งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบทดสอบ. กร ณี ที่ OF Test DCIP Test แปลผล / ปรึกษา ตรวจ เพิ่มเติม 1. 1 Negati ve A2A (normal),  - thalassemia2 trait  1. จากผลการตรวจกรองต่อไปนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบทดสอบ. กร ณี ที่ OF Test DCIP Test แปลผล / ปรึกษา ตรวจ เพิ่มเติม 1. 1 Negati ve A2A (normal),  - thalassemia2 trait  1. จากผลการตรวจกรองต่อไปนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบทดสอบ

2 กร ณี ที่ OF Test DCIP Test แปลผล / ปรึกษา ตรวจ เพิ่มเติม 1. 1 Negati ve A2A (normal),  - thalassemia2 trait  1. จากผลการตรวจกรองต่อไปนี้ ท่านจะวินิจฉัยเบื้องต้นและส่งตรวจเพิ่มเติมอย่างไร

3 กร ณี ที่ OF Test DCIP Test แปลผล / ปรึกษา ตรวจ เพิ่มเติม 1. 2 Posi tive Negat ive β -thal trait,  -thal1 trait, Thalassemia disease Iron deficiency anemia 1. ตามสามีมาตรวจ screening 2. ถ้ามีโอกาสเสี่ยง ส่งตรวจ Hb typing ทั้งคู่ 3. ถ้ามีโอกาสเสี่ยง ส่งตรวจ DNA analysis ทั้งคู่

4 กร ณี ที่ OF Test DCIP Test แปลผล / ปรึกษา ตรวจ เพิ่มเติม 1. 3 Nega tive Positi ve HbE trait, Homozygous HbE, Unstable Hb อื่นๆ เช่น HbH, HbBart’s 1. ตามสามีมาตรวจ screening 2. ถ้ามีโอกาสเสี่ยง ส่งตรวจ Hb typing ทั้งคู่ 3. ถ้ามีโอกาสเสี่ยง ส่งตรวจ DNA analysis ทั้งคู่

5 กร ณี ที่ OF Test DCIP Test แปลผล / ปรึกษา ตรวจ เพิ่มเติม 1. 4 Posi tive HbE trait, Homozygous HbE, HbH disease, EABart’s disease, β - thalassemia/HbE 1. ตามสามีมาตรวจ screening 2. ถ้ามีโอกาสเสี่ยง ส่งตรวจ Hb typing ทั้งคู่ 3. ถ้ามีโอกาสเสี่ยง ส่งตรวจ DNA analysis ทั้งคู่

6 2. แปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ต่อไปนี้ Cases Lab. Case number 1234567 OF Test DCIP Test Nega tive Positi ve Negati ve Positiv e Negative Positi ve CBC MCV (fl) 80.684.170.362.262.560.367.7 Hb typing HbF (%) HbA 2 /E (%) HbA (%) HbH HbBart’ s 0.8 28.1 61.8 - 0.3 3.1 88.0 - 0.5 1.6 90.0 Found 5.8 83.1 - 0.8 5.3 84.4 - 55.7 32.2 - 0.6 22.8 67.7 - Interpr etation EA HbE trai t A 2 A Nor mal Hb typi ng A 2 AB t’sH HbH disea se EE Ho mo HbE A 2 A (hi ghA 2 ) β -thal trait EF β - thal / HbE EA (Lo w E) HbE trait +  - thal1 trait

7 ภรรยา สามี OF : Positive DCIP : Negative Hb typing : A 2 A OF : Positive DCIP : Negative Hb typing : A 2 A 3. จากผลตรวจทางห้องปฏิบัติการของคู่สามีภรรยาต่อไปนี้ ท่านจะแจ้งผลและให้คำปรึกษาอย่างไร Normal Hb typing / OF positive อาจเป็น  -thal 1 trait ทั้งคู่ ควรส่งตรวจ PCR for  -thal 1 ทั้งคู่ เพราะอาจเสี่ยงต่อการมีบุตรเป็น HbBart’s hydrops fetalis 3.1

8 ภรรยา สามี OF : Negative DCIP : Positive Hb typing : EA OF : Positive DCIP : Negative Hb typing :  -thal trait 3.2 ภรรยาเป็น HbE trait สามีเป็น  -thal trait เสี่ยงต่อการมีบุตรเป็นโรคชนิดรุนแรง  -thalassemia/HbE disease ไม่ต้องส่งตรวจ PCR for  -thal 1 ( ยกเว้นกรณี HbE < 25%)

9 ภรรยา สามี OF : Positive DCIP : Negative Hb typing :  -thal trait OF : Positive DCIP : Negative Hb typing :  -thal trait 3.3 ทั้งคู่เป็น  -thal trait ซึ่งอาจมี  -thal 1 แฝงอยู่หรือไม่ก็ได้ เสี่ยงมีบุตรเป็นโรคชนิดรุนแรง Homozygous  -thalassemia disease ควรส่งตรวจ PCR for  -thal 1 ทั้งคู่ เพราะอาจเสี่ยงต่อ การมีบุตรเป็น HbBart’s hydrops fetalis ด้วย

10 ภรรยา สามี OF : Positive DCIP : Negative Hb typing :  -thal trait OF : Positive DCIP : Negative Hb typing : A 2 A 3.4 ภรรยาเป็น  -thal trait สามีเป็น Normal Hb typing / OF positive แม้ทั้งคู่ไม่เสี่ยงต่อ  -thalassemia disease แต่ ควรส่งตรวจ PCR for  -thal 1 ทั้งคู่ เพราะอาจเสี่ยงต่อ การมีบุตรเป็น HbBart’s hydrops fetalis

11 ภรรยา สามี OF : Positive DCIP : Positive Hb typing : HbE trait (E 21%) OF : Positive DCIP : Positive Hb typing : EE 3.5 ภรรยาเป็น HbE trait (low E) ซึ่งมีโอกาสเป็น  -thal 1 trait สามีเป็น Homo E ซึ่งอาจมี  -thal 1 แฝงอยู่หรือไม่ก็ได้ แม้ทั้งคู่ไม่เสี่ยงต่อ  -thalassemia disease แต่ ควรส่งตรวจ PCR for  -thal 1 ทั้งคู่ เพราะอาจเสี่ยงต่อ การมีบุตรเป็น HbBart’s hydrops fetalis

12 ภรรยา สามี OF : Positive DCIP : Positive Hb typing : HbE trait (E 21%) OF : Negative DCIP : Negative Hb typing :  -thal trait 3.6 ภรรยา  -thal trait สามี HbE trait (low E) อาจมี  -thal 1 trait เสี่ยงมีบุตรเป็นโรคชนิดรุนแรง  -thalassemia/HbE disease ควรส่งตรวจ PCR for  -thal 1 ทั้งคู่ เพราะอาจเสี่ยงต่อ การมีบุตรเป็น HbBart’s hydrops fetalis ด้วย

13 ภรรยา สามี OF : Positive DCIP : Negative Hb typing :  -thal trait OF : Positive DCIP : Positive Hb typing : EE 3.7 ภรรยา  -thal trait สามี Homozygous HbE ซึ่งทั้งคู่อาจมี  -thal 1 แฝงอยู่หรือไม่ก็ได้ เสี่ยงมีบุตรเป็นโรคชนิดรุนแรง  -thalassemia/HbE disease ควรส่งตรวจ PCR for  -thal 1 ทั้งคู่ เพราะอาจเสี่ยงต่อ การมีบุตรเป็น HbBart’s hydrops fetalis ด้วย

14 ภรรยา สามี OF : Positive DCIP : Positive Hb typing : EE OF : Positive DCIP : Positive Hb typing : EE 3.8 ทั้งคู่เป็น Homo HbE ซึ่งอาจมี  -thal 1 แฝงอยู่หรือไม่ก็ได้ แม้ไม่เสี่ยงที่จะมีบุตรเป็น  -thalassemia disease แต่ ควรส่งตรวจ PCR for  -thal 1 ทั้งคู่ เพราะอาจเสี่ยงต่อ การมีบุตรเป็น HbBart’s hydrops fetalis

15 4. คู่สามีภรรยามาตรวจสุขภาพก่อนวางแผนมีบุตร 4.1 แปลผลการตรวจเลือดของคู่สามีภรรยานี้ ภรรยาเป็น HbE trait สามีเป็น  -thal trait

16        ภรรยา สามี  -thal trait HbE trait 4.2 บุตรมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงหรือไม่ อัตราเสี่ยงเท่าไร บุตรของทั้งคู่มีโอกาสเป็นโรคชนิดรุนแรง  -thalassemia/HbE disease 25%  -thal/HbE disease      25% Normal  50% Carriers      

17 5. หญิงไทย คู่ มาฝากครรภ์ เข้ารับการตรวจกรองธาลัสซีเมีย ได้ผลดังนี้ Hb 11.5 g/dl, Hct 36.0%, MCV 70.3 fl, MCH 22.9 pg, RDW 17.0% DCIP = Positive Hb typing : EA (low HbE level); HbF 0.2%, HbE 22.8%, HbA 77% 5.1 แปลผลการตรวจเลือดของผู้ป่วย และท่านจะแนะนำผู้ป่วยรายนี้อย่างไร - เป็น HbE trait (low E) ซึ่งมีโอกาสเป็น  -thal 1 trait แฝงอยู่ - ให้ตามสามีมาตรวจเบื้องต้นดูว่าจะมีความเสี่ยง ต่อ  -thalassemia และ / หรือ HbBart’s hydrops หรือไม่

18 5.2 ตรวจเลือดสามี พบว่า Hb typing : A 2 A, A 2 2.1%, A 97.9% CBC : Hb 13.0 g/dl, Hct 39.0%, MCV 67 fl, MCH 23 pg, RDW 16.6% DCIP = Negative จงแปลผลเลือดของสามี และควรทำการทดสอบใดเพิ่มเติม - สามีเป็น Normal Hb typing ซึ่งอาจมี  -thal 1 แฝงอยู่หรือไม่ก็ได้ เมื่อพิจารณาผล CBC น่าจะมีความผิดปกติสาย alpha - ให้ส่งตรวจ PCR for  -thal 1 เพิ่มเติมทั้งคู่ ( เพราะภรรยาก็มีโอกาสเป็น  -thal 1 trait) - DCIP negative แสดงว่าไม่น่าจะมี HbE

19  ภรรยา  -thal1 trait  สามี  -thal1 trait 5.3 สูติแพทย์ได้ทำการส่งตรวจ PCR for  -thalassemia ทั้งสามีและภรรยาเพิ่มเติม ทั้งคู่พบ : Heterozygous  -thal 1 (--SEA type) บุตรของทั้งคู่มีโอกาสเป็นพาหะหรือธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงหรือไม่ อัตราเสี่ยงเท่าไร บุตรมีโอกาสเป็นโรคชนิดรุนแรง HbBart’s hydrops fetalis  25% HbBart’s hydrops  25% Normal  50%  -thal1 trait

20 Thank You


ดาวน์โหลด ppt แบบทดสอบ. กร ณี ที่ OF Test DCIP Test แปลผล / ปรึกษา ตรวจ เพิ่มเติม 1. 1 Negati ve A2A (normal),  - thalassemia2 trait  1. จากผลการตรวจกรองต่อไปนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google