเข้มแข็ง พี่เลี้ยง/ทำต่อเนื่อง/เวทีนำเสนอในงานต่างๆ /รณรงค์ /กิจกรรมเสริม ต้องถ่ายโยงกันทั่วทั้งองค์กร : เปลี่ยนแปลงจากจุดเล็กขยายถ่ายโยงไปเรื่อยๆ ภาพใหญ่ทั้งองค์กร/ทำทั้งโรงเรียน 5. ปรับเปลี่ยนเป็นวัฒนธรรมองค์กร : ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง เชื่อมั่น ศรัทธา และสื่อสาร เผยแพร่

7 บันได 5 ขั้นสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
การตั้งคำถามและสมมุติฐาน Hypothesis Formulation การสืบค้น แสวงหาความรู้Searching for Information สรุปองค์ความรู้ Knowledge formation การสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ Effective Communication จิตสาธารณะและการบริการ Public Service

8 โครงการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย (ปีงบประมาณ 2554-2556)
การวิจัย : กระบวนการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบ น่าเชื่อถือ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ตั้งคำถาม : Question (สังเกต สงสัย อยากรู้) เตรียมการ : Plan (คิดค้น หาวิธีตอบคำถาม) ดำเนินการค้นหาและตรวจสอบคำตอบ : Action, Observation and Reflection สรุปและนำเสนอผลการค้นหา : Conclusion and ….Presentation

9 การดำเนินงานโครงการ สร้างวัฒนธรรมวิจัยในโรงเรียนปี 54-56
จุดประกาย ท้าทายความคิด ร่วมจิตวิจัย ก้าวไกลด้วยคาราวาน ขยายฐานเครือข่าย สืบสายวัฒนธรรมการวิจัย

10 การสร้างวัฒนธรรมวิจัยปีที่ 2
โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย สร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการวิจัย ตรวจสอบ ทบทวนผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย สร้างความเข้มแข็งในการจัดการ สร้างวัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียน สร้างเครือข่ายวัฒนธรรมการวิจัย

11 ตรวจสอบ ทบทวนการผลดำเนินงานกับเป้าหมาย
เป้าหมายปลายทางผลที่เกิดกับผู้เรียนในปีที่ 1 2. วิเคราะห์ ทบทวนกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่นำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมวิจัย 2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ เนื้อหาสาระ วิธีสอน/กิจกรรมที่เอื้อ สื่อที่เสริมทักษะ การวัดผลที่สอดคล้อง 2.2 บรรยากาศในเชิงบวก 2.3 จุดอ่อน จุดแข็งและทักษะที่เป็นองค์รวม 3. วิเคราะห์ระบบ เทคนิคที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมาย 3.1 ทักษะองค์รวมรายคน 3.2 ระบบเทคโนโลยี

12 สร้างเครือข่ายวัฒนธรรมวิจัย
สร้างจุดเริ่มต้นของความร่วมมือจากการมีส่วนร่วม เชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ ผู้เชี่ยวชาญจาก ศึกษานิเทศก์ ทีมพี่เลี้ยงระดับภาค สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัย องค์กร ชุมชนท้องถิ่น ระบบ Network : อินเทอรเน็ต เว็บไซต์

13 ความเข้มแข็งการสร้างวัฒนธรรมวิจัย (การบริหารจัดการ)
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน สร้างค่านิยมร่วม ความเชื่อ สร้างความตระหนัก เห็นความสำคัญ จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คาราวานใน/นอกโรงเรียน สนับสนุนให้ขับเคลื่อนทั้ง ร.ร.: สร้างพลังให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ให้อำนาจการตัดสินใจ/ความรับผิดชอบแก่ครู : ปรับเวลาเรียน วิธีการ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สร้างวัฒนธรรมให้ยอมรับการริเริ่ม สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้ทุกคนทดลองทำจนประสบความสำเร็จ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างวัฒนธรรมวิจัย นิเทศ ติดตามภายใน Coaching ให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง ประเมิน ตรวจสอบกับเป้าหมาย ตัวชีวัด

14 ความเข้มแข็งการสร้างวัฒนธรรมวิจัย (การเรียนการสอน)
ศึกษานิเทศก์ / ทีมภาค/ สพฐ. นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ Coaching อย่างต่อเนื่อง สนับสนุน/จัดเวทีให้ครู ร.ร. ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่ทำให้นักเรียนมีวัฒนธรรมวิจัย ประเมินผลงานครู นักเรียน เทียบกับเป้าหมาย ตัวชี้วัด สร้างเวทีแสดง/นำเสนอความสำเร็จของครู/นักเรียนในโครงการ นำระบบ ICT เข้ามาช่วยจัดกิจกรรมสร้างนักคิด นักวิพากษ์ นักสืบค้น และสร้างความเป็นเลิศ ศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบ/กิจกรรมการเรียนการสอน ที่สอดคล้องและนำมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัย

15 ตื่นตัว ตามีประกาย เห็นช่องทางนำไปประยุกต์ใช้
To do 6 Steps จุดประกาย ตื่นตัว ตามีประกาย เห็นช่องทางนำไปประยุกต์ใช้

16 2. ท้าทายให้คิด ท้าทายให้ลองทำ
สพฐ. เปิดจองนวัตกรรมให้ผู้สนใจนำไปใช้ แจก CD, Best Practices, เอกสาร

17 3. นำร่องทดลอง ปี 1 ครูกลุ่มเป้าหมาย วางแผน และทดลอง โดยเริ่มฝึกทำแผนจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยและทดลองสอน ปี 2 ตรวจสอบ ทดลองปรับรูปแบบ กิจกรรม วิธีการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการวิจัยและขยายเครือข่ายทดลองนำร่อง

18 เปิดสมอง ตริตรองมองกระบวนการเรียนรู้ มุ่งสู่วัฒนธรรมวิจัย
5. การวัด ประเมินผล ที่สอดคล้อง 1. จุดหมายปลายทางของผู้เรียนกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 4. สื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่เสริมทักษะ 2. สาระ หน่วย/แผนการเรียนรู้ 3. บทเรียนที่ค้นพบ ออกแบบกิจกรรม /วิธีสอนที่เอื้อ

19 4.-5. ขยายฐานทั้งโรงเรียน แลกเปลี่ยนคาราวานวิจัย ให้เสนอผลงานความก้าวหน้า
ปี 3 ครูกลุ่มเป้าหมาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้คาราวานวิจัยระหว่างโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน และนำเสนอในเวทีประกวดผลงานนักเรียน ครูในโครงการ

20 เด็กไทยยุคใหม่ก้าวสู่ความสำเร็จ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีวัฒนธรรมวิจัย
มีทักษะกระบวนการคิด การตัดสินใจที่ถูกต้อง มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจและ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีทักษะการใช้ ICT ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงและ ก้าวสู่อาเซียน นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิต


ดาวน์โหลด ppt เส้นทางก้าวสู่เป้าหมาย การสร้างวัฒนธรรมวิจัยในโรงเรียน ปีที่ 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google