งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Anemia.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Anemia."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Anemia

2 วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
ให้การวินิจฉัยโรคที่เป็นสาเหตุของภาวะโลหิตจางที่บ่อยได้ เช่น iron deficiency anemia, thalassemia, Autoimmune hemolytic anemia (AIHA) aplastic anemia (AA) G-6-PD deficiency

3 Recommended book http://chittima.mykku.net
Blood physiology and pathology : Chris Pallister. 1994 Williums Text book of hematology 5 th ed. 1995 Wintrobe Text book of hematology 9 th ed. 1993 อาการวิทยาทางอายุรศาสตร์ : มข. 2539 Short note in medicine : มข. 2543 ตำราโลหิตวิทยา : ถนอมศรี ศรีชัยกุล บก. 2537

4 Anemia Acute Chronic ( < 7 Days ) ( > 2 Months )

5 Acute anemia Acute hemolysis Acute blood loss History of History of
dark urine jaundice History of GI bleeding hypermenorrhea

6 Acute anemia Acute hemolysis Acute blood loss Intravascular
Extravascular - Hb H with crisis - HS with crisis - AIHA - G-6-PD def - Mis-match

7 Chronic anemia RBC production Hemolysis Iron def. Thalassemia Myeloph.
IVH EVH BM failure Precursors Iron def. CRF Megaloblastic AA Myeloph. PNH MAHA Thalassemia HS

8 โรคโลหิตจางที่พบบ่อย
Iron deficiency anemia Thalassemia Autoimmune hemolytic anemia Aplastic anemia G-6-PD deficiency anemia

9 Iron deficiency anemia

10 utilization utilization Myoglobin 300 mg Bone marrow 300 mg
Erythrocyte 1800 mg utilization Dietary iron 1-2 mg/day Plasma transferrin 3 mg Liver 1000 mg Spleen 600 mg Slough mucosal cell 1-2 mg/day

11 Serum ferritin (ng/ml)
Iron depletion normal depletion deficiency erythrocyte Iron stores Serum ferritin (ng/ml) > 100 < 100 Tf sat % > 20 < 20

12 ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก Iron deficiency anemia
สาเหตุ เสียเลือดเรื้อรัง มีความต้องการธาตุเหล็กเพิ่มขึ้น กินอาหารที่มีธาตุเหล็กน้อยกว่าปรกติ มีพยาธิสภาพที่ลำไส้เล็กส่วนต้น

13 อาการ อาการที่เกิดจากภาวะโลหิตจาง
อาการที่เกิดจากโรคหรือภาวะที่ทำให้ขาดเหล็ก เช่น ประจำเดือนมามาก อาการอื่นๆ เช่น แสบลิ้น กลืนลำบาก และ PICA

14 อาการแสดง Angular stomatitis glossitis koilonychia

15 Diagnosis Clinical manifestation CBC, blood smear Red cell indices:-
If Hct >30% normal RBC morphology Hypochromic microcytic red cells – thalassemia ACD/ACI

16 Diagnosis serum ferritin Normal 40-200 ng/ml
< 30 ng/ml sens 92%, spec 98% Inflammatory state – ferritin threefold

17 Diagnosis serum iron and transferrin (TIBC) Low serum iron
High TIBC Iron deficiency anemia Tf saturation (= serum iron x 100) TIBC <15% High accuracy ACD - low serum iron, low TIBC normal or low Tf saturation

18 Treatment oral (ferrous salt) parenteral (iron dextran)
treat underlying disease iron supplement oral (ferrous salt) parenteral (iron dextran)

19 Thalassemia มีความผิดปรกติในการสร้างฮีโมโกลบิน
ถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบ autosomal recessive

20 Thalassemia - a thalassemia - b thalassemia - hemoglobinopathy

21 a thalassemia a1 trait = _ _ /aa a2 trait = _ a/aa a1 a2 = _ _ / _ a

22 b thalassemia b0 b+

23 Thalassemia โรคธาลัสซีเมียมี 2 แบบ เป็นโรค (thalassemic disease)
เป็นพาหะ (thalassemic carrier)

24 Thalassemic carrier

25 Thalassemic disease Mongoloid facies

26 Thalassemia disease

27 Thalassemia disease

28 Clinical manifestation
- Mongoloid facies - Anemia - Jaundice - Hepatosplenomegaly - Growth retardation

29 Diagnosis CBC Red cell indicies Blood smear Hb typing

30

31

32

33 Management of thalassemia
ให้มีการเจริญเติบโตปรกติ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของกระดูก สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปรกติ ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากภาวะเหล็กเกิน

34 Management of thalassemia
Stem cell transplantation Blood transfusion + iron chelation Splenectomy Folic acid supplement

35 DM cardiomyopathy cirrhosis Iron overload (hemochromatosis)
Blood transfusion cardiomyopathy cirrhosis Iron overload (hemochromatosis) DM

36 Iron chelation desferioxamine deferiprone desferasirox chelator
Blood transfusion Iron overload chelator

37 Autoimmune hemolytic anemia
(AIHA)

38 สาเหตุ Autoimmune hemolytic anemia ไม่ทราบสาเหตุ
ยา (quinidine, methyldopa, penicillin) การติดเชื้อ (HIV, TB) connective tissue diseases:- SLE มะเร็ง (lymphoma, ovarion tumor)

39 ลักษณะทางคลินิก

40 Diagnosis CBC Blood smear Saline agglutination test Coombs’ test

41 Investigation Identify secondary cause of AIHA
HIV UA, LE, ANA Ultrasonography Before giving corticosteroid BS Stool exam CXR

42

43

44

45 การรักษา cyclophosphamide, azathioprine IV Ig รักษาสาเหตุ
corticosteroid: prednisolone cyclophosphamide, azathioprine IV Ig

46 G-6-PD deficiency anemia
X-linked recessive ชาย โดยปรกติสบายดี ซีด เหลือง ปัสสาวะดำ หลังจากติดเชื้อ หรือได้รับยาบางชนิด ตับและม้ามไม่โต

47 Investigation CBC, blood smear Wet smear – inclusion bodies
UA- hemoglobinuria BUN/Cr, electrolyte

48

49

50 Heinz body

51 โรคไขกระดูกฝ่อ (aplastic anemia)
Criteria: Peripheral criteria: Hb < 10 g/dL, Hct < 30% WBC < 3500/mm3, N < 1500 /mm3 Platelet < 100,000 /mm3 Bone marrow criteria: bone marrow biopsy- hypo-cellular, normo-cellular, or hyper-cellular marrow marrow with decreased megakaryocyte

52 Severe aplastic anemia
Criteria: Peripheral criteria: Corrected reticulocyte count < 1% N < 500 /mm3 Platelet < 20,000 /mm3 Bone marrow criteria: bone marrow biopsy- cellularity < 20%

53 Clinical manifestation

54 Treatment oxymetholone Bone marrow transplantation
pack red cell and platelet transfusion androgenic hormone oxymetholone


ดาวน์โหลด ppt Anemia.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google