งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

RELATIONSHIP BETWEEN SIGNS, SYMPTOMS, or HISTORY of DISEASE and RESULT of ROUTINE URINALYSIS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "RELATIONSHIP BETWEEN SIGNS, SYMPTOMS, or HISTORY of DISEASE and RESULT of ROUTINE URINALYSIS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 RELATIONSHIP BETWEEN SIGNS, SYMPTOMS, or HISTORY of DISEASE and RESULT of ROUTINE URINALYSIS

2 OBJECTIVE To study the relationship between signs, symptoms or history of disease and routine urinalysis

3 STUDY DESIGN Prospective

4 SETTING The new inpatient of gynecological and surgical wards that admit in 22 - 30 July 2000, in Buddhachinaraj hospital, Phisanulok

5 MEASUREMENT Questionare design by researcher consists of four parts :- –Part 1 General history of patient –Part 2 Signs, Symptoms, and the history of disease that effect to pathogenesis of urinary tract

6 –Part 3 Routine urinalysis data –Part 4 The treatment from the results of routine urinalysis data This questionare are answered by sixth years medical student

7 RESULT

8

9

10

11

12

13 จากตาราง อาการ, อาการแสดง และ ประวัติโรคที่มีผลต่อระบบทางเดิน ปัสสาวะที่พบในผู้ป่วยที่มี MI คือ –Dysuria10 cases –Flank pain 6 cases –Hesitancy 4 cases –Fever without other source 4 cases –Diabetes Mellitus 3 cases

14 –Urethral discharge 2 cases –Costovertebral angle pain 2 cases –Abnormal finding on Prostate examination 2 cases –Frequency1 case –Renal disease 1 case

15 สิ่งผิดปกติที่พบจากการ ตรวจปัสสาวะ 1. WBC 20 cases 2. RBC17 cases 3. Bacteria10 cases 4. Urine protein 6 cases 5. Urine glucose 2 cases 6. Cast 1 case 7. Yeast 1 case

16 แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนผู้ป่วยที่มี medical indication และ มีผล ปัสสาวะผิดปกติแยกตาม ward ต่างๆ

17 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง อาการ อาการแสดงและประวัติโรคที่มีผลต่อระบบ ทางเดินปัสสาวะกับผล Routine Urinalysis ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง อาการ อาการแสดงและประวัติโรคที่มีผลต่อระบบ ทางเดินปัสสาวะกับผล Routine Urinalysis

18

19 สรุปผลการวิจัย ในผู้ป่วยที่มี Medical indication - ผลปัสสาวะมีโอกาสผิดปกติ 73.9% - ผลปัสสาวะที่ผิดปกตินำไปสู่การ รักษาผู้ป่วย 64.7% ผู้ที่ไม่มี Medical indication - ผลปัสสาวะมีโอกาสผิดปกติ 16.3 % - ผลปัสสาวะที่ผิดปกติ นำไปสู่การรักษา ผู้ป่วย 33.3%

20 วิจารณ์ ปัจจัยรบกวน - ขั้นตอนการเก็บปัสสาวะ - มาตรฐานการตรวจปัสสาวะ - แพทย์ผู้รักษา กระบวนการรักษาโรคทีนำผู้ป่วยมา โรงพยาบาล ผลการรักษาเนื่องจากผลปัสสาวะ

21 ข้อแนะนำ 1. จำนวนผู้ป่วยน้อย 2. ความแตกต่างของโรคไม่หลากหลาย 3. ควรให้คำแนะนำในขั้นตอนการเก็บ ปัสสาวะแก่ผู้ป่วย 4. ในผู้ป่วยที่ผลปัสสาวะผิดปกติและ แพทย์ตัดสินใจไม่รักษา ควรมีการยืนยัน ด้วย การส่งปัสสาวะซ้ำ

22 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt RELATIONSHIP BETWEEN SIGNS, SYMPTOMS, or HISTORY of DISEASE and RESULT of ROUTINE URINALYSIS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google