งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Thalassemia Patommatat MD.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Thalassemia Patommatat MD."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Thalassemia Patommatat MD

2 Hemoglobinopathy Abnormal hemoglobin Thalassemias
Clinical related to Abnormal Hb physical properties Thalassemias Inherited defect in rate of Synthesis of one or more globin chain

3 Hemoglobin Heme + Globin

4 GENE

5 α Chromosome 16 β Chromosome 11

6 β α Hb A

7 Type of Hemoglobin Hb A Hb A2 Hb F Hb H Hb Bart’s α2β2 α2δ2 α2γ2 β4 γ4

8 Thalassemia เป็นโรคที่มีแบบแผนการถ่ายทอดเป็นชนิด Autosomal Resessive
โรคเกิดขึ้นเมื่อมีการกลายพันธุ์ของยีนทั้งคู่ จำนวน Hemoglobin ที่มากเกินทำให้เกิดการจับกันเป็นของสายโกลบินชนิดเดียวกันเป็น Homotetramer Ineffective erythropoiesis Hemolysis

9 α Thalassemia α αα/αα Normal αα/-α αα/--

10 α Thalassemia α αα/αα Normal αα/αCSα αCSα/αCSα

11 α Thalassemia α αα/αα Normal --/-- --/αCSα

12 α Thalassemia α αα/αα Normal --/-α

13 β Thalassemia β βN/βN Normal β0/βN βE/βN

14 β Thalassemia β βN/βN Normal βE/βE

15 β Thalassemia β βN/βN Normal β0/β0 β0/βE

16 Combined α & β Thalassemia
--/-α , βE/βN --/-α , βE/βE --/αcsα , βE/βN

17 Couple at risk (คู่เสี่ยง)
คู่แต่งงานที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ มีกรรมพันธุ์ของธาลัสซีเมียทั้งคู่ ยีนผิดปกติของทั้งคู่มีปฎิสัมพันธ์กันแล้วทำให้เกิดโรคธาลัสซีเมีย

18 Chromosome diagram α THAL 2 trait --/-α --/αα --/-- --/αα -α/-- -α/αα
Hb Bart’s Hydrops fetalis α THAL 1 trait Hb H disease

19 Screening Test MCV Osmotic fragility test (OF) เพื่อดูขนาด RBC
Positive in α-thal 1 trait β-thal trait Hb E trait บางรายที่ MCV ต่ำ Also cover : All thalassemia disease, Homozygous HbE

20 Screening Test DCIP test (Dichlorophenol-indophenol precipitation test) Abnormal Hb จะตกตะกอน Positive in Hb E trait Also cover : Homozygous Hb E, Hb H disease

21 Screening ทั้งการตรวจ Screening และ Hb typing ไม่สามารถบอกได้ 100% ว่ามี หรือ ไม่มีกรรมพันธุ์ธาลัสซีเมีย การตรวจ Screening และ Hb typing เมื่อใช้ร่วมกันแล้ว จะสามารถบอกได้ 100% ว่ามีหรือไม่มีกรรมพันธุ์ธาลัสซีเมียที่รุนแรง

22 Exercise OF DCIP Hb typing แปลผล - Normal + E 25-35% E 80%
E 25-35% E 80% A2 > 3.5%

23 Complication or Sequelae
NAME prevention or treatment Growth retardation General measure + Transfusion Hypogonadotrophic hypogonadism Bone deformity Transfusion EMH Transfusion+RT +/- surgery Hemochromatosis Iron chelating agent DVT/PE ASA (splenectomized patient) Infection Early detection Chronic leg ulcer  Supportive care HCC syndrome Avoid massive transfusion/ Diuretics/ Antihypertensives Blood alloantibodies Early check minor blood group Bilirubin pigment stone cholecystectomy

24 Treatment

25 General measure Avoid iron riched food Avoid alcohol Avoid infection Good exercise Folic 5 mg oral OD

26 Transfusion Benefit Method Occasional transfusion
Symptomatic relief Decreased patient erythropoiesis Prevent progression of splenomegaly Decreased iron absorption from small bowel Method Occasional transfusion High transfusion keep Hct > 30%

27 Splenectomy Indication Good in Hb H-CS disease Complication
Massive splenomegaly (compressive symptoms) Transfusion > 250 ml/kg/yr Good in Hb H-CS disease Complication Infection  Pneumococcal vaccine 2-6 wk before splenectomy Venous thromboembolism  Need Aspirin

28 Iron chelators Indication Desferoxamine ราคา infusion pump ~ 12000 บาท
Serum Ferritin > 1000 ηg/ml Desferoxamine 20-60 mg/kg/d sc. Slowly in infusion pump ราคา infusion pump ~ บาท

29 SCT Thalassemia major : Transfusion to keep high Hb No Hemochromatosis
Homozygous β Thalassemia β thalassemia / Hb E disease severe case Transfusion to keep high Hb No Hemochromatosis Has HLA compatibility 80% cure from disease

30 พาหะ α THAL 1 trait มาขอคำแนะนำเรื่องการปฏิบัติตัว
? Vitamin C supplement ? Folic supplement ? Iron supplement ? ระวังอาหารที่มี ธาตุเหล็กสูง ? โอกาสเป็นมาลาเรียน้อยกว่า Normal population ? Genetic counseling


ดาวน์โหลด ppt Thalassemia Patommatat MD.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google