งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Practical Epidemiology น. พ. ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล Slide 3,4,8-16 จาก ศ. นพ. นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Practical Epidemiology น. พ. ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล Slide 3,4,8-16 จาก ศ. นพ. นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Practical Epidemiology น. พ. ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล Slide 3,4,8-16 จาก ศ. นพ. นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล

2 Epidemiology Distribution –Time –Place –Person Determinants หาความสัมพันธ์ (Relation) แบ่งเป็น –Causal Relationship –Non Causal Relationship

3

4

5 Study design Prospective Study – การศึกษาเริ่มจาก ปัจจัย  Disease. – หา RR หรือ Relative Risk ได้ Cross sectional Study Retrospective Study. – การศึกษาเริ่มจาก Disease  ปัจจัย – หา Relative Risk ไม่ได้ – หาได้เพียง Estimator ของ RR คือ OR หรือ Odd ratio.

6 Prospective Study DiseaseNot Disease รวม Factoraba+b No Factorcdc+d a+cb+d RR = incidence ที่มี Factor / Incidence ที่ไม่มี Factor RR = a/(a+b) หารด้วย c/c+d RR = a (c+d) ถ้า Rare Disease lim a,c  0 = ad/bc หรือคือ OR c (a+b)

7 Examples Case Control study เรื่อง Ca Lung กับ การสูบบุหรี่ LR ทำการศึกษา Fetal Blood group กับ LBW WBC ศึกษากลุ่มที่ LBW และกลุ่มปรกติ กับพัฒนาการเมื่ออายุ 1 ปี

8

9

10 2. การทบทวนวรรณกรรม 1. การเลือกหัวข้อการวิจัย การ ตั้งคำถามการวิจัย 3. การกำหนดวัตถุประสงค์และกรอบ แนวคิด 4. เลือกรูปแบบการวิจัยให้เข้ากับ วัตถุประสงค์ 5. การกำหนดประชากรและการ เลือกตัวอย่าง

11 7. การบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล 6. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 8. การนำเสนอ และ อภิปรายผล 9. การเขียนรายงานและส่งตีพิมพ์ 10. การวางแผน ควบคุม และบริหาร งานวิจัย

12 หัวข้อวิจัย RESEARCH TOPIC general, subjective กว้างๆ, นามธรรม คำถามการวิจัย RESEARCH QUESTION (S) concrete, objective ชัดเจน, รูปธรรม การกินปลาดีต่อ สุขภาพหรือไม่ การกินปลาลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค หลอดเลือดหัวใจหรือไม่

13

14

15

16 Distribution: Normal Distribution. 1.00001,1.00002,1.00003,…. Binomial Distribution.  0,1 Poison Distribution. 1,2,3,4,5 …….

17

18 การคำนวณหา Sample Size ต้อง Review Literature ให้ทราบ –Incidence หรือ Prevalence –RR หรือ OR คำนวณโดยใช้โปรแกรม –Epi Info –PS

19 ข้อควรระวัง เมื่อหา ความสัมพันธ์แล้วเกิด Significant ซึ่งอาจเกิดจาก Bias –Sampling  ใช้วิธีการ Random ด้วยวิธีใด –Sample size By chance – ดูระดับ Confidence interval Confounding –Awareness – ใช้ Covariate ช่วย

20 By Chance Cut off Point Disease Normal Type 2 Error (False Negative) Type 1 Error (False Positive)

21 Confounding Factors MI เสา TV Civilization Frame ที่ทำการศึกษา 1. ตัวแปรที่อยู่นอกกรอบการศึกษา และเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรค 2. ไปมีความสัมพันธ์กับตัวแปรที่ทำการศึกษา 3. มีความสัมพันธ์

22 Confounding Factors Ca Lung Alcohol Smoking Frame ที่ทำการศึกษา

23 การหา Determinants ใช้ OR,RR แล้วหาค่า 95% Confidence interval –95% CI ที่ผ่าน 1 ไม่ Significant –95% CI ที่ไม่ผ่าน 1 Significant ใช้โปรแกรมสถิติ เช่น SPSS –Parametric เช่น T Test, Anova –Non Parametric เช่น Chi Square

24 Screening Test DiseaseNot Disease รวม Screen +ve aba+b Screen - ve cdc+d a+cb+d False + ve = b/(a+b) False –ve = c/(c+d) Sensitivity = a/(a+c) Specificity = d /(b+d) Predictive value of Positive test = a/(a+b)

25 Screening Test DiseaseNot Disease รวม Screen +ve 2080100 Screen - ve 5120125 25200 False + ve = b/(a+b) =80% False –ve = c/(c+d) =5/125=4% Sensitivity = 20/25=80% Specificity = 120 /200 = 60% Predictive value of Positive test = 20/100 = 20%

26 Type of Data ตัวอย่างสถิติที่ใช้ Nomin al Sex ชาย / หญิง Status โสด / หม้าย / หย่า / แยก Non Parametric OrdinalDegree of Malnutrition Likert scale ความ พึงพอใจ ควรใช้ Non Parametric อนุโลมใช้ parametric บางกรณี Interval หรือ Scale ระยะทาง เป็นเมตร น้ำหนักเป็น กิโลกรัม Parametric

27 สรุป การเลือกใช้สถิติ ประเภท ข้อมูล Scale / Ordinal ? ข้อมูล 2 ชุด Independent Variance เท่ากัน Variance ไม่ เท่ากัน Dependence Paired T test ข้อมูล >= 2 ชุด ANOVA Nominal / Ordinal Chi Square


ดาวน์โหลด ppt Practical Epidemiology น. พ. ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล Slide 3,4,8-16 จาก ศ. นพ. นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google