งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Anemia. ให้การวินิจฉัยโรคที่เป็นสาเหตุของ ภาวะโลหิตจางที่บ่อยได้ เช่น –iron deficiency anemia, –thalassemia, –Autoimmune hemolytic anemia (AIHA) –aplastic.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Anemia. ให้การวินิจฉัยโรคที่เป็นสาเหตุของ ภาวะโลหิตจางที่บ่อยได้ เช่น –iron deficiency anemia, –thalassemia, –Autoimmune hemolytic anemia (AIHA) –aplastic."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Anemia

2 ให้การวินิจฉัยโรคที่เป็นสาเหตุของ ภาวะโลหิตจางที่บ่อยได้ เช่น –iron deficiency anemia, –thalassemia, –Autoimmune hemolytic anemia (AIHA) –aplastic anemia (AA) –G-6-PD deficiency วัตถุประสงค์

3 Recommended book Blood physiology and pathology : Chris Pallister. 1994 Williums Text book of hematology 5 th ed. 1995 Wintrobe Text book of hematology 9 th ed. 1993 อาการวิทยาทางอายุรศาสตร์ : มข. 2539 Short note in medicine : มข. 2543 ตำราโลหิตวิทยา : ถนอมศรี ศรีชัยกุล บก. 2537 http://chittima.mykku.net

4 AnemiaAnemia AcuteAcuteChronicChronic ( < 7 Days ) ( > 2 Months )

5 Acute anemia Acute blood loss Acute hemolysis History of GI bleeding GI bleeding hypermenorrhea hypermenorrhea History of GI bleeding GI bleeding hypermenorrhea hypermenorrhea History of dark urine dark urine jaundice jaundice History of dark urine dark urine jaundice jaundice

6 Acute anemia Acute blood loss Acute hemolysis - G-6-PD def - Mis-match - G-6-PD def - Mis-match - Hb H with crisis - HS with crisis - AIHA - Hb H with crisis - HS with crisis - AIHA Intravascular Extravascular

7 Chronic anemia AA Myeloph. Iron def. CRF Megaloblastic PNH MAHA Thalassemia HS BM failurePrecursors RBC production Hemolysis IVH EVH

8 โรคโลหิตจางที่พบบ่อย Iron deficiency anemia Thalassemia Autoimmune hemolytic anemia Aplastic anemia G-6-PD deficiency anemia

9 Iron deficiency anemia

10 Dietary iron 1-2 mg/day Liver 1000 mg Spleen 600 mg Plasma transferrin 3 mg Slough mucosal cell 1-2 mg/day Myoglobin 300 mg utilization Bone marrow 300 mg Erythrocyte 1800 mg utilization

11 Iron depletion erythrocyte Iron stores normaldepletion deficiency Serum ferritin (ng/ml) > 100 < 100 Tf sat % > 20< 20

12 สาเหตุ เสียเลือดเรื้อรัง มีความต้องการธาตุเหล็กเพิ่มขึ้น กินอาหารที่มีธาตุเหล็กน้อยกว่า ปรกติ มีพยาธิสภาพที่ลำไส้เล็กส่วนต้น ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก Iron deficiency anemia

13 อาการที่เกิดจากภาวะโลหิตจาง อาการที่เกิดจากโรคหรือภาวะที่ทำ ให้ขาดเหล็ก เช่น ประจำเดือนมา มาก อาการอื่นๆ เช่น แสบลิ้น กลืนลำบาก และ PICA อาการ

14 Angular stomatitis glossitis koilonychia อาการ แสดง

15 Diagnosis CBC, blood smear Red cell indices:- If Hct >30% - normal RBC morphology Clinical manifestation Hypochromic microcytic red cells – thalassemia ACD/ACI

16 Diagnosis serum ferritin Normal 40-200 ng/ml < 30 ng/mlsens 92%, spec 98% Inflammatory state –  ferritin threefold

17 Diagnosis serum iron and transferrin (TIBC) Low serum iron High TIBC Iron deficiency anemia Tf saturation (= serum iron x 100) TIBC <15% ACD- low serum iron, low TIBC normal or low Tf saturation High accuracy

18 treat underlying disease iron supplement –oral (ferrous salt) –parenteral (iron dextran) Treatment

19 Thalassemia มีความผิดปรกติในการสร้างฮีโมโกลบิน ถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบ autosomal recessive

20 -  thalassemia -  thalassemia - hemoglobinopathy Thalassemia

21 a thalassemia  1 trait=_ _ /   2 trait=_  /   1  2 =_ _ / _   1  1 =_ _ / _ _  2  2 =_  _ 

22  thalassemia 00 ++

23 Thalassemia โรคธาลัสซีเมียมี 2 แบบ เป็นโรค (thalassemic disease) เป็นพาหะ (thalassemic carrier)

24 Thalassemic carrier

25 Thalassemic disease Mongoloid facies

26 Thalassemia disease

27

28 Clinical manifestation - Mongoloid facies - Growth retardation - Hepatosplenomegaly - Anemia - Jaundice

29 Diagnosis CBC Red cell indicies Blood smear Hb typing

30

31

32

33 สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปรกติ ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากภาวะเหล็กเกิน ให้มีการเจริญเติบโตปรกติ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของกระดูก Management of thalassemia

34 Stem cell transplantation Blood transfusion + iron chelation Splenectomy Management of thalassemia Folic acid supplement

35 Iron overload (hemochromatosis) Blood transfusion cardiomyopathy cirrhosis DM

36 Iron overload chelator desferioxamine deferiprone desferasirox Iron chelation Blood transfusion

37 Autoimmune hemolytic anemia (AIHA)

38 Autoimmune hemolytic anemia สาเหตุ ไม่ทราบสาเหตุ ยา (quinidine, methyldopa, penicillin) การติดเชื้อ (HIV, TB) connective tissue diseases:- SLE มะเร็ง (lymphoma, ovarion tumor)

39 ลักษณะทางคลินิก

40 Diagnosis CBC Blood smear Saline agglutination test Coombs’ test

41 Investigation Identify secondary cause of AIHA –HIV –UA, LE, ANA –Ultrasonography Before giving corticosteroid –BS –Stool exam –CXR

42

43

44

45 การรักษา รักษาสาเหตุ corticosteroid: prednisolone cyclophosphamide, azathioprine IV Ig

46 G-6-PD deficiency anemia X-linked recessive ชาย โดยปรกติสบายดี ซีด เหลือง ปัสสาวะดำ หลังจากติดเชื้อ หรือ ได้รับยาบางชนิด ตับและม้ามไม่โต

47 Investigation CBC, blood smear Wet smear – inclusion bodies UA- hemoglobinuria BUN/Cr, electrolyte

48

49

50 Heinz body

51 โรคไขกระดูกฝ่อ (aplastic anemia) Criteria: Peripheral criteria: 1.Hb < 10 g/dL, Hct < 30% 2.WBC < 3500/mm 3, N < 1500 /mm 3 3.Platelet < 100,000 /mm 3 Bone marrow criteria: bone marrow biopsy- hypo-cellular, normo- cellular, or hyper-cellular marrow marrow with decreased megakaryocyte

52 Severe aplastic anemia Criteria: Peripheral criteria: 1.Corrected reticulocyte count < 1% 2.N < 500 /mm 3 3.Platelet < 20,000 /mm 3 Bone marrow criteria: bone marrow biopsy- cellularity < 20%

53 Clinical manifestation

54 Treatment Bone marrow transplantation pack red cell and platelet transfusion androgenic hormone –oxymetholone


ดาวน์โหลด ppt Anemia. ให้การวินิจฉัยโรคที่เป็นสาเหตุของ ภาวะโลหิตจางที่บ่อยได้ เช่น –iron deficiency anemia, –thalassemia, –Autoimmune hemolytic anemia (AIHA) –aplastic.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google